0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r. - część 1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2019 stoi pod znakiem bardzo wielu zmian w różnych ustawach podatkowych. Jednym z pakietów tych zmian są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Warto poznać najistotniejsze z tych zmian, aby w nowym roku podatnik prowadzący działalność gospodarczą albo działalność nierejestrowaną dysponował większą wiedzą pomocną w codziennym prowadzeniu firmy.

Zmiany w podatku dochodowym - opodatkowanie kryptowalut

Ustawodawca zidentyfikował na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) nowy rodzaj źródła przychodu z kapitałów pieniężnych, jakim są przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut (waluta wirtualna).

Przez kryptowaluty ustawodawca rozumie cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

 2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

 3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

 4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

 5. wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane, jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego,

Na przychód z transakcji kryptowalutami składa się odpłatne zbycie waluty wirtualnej, czyli:

 1. wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę,

 2. prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna,

 3. regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Po rozpoznaniu przychodów podatnik będzie miał możliwość pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty, na które będą składać się udokumentowane wydatki:

 1. bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej

 2. koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów świadczących usługi wymiany lub pośrednictwa w wymianie waluty wirtualnej.

Natomiast do kosztów dotyczących nabycia kryptowalut podatnik nie będzie mógł zaliczyć wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną czy służących sfinansowaniu ich nabycia w postaci odsetek, prowizji od kredytów czy pożyczek.

Rozpoznanie i rozliczenie kosztów uzyskania przychodów w rachunku podatkowym podatnik uwzględni w zeznaniu podatkowym w roku, w którym zostały poniesione. Warto dodać, iż jeżeli wystąpi za dany rok podatkowy strata z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, wówczas powiększy ona koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia kryptowalut w następnym roku podatkowym.

Nowy, wyższy próg kwoty wolnej w 2019 r.

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r. dotyczą także powiększenia dolnego progu podstawy opodatkowania na potrzeby zastosowania kwoty wolnej od podatków. W zeznaniu rocznym za 2018 r. podatnicy będą mogli rozpoznać najniższą kwotę wolną od podatku 8.000 zł. Zatem jeżeli roczny dochód podatnika będzie poniżej poziomu tej kwoty, wówczas nie zapłaci on żadnego podatku od tych dochodów.

Przedziały dochodów dla kwoty wolnej w 2019 r. będą kształtować się następująco:

 1. 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł,

 2. 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł,

 3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł,

 4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Uwaga dla płatników na terminy składania niektórych zeznań i informacji

Kolejną nowością, jaka spotka płatników podatku, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki kapitałowe opłacające podatek PIT-4R od wypłaconych wynagrodzeń, będzie obowiązek złożenia wyłącznie w formie elektronicznej do końca stycznia do urzędu skarbowego oraz do końca lutego dla pracownika (w formie papierowej lub elektronicznej):

 1. PIT-11 – informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek PIT-4R,

 2. PIT-8C – informacji o wypłaconych przychodach ze stypendiów, innych źródeł oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych

Także ZUS lub inny organ rentowy będzie zobligowany wydać PIT-40A czyli roczne obliczenie podatku

Niektóre zeznania roczne złoży skarbówka

W znacznej mierze zmiany w podatku dochodowym łączą się również z zeznaniami rocznymi. Ustawodawca po raz pierwszy udostępni podatnikom, którzy zobowiązani są do złożenia zeznań PIT-37 i PIT-38 za 2018r., gotowe, wypełnione przez urząd skarbowy zeznania, które podatnik będzie mógł po ich przejrzeniu zaakceptować do rozliczenia.

Organ podatkowy sam wypełni powyższe zeznania na podstawie danych posiadanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dokona ich udostępnienia. Na dane te będą składać się informacje zawarte np. w PIT-11, PIT-4R, PIT-8C a także wpłacone w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczki na podatek dochodowy.

Usługa ta ma się znajdować na portalu podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, gdzie można m.in. sprawdzić numer NIP, wysłać JPK czy skorzystać z portalu e-deklaracje.

Po przejrzeniu przez podatnika przygotowanych zeznań dokona on akceptacji (nanosząc zmiany lub nie) w terminie maksymalnie do ostatecznego dnia złożenia danego zeznania, wówczas to dzień akceptacji będzie oznaczać dzień złożenia zeznania. Akceptacji albo odrzucenie udostępnionego przez Ministerstwo Finansów rocznego zeznania podatkowego, podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego

Jeżeli podatnik do dnia ostatecznego terminu złożenia rocznego zeznania odrzuci zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy albo nie dokona jego akceptacji, będzie zobowiązany do samodzielnego przygotowania tegoż zeznania.

Warto nadmienić, iż organ podatkowy będzie przygotowywał nie tylko roczne zeznania rozliczane w trybie indywidualnym, ale także wspólnie z małżonkiem jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Oczywiście, jeżeli organ rentowy dokonał już rocznego obliczenia podatku a podatnik nie uzyskuje oprócz tego żadnych dochodów to urząd skarbowy nie przygotowuje w tym wypadku żadnego zeznania.

Organ podatkowy nie przygotuje także żadnego zeznania, jeżeli podatnik zdecydował o samodzielnym przygotowaniu i złożeniu zeznania, nie korzystając przy tym z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy.

Przychody z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym

Jeszcze w 2018r. wprowadzono tzw. możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej pod warunkiem, że miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy kwoty 1.050zł (połowa minimalnego wynagrodzenia przypadającego na dany rok, w tym wypadku 2018r.). Zaletą tego typu działalności jest m.in. brak obowiązku rejestracji do ZUS a co za tym idzie opłacania składek ZUS czy brak obowiązku zgłaszania tego typu działalności do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

Z uwagi na opodatkowanie działalności nierejestrowanej wyłącznie skalą podatkową, osoby fizyczne prowadzące tego typu działalność w 2018r. będą zobligowane do złożenia do końca kwietnia 2019r. rocznego zeznania PIT-36.

W zeznaniu tym ustalą dochód podatkowy w taki sposób, że przychody z działalności nierejestrowanej ujmą, jako przychody z innych źródeł a koszty jej dotyczące odliczą od tego typu przychodów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż od osiągniętych dochodów z działalności nierejestrowanej podatnik nie ma obowiązku odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy.

Zmiany w podatku dochodowym - zastosowanie ulgi mieszkaniowej

Odnośnie zmian w podatku dochodowym, ustawodawca proponuje od 2019r. wydłużenie okresu skorzystania z ulgi mieszkaniowej a dokładniej wydłużenie okresu czasu, w którym osoby zbywające nieruchomość mieszkalną, przeznaczą środki uzyskane z tej sprzedaży na cele mieszkaniowe, także na nabycie innej nieruchomości w postaci domu czy też mieszkania. Jeżeli osoby te w okresie 3 lat przeznaczą ponoszone wydatki na cele mieszkaniowe, wówczas będą mogły rozliczyć te wydatki w ramach ulgi mieszkaniowej w zeznaniu rocznym.

Za wydatki przeznaczone na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie 3 lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów