Poradnik Przedsiębiorcy

Zakończenie używania kasy fiskalnej - wzór z omówieniem

Zakończenie używania kasy fiskalnej w firmie najczęściej następuje z powodu likwidacji działalności czy oddziału. Wiąże się to z koniecznością dopilnowania przez przedsiębiorcę procedur związanych z zakończeniem pracy kasy fiskalnej. Użytkujący kasę zobowiązany jest bowiem dokonać, w momencie trwałego zaprzestania jej używania, odczytu i wyrejestrowania.

Pobierz darmowy wzór zakończenia używania kasy fiskalnej w PDF i DOC

Do pobrania:

pdf
Zakończenie używania kasy fiskalnej wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Zakończenie używania kasy fiskalnej wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Zakończenie używania kasy fiskalnej a obowiązki podatnika

Czynności, jakich podatnik powinien dokonać w związku z zakończeniem pracy kasy fiskalnej, opisuje § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Ważne!

Zgodnie z § 15. 1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W sytuacji, gdy serwisant, który dokonuje odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej, stwierdzi brak możliwości dokonania odczytu, to kasę tę niezwłocznie jest zobowiązany przesłać do głównego serwisu w tym celu. Główny serwis po dokonaniu odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej sporządza protokół z tej czynności. Jeśli jednak główny serwis również nie jest w stanie tego dokonać, to w protokole musi określić przyczyny takiej sytuacji. Wówczas kopie takiego protokołu należy przesłać do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wniosek do naczelnika urzędu o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej

Zakończenie używania kasy fiskalnej wiąże się ze złożeniem do właściwego urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło zakończenie używania kasy fiskalnej. We wniosku powinny zostać zawarte m.in. informacje takie jak:

  • dane podatnika użytkującego kasę,

  • numery kasy fiskalnej:

- unikatowy,

- fabryczny,

- ewidencyjny, 

  • data fiskalizacji kasy,

  • adres, pod którym kasa była używana.

Dodatkowo we wniosku powinna znaleźć się informacja o tym, czy podatnik korzystał z odliczenia ulgi na kasę fiskalną oraz deklaracja, czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi, z jakiej podatnik skorzystał przy zakupie kasy.

Zakończenie używania kasy fiskalnej a wniosek o wyrejestrowanie z ewidencji

Podatnik, który dokonuje zakończenia używania kasy w firmie, zobowiązany jest również do złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Wzór takiego wniosku nie został wprost określony przez Ministra Finansów, w związku z czym może on zostać sporządzony w dowolnej formie.

Jednakże wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji powinien zawierać takie elementy jak:

  • nazwę, adres i NIP podatnika,

  • dane kasy rejestrującej, która ma zostać wyrejestrowana, takie jak:

- numer unikatowy,

- numer fabryczny,

- numer ewidencyjny,

- datę fiskalizacji,

- miejsce instalacji kasy fiskalnej,

- datę wyrejestrowania.