0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestaw głośnomówiący - jak go zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zestaw głośnomówiący a koszty uzyskania przychodów

Zestaw głośnomówiący wykorzystywany jest podczas jazdy samochodem.  Nie wymaga trzymania słuchawki w ręku, co jest zabronione w myśl art. 45 Prawa o ruchu drogowym.

Zestaw głośnomówiący nie jest zdatny do użytku bez telefonu komórkowego - z tego względu należy go uznać za jego część peryferyjną. Wydatek poniesiony na nabycie zestawu najczęściej nie przekracza kwoty 3500 zł. Wówczas, nawet jeżeli telefon stanowi środek trwały, to ze względu na jego wartość może być zaliczony bezpośrednio do kosztów podatkowych. Będzie on również na zasadach ogólnych rozliczany bezpośrednio w kosztach podatkowych w sytuacji, gdy telefon nie stanowi składnika majątku firmowego.

W sytuacji, gdy zestaw głośnomówiący jest montowany jako wyposażenie w samochodzie, który jest środkiem trwałym, również ze względu na jego małą wartość kwota wydatkowana na jego nabycie może zostać ujęta bezpośrednio w kosztach. Natomiast, gdy  nakłady na ten cel przekroczą 3500 zł, to wydatek taki powinien być traktowany jako część peryferyjna zwiększająca wartość początkową pojazdu.

Możliwość zaliczenia zestawu głośnomówiącego do kosztów uzyskania przychodu została potwierdzona w interpretacji indywidualnej nr IBPB3/423-65/07/MS Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 listopada 2007 r.

Odliczenie VAT od zakupu zestawu głośnomówiącego

Zgodnie z ogólną zasadą, jeżeli podatnik VAT wykorzystuje pojazd samochodowy zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, czyli do tzw. celów mieszanych, ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z nim związane. Do tych wydatków – zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT – zalicza się:

  1. nabycie, import lub wytworzenie tych pojazdów oraz nabycie lub import ich części składowych,

  2. opłaty związane z używaniem tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

  3. nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem.

Zakup zestawu głośnomówiącego do samochodu mieści się w ramach wydatków wskazanych w art. 86a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dlatego też jeśli przedsiębiorca użytkuje w firmie samochód osobowy w sposób mieszany, to może odliczyć tylko 50% VAT z faktury dokumentującej zakup  zestawu głośnomówiącego. Natomiast nieodliczona część podatku VAT zwiększy koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2014 r. nr IPTPP4/443-370/14-2/JM uznał, że podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku mieszanego.

Należy również zaznaczyć, że ograniczenie w odliczaniu podatku VAT nie ma natomiast zastosowania:

1) w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są:

  • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Ważne!

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

  • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zatem, aby podatnik mógł odliczać całą kwotę VAT-u od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu osobowego, pojazd ten musi być wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. Ponadto wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu oraz musi być złożona do urzędu skarbowego informacja VAT-26.

Jeżeli zatem dany samochód zostanie uznany za w pełni wykorzystywany w firmie – wtedy można odliczać pełny VAT z faktury za zakup zestawu głośnomówiącego.

Zatem ze względu na powyższe przepisy, chcąc odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup, w pierwszej kolejności należy dokonać przyporządkowania, z użytkowaniem jakiego rodzaju samochodu poniesiony został wydatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów