0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem – rozliczenie na gruncie PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecna sytuacja związana z wirusem to trudny okres dla wszystkich ludzi, a także dla gospodarki kraju. Dlatego też rząd, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wprowadza wiele ulg dla przedsiębiorców. Dodatkowo Fundacja Siepomaga postanowiła zorganizować zbiórkę na doposażenie szpitali w niezbędny sprzęt medyczny i środki ochrony. Wszelka pomoc mająca na celu walkę z COVID-19, nie tylko na rzecz wskazanej fundacji, może zostać rozliczona jako darowizna na rzecz walki z koronawirusem, gdy zostanie ona przekazana tak przez osobę prywatną, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem w PIT

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT do kosztów działalności nie zalicza się darowizn przekazanych na rzecz organizacji, która realizuje cele pożytku publicznego. Dlatego też jeżeli podatnik chce odliczyć darowiznę na rzecz walki z koronawirusem, nie może ująć jej bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Darowizny te mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania przy obliczaniu zaliczki na PIT lub zryczałtowanego podatku lub zostać odliczone dopiero w zeznaniu rocznym.

Podstawa opodatkowania może być zmniejszona o wartość darowizny przekazanej tylko w celach zapobiegania oraz zwalczania zakażeń koronawirusem na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Zgodnie z art. 52n ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw odliczeniu podlegają darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
 

Jeżeli darowizna na rzecz walki z koronawirusem zostanie przekazana:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczenie następuje w 200% wartości darowizny;

 • w maju 2020 r. – odliczenie możliwe jest w 150% wartości darowizny;

 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – podatnik odlicza kwotę, która odpowiada wartości przekazanej darowizny.

Odliczenie darowizny w zaliczce na PIT

Aby odliczyć przekazaną darowiznę na cele określone powyżej, wystarczy pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość możliwą do odliczenia, czyli 200%, 150% lub 100% wartości darowizny, w zależności od daty jej przekazania. Odliczenie darowizny w zaliczce dotyczy zarówno podatników opłacających podatek dochodowy (skala podatkowa, stawka podatku 19%), jak również opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem:

Odliczenie darowizny nie następuje również w przypadku opłacania podatku wynikającego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym

Podatnicy, którzy nie zdecydują się na odliczenie darowizny związanej z walką z obecnie panującym wirusem, mają możliwość uwzględnienia jej w zeznaniu rocznym. Przekazaną darowiznę należy wykazać w załączniku PIT-O w części B oraz w części D. W takiej sytuacji konieczne jest doprecyzowanie:

 • pełnej nazwy i kraju obdarowanego,

 • przekazanej kwoty.

Analogicznie do przypadku odliczenia darowizny w zaliczce, z takiej formy pomniejszenia podstawy opodatkowania nie skorzystają podatnicy rozliczający się kartą podatkową, opłacający zryczałtowany podatek z kapitałów pieniężnych oraz podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości. 

Jak dokumentować darowiznę na rzecz walki z koronawirusem?

Podstawą odliczenia darowizny związanej z walką z COVID-19 jest prawidłowa dokumentacja. Mowa tu o dowodach wpłaty na rachunek (w przypadku darowizny pieniężnej) bądź innych dowodach, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację darczyńcy oraz przekazanej wartości darowizny. W przypadku darowizn innych niż pieniężne konieczne jest oświadczenie obdarowanego, wskazujące na jej otrzymanie.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem a VAT

Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że podatnik ma obowiązek opodatkować na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie towarów, od których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (w całości lub części). Ze względu na to, że w obecnej sytuacji wszelka pomoc w walce z COVID-19 jest niezbędna, rząd zdecydował się na opodatkowanie przekazanej darowizny stawką 0% VAT. Mowa tu dokładnie o wyrobach wyprodukowanych, a także zakupionych i przekazanych w formie darowizny, takich jak:

 • wyroby medyczne, o których mowa w Ustawie z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych,

 • szkło laboratoryjne,

 • aparatura laboratoryjna,

 • środki dezynfekujące,

 • produkty lecznicze i substancje czynne, o których mowa w Ustawie z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne,

 • środki ochrony indywidualnej, czyli maski, osłony lub szyby ochronne na twarz, kombinezony, gogle, okulary ochronne, czepki, ochraniacze na buty i rękawice.

Prawo do zastosowania stawki 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r., zatem zgodnie z założeniami prawo to ma być stosowane wstecz, tj. dla darowizn przekazanych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej. Warunkiem do zastosowania 0% stawki VAT jest przekazanie wyżej wymienionych wyrobów podmiotom takim jak:

 • Agencja Rezerw Materiałowych,

 • Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

 • szpitale zakaźne – przekształcone w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

Przekazywane towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażeń wywołanych COVID-19, profilaktyką i zwalczaniem skutków koronawirusa.

Rozliczenie darowizny na rzecz walki z koronawirusem w wFirma.pl

Odliczenie darowizny w trakcie roku

W celu pomniejszenia podstawy opodatkowania PIT przy wyliczaniu zaliczki na PIT przez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK należy zaznaczyć opcję PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Wówczas wyświetli się dodatkowe pole: DOCHÓD NARASTAJĄCO Z INNEJ DZIAŁALNOŚCI, w którym należy wprowadzić w wartości ujemnej przysługującą wartość do odliczenia. W ten sposób podstawa opodatkowania zostanie odpowiednio pomniejszona.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem w VAT

Odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym

W celu sporządzenia zeznania rocznego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać odpowiednią formę deklaracji. 

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem - jak sporządzić zeznanie?

 

Załącznik PIT/O można dodać przy generowaniu deklaracji bądź określić go na ostatniej stronie deklaracji rocznej.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem - generowanie zeznania

Wówczas kwotę darowizny należy wprowadzić w części B, w polu 11 (w przypadku podatnika) lub w polu 12 (w przypadku małżonka).

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem - część B

Natomiast w części D należy zdefiniować pełną nazwę obdarowanego, jego kraj oraz wartość darowizny.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem - część D

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem na gruncie VAT

W celu wykazania nieodpłatnego przekazania towarów należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, następnie w polu DATA KSIĘGOWANIA należy wybrać datę przekazania towarów,  a w polu STAWKA VAT:

 • 0% – jeżeli przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki VAT lub

 • krajowa stawka VAT odpowiadająca darowanemu towarowi – w pozostałych przypadkach. 

Natomiast w polu WARTOŚĆ NETTO należy uzupełnić wartość netto zakupu towaru.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów