0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakończenie używania kasy fiskalnej - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zakończenie używania kasy fiskalnej w firmie najczęściej następuje z powodu likwidacji działalności czy oddziału. Wiąże się to z koniecznością dopilnowania przez przedsiębiorcę procedur związanych z zakończeniem pracy kasy fiskalnej. Użytkujący kasę zobowiązany jest bowiem dokonać, w momencie trwałego zaprzestania jej używania, odczytu i wyrejestrowania.

Pobierz darmowy wzór zakończenia używania kasy fiskalnej w PDF i DOC

Do pobrania:

Zakończenie używania kasy fiskalnej wzór.pdf
Zakończenie używania kasy fiskalnej wzór.docx

Zakończenie używania kasy fiskalnej a obowiązki podatnika

Czynności, jakich podatnik powinien dokonać w związku z zakończeniem pracy kasy fiskalnej, opisuje § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Ważne!

Zgodnie z § 15. 1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W sytuacji, gdy serwisant, który dokonuje odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej, stwierdzi brak możliwości dokonania odczytu, to kasę tę niezwłocznie jest zobowiązany przesłać do głównego serwisu w tym celu. Główny serwis po dokonaniu odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej sporządza protokół z tej czynności. Jeśli jednak główny serwis również nie jest w stanie tego dokonać, to w protokole musi określić przyczyny takiej sytuacji. Wówczas kopie takiego protokołu należy przesłać do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wniosek do naczelnika urzędu o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej

Zakończenie używania kasy fiskalnej wiąże się ze złożeniem do właściwego urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło zakończenie używania kasy fiskalnej. We wniosku powinny zostać zawarte m.in. informacje takie jak:

 • dane podatnika użytkującego kasę,

 • numery kasy fiskalnej:

- unikatowy,

- fabryczny,

- ewidencyjny, 

 • data fiskalizacji kasy,

 • adres, pod którym kasa była używana.

Dodatkowo we wniosku powinna znaleźć się informacja o tym, czy podatnik korzystał z odliczenia ulgi na kasę fiskalną oraz deklaracja, czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi, z jakiej podatnik skorzystał przy zakupie kasy.

Zakończenie używania kasy fiskalnej a wniosek o wyrejestrowanie z ewidencji

Podatnik, który dokonuje zakończenia używania kasy w firmie, zobowiązany jest również do złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Wzór takiego wniosku nie został wprost określony przez Ministra Finansów, w związku z czym może on zostać sporządzony w dowolnej formie.

Jednakże wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji powinien zawierać takie elementy jak:

 • nazwę, adres i NIP podatnika,

 • dane kasy rejestrującej, która ma zostać wyrejestrowana, takie jak:

- numer unikatowy,

- numer fabryczny,

- numer ewidencyjny,

- datę fiskalizacji,

- miejsce instalacji kasy fiskalnej,

- datę wyrejestrowania.

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej wymaga następnie dokonania odczytu zawartości jej pamięci. Pomaga w tym serwisant, a w całej procedurze uczestniczy oprócz podatnika pracownik urzędu skarbowego.

Wzór protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Widnieje w nim odczyt z łącznego raportu okresowego, a dodatkowo podaje się informacje o przeglądach technicznych. Pod protokołem zobowiązani są podpisać się i złożyć pieczęć wszyscy obowiązkowo obecni przy odczycie, tzn.:

 • pracownik urzędu skarbowego,

 • podatnik,

 • serwisant, podając dodatkowo datę wystawienia identyfikatora.

Zakończenie używania kasy fiskalnej a zwrot ulgi z tytułu jej zakupu

Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej mogą skorzystać z ulgi przysługującej z tytułu jej zakupu.

Jednak w pewnych sytuacjach podatnik może utracić do niej prawo, w związku z czym będzie zobowiązany do jej zwrotu.

Ważne!

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Jest tak również w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Wśród zdarzeń, które zobowiązują do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, wyróżnia się:

 • zaprzestanie prowadzenia działalności (a więc zakończenie używania kasy fiskalnej),

 • otwarcie likwidacji,

 • ogłoszenie upadłości,

 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu, w sytuacji gdy nowy właściciel nie będzie ewidencjonował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Czynni podatnicy podatku VAT zwrotu ulgi powinni dokonać do 25. dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu - jeśli podatnik rozlicza VAT w okresach miesięcznych,

 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu - jeśli podatnik rozlicza VAT w okresach kwartalnych.

Jeśli zaś chodzi o podatników zwolnionych z podatku VAT, to zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca, w którym powstał obowiązek nakazujący dokonanie zwrotu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów