0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy można złożyć zażalenie na postanowienie organu podatkowego?

Prawo zaskarżania przez stronę decyzji wydawanych w toku postępowania podatkowego jest realizacją zasady dwuinstancyjności. Jednak uprawnienie procesowe strony do zaskarżenia postanowienia w drodze zażalenia musi wynikać wprost z przepisu ustawy, która reguluje dane zagadnienie. Kiedy można złożyć zażalenie na postanowienieorganu podatkowego?

W ramce poniżej przedstawiono treść art. 231. Z poniższego przepisu wynika, że jeżeli przepis ustawy nie wskazuje wprost, że na dane postanowienie służy zażalenie, podatnik nie może wykorzystać tego środka. W takiej sytuacji może skorzystać z odwołania od decyzji, o czym mówi art. 237 Ordynacji podatkowej. Jaki jest zatem termin aby wnieść zażalenie na postanowienie organu podatkowego?

 

Art. 231 Ordynacji podatkowej

§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi.

§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia:

1) postanowienia stronie;

2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Termin wniesienia zażalenia na postanowienie organu podatkowego

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie oraz od dnia zawiadomienia spadkobierców m.in. o złożonych przez spadkodawcę wnioskach itp. (art. 103 § 1 Ordynacji podatkowej). Uchybienie wskazanemu terminowi skutkuje negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla strony. Jest to jednak termin zawity, tzn. może zostać przywrócony, gdy strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło nie z jej winy.

 

Ważne!

Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, należy także dopełnić czynności, której terminowi uchybiono, czyli wnieść zażalenie na postanowienie.

Postanowienia, na które służy zażalenie:

 • postanowienie w sprawie przywrócenia uchybionego terminu (art. 163 § 1 w związku z art. 163 § 3 ordynacji podatkowej),

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 165a o.p.),

 • postanowienie w sprawie połączenia postępowań (art. 166 § 2 o.p.),

 • postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 4 o.p.),

 • postanowienie w sprawie zwrotu podania (art. 171 § 3 o.p.),

 • postanowienie w sprawie odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 179 § 1 ustawy (m.in. dokumenty objęte ochroną tajemnicy państwowej), sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów (art. 179 § 2 w związku z art. 179 § 3 o.p.),

 • postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (art. 201 § 3 o.p.),

 • postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania (art. 205 § 2 o.p.),

 • postanowienie w sprawie zajęcia stanowiska przez organ, do którego zwrócono się o jego wyrażenie (art. 209 § 5 o.p.),

 • postanowienie o odmowie uzupełnienia lub sprostowania decyzji (art. 213 § 5 o.p.),

 • postanowienie w sprawie sprostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez organ podatkowy decyzji (art. 215 § 3 o.p.),

 • postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji (art. 215 § 3 o.p.),

 • postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (art. 224 § 5 o.p.),

 • postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (z wyjątkiem postanowienia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych), dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowego kolegium odwoławczego (art. 246 § 2 o.p.),

 • postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (art. 252 § 2 o.p.),

 • postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowej (art. 262 § 5 o.p.),

 • postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej (art. 263 § 2 o.p.),

 • postanowienie w sprawie obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania (art. 268 § 3 o.p.),

 • postanowienie w sprawie kosztów postępowania (art. 270a ordynacji podatkowej).

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego - jak je prawidłowo sporządzić?

W zażaleniu należy dokładnie wskazać:

 • jakie postanowienie zaskarżamy, np. zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej,

 • podstawę prawną, np. na podstawie art.  263 § 2 Ordynacji podatkowej.

Do pobrania:

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego - wzór.pdf
Zażalenie na postanowienie organu podatkowego - wzór.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów