0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianami w rozliczaniu prywatnych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez podatników. Jedną z tych zmian była likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych. Czy w związku z tym przedsiębiorcy mogą ujmować w kosztach podatkowych wydatki poniesione na wykorzystywanie prywatnego pojazdu w firmie? Sprawdźmy!

Brak kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2021 roku

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiła likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy podatnicy mogą ujmować w kosztach wydatki związane z eksploatacją prywatnych samochodów osobowych w działalności?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, zgodnie z którym wydatki związane z wykorzystywaniem w działalności prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu w wartości nieprzekraczającej 20% sumy tych wydatków.

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą ujmować w kosztach uzyskania przychodów wyłącznie 20% kwoty wydatków związanych z eksploatacją prywatnego pojazdu w firmie. 80% sumy tych wydatków nie stanowi kosztu podatkowego.

Przykład 1.

Pani Anna korzysta ze zwolnienia z VAT i wykorzystuje w działalności prywatny samochód osobowy. W styczniu 2021 roku poniosła koszt zakupu paliwa w kwocie 150 zł brutto i koszt przeglądu w wartości 200 zł brutto. Czy likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych uniemożliwi jej ujęcie tych wydatków w kosztach podatkowych?

Pani Anna może ujmować w kosztach podatkowych wartość 20% sumy wszystkich wydatków poniesionych w danym miesiącu na wykorzystywanie prywatnego samochodu w działalności. Suma wydatków związanych z eksploatacją samochodu wynosi 350 zł. W związku z tym pani Anna może ująć w kosztach podatkowych wydatek w kwocie 70 zł (20% * 350 zł).

Nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła również do art. 23 dodatkowy ust. 5a, zgodnie z którym wydatki związane z wykorzystaniem prywatnego samochodu osobowego w działalności, podlegające 20% ograniczeniu, obejmują również podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Oznacza to, że w przypadku gdy czynny podatnik VAT użytkuje prywatny samochód osobowy w działalności opodatkowanej, może ująć w KPiR 20% wartości netto wydatków powiększonych o 50% VAT, który nie podlega odliczeniu.

W przypadku wykorzystywania prywatnego pojazdu w działalności, w kosztach podatkowych przedsiębiorca może ująć również wyłącznie 20% składek na ubezpieczenie OC i AC.

Przykład 2.

Pan Łukasz jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje w firmie prywatny samochód osobowy. W styczniu 2021 roku poniósł wydatek związany z naprawą samochodu w wartości 1230 zł brutto (w tym 230 zł VAT). Pan Łukasz wykorzystuje pojazd prywatnie i służbowo, w związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Jaką kwotę może ująć w kosztach uzyskania przychodu w odniesieniu do wydatku związanego z pojazdem?

W związku z likwidacją kilometrówki dla samochodów prywatnych, pan Łukasz może ująć w kosztach podatkowych 20% wartości netto powiększonej o wartość podatku VAT, który nie podlega odliczeniu, czyli 223 zł.

Obliczenia:

wartość netto – 1000 zł

podatek VAT – 230 zł

podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 115 zł (50% * 230 zł)

koszt uzyskania przychodu – 223 zł (20% * (1000 zł + 115 zł))

Przykład 3.

Pan Adam jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje prywatny samochód osobowy wyłącznie w celach związanych z działalnością. Dokonał zgłoszenia pojazdu do urzędu na druku VAT-26, sporządził regulamin użytkowania samochodu w firmie i prowadzi kilometrówkę dla celów VAT, w związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem. W styczniu 2021 roku poniósł koszt zakupu paliwa w kwocie 246 zł brutto (w tym 46 zł VAT). Czy w związku z prowadzeniem kilometrówki dla celów VAT pan Adam pomimo likwidacji kilometrówki dla samochodów prywatnych może ująć w kosztach 100% wydatku związanego z zakupem paliwa?

W związku z tym, że pan Adam prowadzi dodatkową ewidencję przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówkę dla celów VAT, może odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa. Do kosztów podatkowych może zaliczyć jednak tylko 20% wartości netto wydatku, a więc 40 zł ponieważ wydatek związany jest z prywatnym pojazdem pana Adama.

Wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego wyłącznie w celach związanych z działalnością, potwierdzone prowadzoną kilometrówką VAT uprawnia podatnika do ujęcia w kosztach podatkowych 20% wartości netto wydatków eksploatacyjnych.

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych od 2019 roku

Do końca 2018 roku przedsiębiorcy korzystający z prywatnego samochodu osobowego w działalności (pojazd niebędący środkiem trwałym), mogli ujmować wydatki związane z jego eksploatacją w kosztach podatkowych przy spełnieniu dwóch podstawowych warunków:

  1. wydatki te spełniały definicję kosztów uzyskania przychodu,

  2. suma wydatków ujmowanych w KPiR nie przekraczała limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki PIT.

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów, pod warunkiem że nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, czyli nie znajdują się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, limit kilometrówki wyrażany był jako iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu ustalanego przez MF, a kwota wydatków związanych z prywatnym pojazdem wykorzystywanym w działalności, która przekracza ten limit, nie może zostać ujęta w kosztach podatkowych.

W przypadku wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego w firmie brak prowadzonej kilometrówki uniemożliwiał ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z jego eksploatacją pomimo związku wydatku z prowadzoną działalnością.

Przykład 4.

Pan Jan wykorzystuje w firmie prywatny samochód osobowy. W listopadzie 2018 r. poniósł wydatki na paliwo w kwocie 200 zł brutto. Paliwo to w całości zużył w trakcie transportu towaru od sprzedawcy do swojej firmy. Czy w związku z tym, że pan Jan poniósł koszt, który w całości ma związek z prowadzoną przez niego działalnością, może ująć go w pełnej wysokości w kosztach uzyskania przychodu bez konieczności prowadzenia kilometrówki?

Wykorzystywanie samochodu prywatnego w działalności wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu ujęcia wydatków w kosztach podatkowych. Jeżeli pan Jan nie będzie prowadził kilometrówki, nie będzie mógł ująć wydatku w KPiR.

Podsumowując, od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ diametralnie mechanizm rozliczania pojazdów, które nie stanowią środków trwałych firmy. Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności wprowadziła jednocześnie 20% ograniczenie sumy wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego pojazdu, co oznacza, że aż 80% tych wydatków nie może być ujęte w kosztach uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów