0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi w PIT po stronie sprzedawcy w czasie pandemii

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy zobowiązani są do obliczania i regulowania zaliczek na podatek dochodowy. W celu zapobiegania zatorom płatniczym, a więc przeciwdziałania nieuczciwym kontrahentom, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie, został wdrożony mechanizm ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne udogodnienia dla sprzedawców korzystających z tego narzędzia, aby dodatkowo zabezpieczyć ich przed negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią. Sprawdźmy, jak powinna być rozliczana ulga na złe długi po stronie sprzedawcy! 

Ulga na złe długi w rzeczywistej zaliczce na podatek dochodowy 

Zgodnie z art. 30 pkt 4 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, w ustawie o PIT został dodany art. 52w, który skraca dotychczasowy termin umożliwiający skorzystanie z ulgi na złe długi 

Sprzedawca (wierzyciel) może w 2020 r. skorzystać z ulgi na złe długi w PIT w okresie, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

Jest to duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują zapłaty od kontrahentów w terminie, ponieważ przed wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0 termin umożliwiający skorzystanie z ulgi na złe długi wynosił aż 90 dni.

 

Przykład 1. 

Pan Łukasz 4 kwietnia 2020 rwystawił firmie XYZ fakturę na kwotę 1230 zł (w tym 230 zł VAT), z terminem płatności na 20 maja 2020 r. Firma XYZ nie uregulowała zobowiązania do końca czerwca. Zgodnie z powyższym pan Łukasz w zaliczce za czerwiec może dokonać pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej należności, czyli o 1000 zł, ponieważ w czerwcu upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze, a firma XYZ nie uregulowała swojego zobowiązania.

Ulga na złe długi w zaliczkach uproszczonych 

Skrócenie terminu umożliwiającego skorzystanie przez sprzedawcę z narzędzia, jakim jest ulga na złe długi, obejmuje również podatników, którzy wybrali płacenie zaliczek na podatek w formie uproszczonej. W tym przypadku obniżeniu nie ulega podstawa opodatkowania, a wartość zaliczki na podatek dochodowy obliczonej w sposób uproszczony. miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze sprzedaży lub w umowie, sprzedawca może pomniejszyć zaliczkę o: 

  • 17% wartości sprzedaży, która nie została uregulowana w powyższym terminie – w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych; 

  • 19% wartości sprzedaży, która nie została uregulowana w powyższym terminie – w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym. 

sytuacji, gdy wartość zaliczki uproszczonej jest mniejsza niż kwota ulgi na złe długi, o którą można pomniejszyć zaliczkę, nieodliczona wartość ulgi nie przepada – pomniejsza ona należną zaliczkę za kolejny miesiąc pod warunkiem, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Przykład 2. 

Pan Aleksander wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i opłaca co miesiąc uproszczone zaliczki na podatek w kwocie 150 zł. 8 maja wystawił fakturę na rzecz firmy ABC na kwotę 1000 zł netto z terminem płatności wynoszącym 7 dni. W związku z brakiem otrzymania zapłaty do końca czerwca pan Aleksander może skorzystać z ulgi na złe długi w kwocie 170 zł. Oznacza to, że zaliczka za czerwiec będzie wynosiła 0 zł, ponieważ kwota ulgi przekracza wartość zaliczki, a w sytuacji, gdy w lipcu firma ABC nie ureguluje zobowiązania, zaliczka za lipiec będzie wynosić 130 zł. 

Obliczenia: 

Kwota ulgi: 17% × 1000 = 170 zł. 

Zaliczka za czerwiec: 150 zł - 170 zł = (-20zł) - zaliczka wynosi 0 zł, 20 zł ulgi zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc. 

Zaliczka za lipiec: 150 zł - 20 zł = 130 zł. 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 nie wprowadziła natomiast zmian w zakresie ponownego zwiększenia podstawy opodatkowania. Oznacza to, że sprzedawca korzystający z ulgi na złe długi miesiącu, w którym otrzymał zapłatę, zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o dokonane wcześniej odliczenie. 

Podsumowując, skrócenie terminu umożliwiającego skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym przez sprzedawcę z 90 do 30 dni jest narzędziem mającym na celu zapobieganie utracie płynności finansowej. Wraz z Tarczą Antykryzysową 1.0 ustawodawca wprowadził już wprawdzie zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi, ale dotyczyły one wyłącznie nabywców. Oznacza to, że przepisy związane ze zmianami w stosowaniu ulgi na złe długi w PIT, które pierwotnie zostały wprowadzone 2020 r., zostały obecnie znacznie ograniczone, co wpłynie pozytywnie na kondycję finansową polskich przedsiębiorców, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów