0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany przepisów w PIT związane z COVID-19

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pandemia COVID-19 zmieniła nasze życie codzienne i zawodowe. Ustawodawcy stanęli przed wyzwaniem dostosowania obowiązujących przepisów do aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce. W związku z przedłużającą się pandemią wprowadzono zmiany mające na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom w tym trudnym dla nich czasie. W niniejszym artykule przedstawimy zmiany przepisów w PIT związane z COVID-19. Zapraszamy do lektury!

Zmiany przepisów w PIT związane z COVID-19 a ulga na złe długi

Ulga na złe długi w PIT została wprowadzona, począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Nowe regulacje są analogiczne jak obowiązująca dotychczas ulga na złe długi w podatku VAT. Oznacza to rozszerzenie obowiązku/możliwości korygowania kosztów/przychodów w razie opóźnienia w płatnościach.

Aby zastosować ulgę na złe długi w PIT, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • należność nie została uregulowana w terminie do 90 dni, licząc od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień korzystania z tej ulgi, czyli zapłaty zaliczki lub złożenia zeznania podatkowego, nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa;

  • transakcja handlowa zawarta została w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. 

Ulga na złe długi to przywilej wierzyciela, a jednocześnie obowiązek dłużnika. Stosujemy ją w zaliczce na podatek dochodowy za okres, w którym upłynęło 90 dni, licząc od terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub umowie. Ulga jest wykazywana także w zeznaniu rocznym sporządzanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Dla podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne wynikające z pandemii COVID-19, uregulowania prawne dotyczące ulgi na złe długi w podatku dochodowym zostały zmodyfikowane na korzyść wierzycieli i dłużników. U wierzycieli do 30 dni został skrócony okres na dokonanie korekty z tytułu ulgi na złe długi, natomiast dłużnicy dotknięci skutkami pandemii COVID-19 nie mają obowiązku stosowania ulgi na złe długi.

Dłużnik jest zwolniony z obowiązku stosowania ulgi na złe długi odpowiednio za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

  • uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów;

  • podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Wsparcie czynności mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 a ulgi podatkowe

Preferencja odliczenia darowizn przekazanych podmiotom leczniczym na przeciwdziałanie COVID-19 oraz na wsparcie oświaty początkowo została wprowadzona w odniesieniu do darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku. Z uwagi na obowiązujący w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwość odliczenia darowizn, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 lub wsparcie oświaty, została przedłużona w odniesieniu do darowizn przekazanych do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Wartość odliczenia darowizn jest zróżnicowana i uzależniona od miesiąca, w którym przekazano darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19 czy wsparcie oświaty. Darowizny przekazane w roku 2021 mogą być odliczone w wysokości 150% wartości darowizny przekazanej od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku lub 100% wartości darowizny przekazanej od 1 kwietnia 2021 roku do końca miesiąca, w którym będzie odwołany stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Analogiczne uregulowania prawne wprowadzono w odniesieniu do możliwości ujęcia w kosztach podatkowych kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw stanowiących przedmiot darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. W tym przypadku także datą graniczną preferencji jest koniec miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii COVID-19 w Polsce. W nowelizacji przepisów doprecyzowano także, że kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz:

  • podmiotów leczniczych;

  • podmiotów lub jednostek, do których zadań ustawowych należy przeciwdziałanie COVID-19;

o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kolejnym przywilejem dla podatników wspierających działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 jest prawo do stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zakupionych w celu produkcji towarów na rzecz przeciwdziałania COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Preferencja takich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych także została ograniczona w czasie do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ulgi na działalność badawczo-rozwojową i IP Box mogą zostać zastosowane w trybie przyspieszonym, tzn. przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, jednak tylko w odniesieniu do kosztów ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 lub kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19. Preferencje odnoszą się do kosztów ponoszonych / dochodów osiąganych nie później niż do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19.

Świadczenie postojowe zwolnione z podatku dochodowego

Część przedsiębiorców z uwagi na trudną sytuację gospodarczą i przedłużające się obostrzenia dotyczące prowadzenia biznesów w Polsce wynikające z pandemii COVID-19 otrzymała wsparcie w postaci świadczenia postojowego, które zostało zwolnione z PIT.

Wszystkie opisane w artykule regulacje prawne mają na celu pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19 oraz wsparcie podatników podejmujących czynności mające przeciwdziałać COVID-19.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów