0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży praw autorskich IP BOX

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowoczesna gospodarka charakteryzuje dużą innowacyjnością. W naszym kraju również stworzono preferencje dla podmiotów będących innowacyjnymi. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych jest IP BOX. W artykule omawiamy opodatkowanie dochodu ze sprzedaży praw autorskich IP BOX!

IP BOX – stawka podatku

Innovation Box od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa z własności intelektualnej. Skorzystanie z IP BOX oznacza możliwość zastosowania preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

IP BOX – prawa własności intelektualnej

W ustawie wymieniono kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Powyższymi prawami są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży praw autorskich - podstawa opodatkowania w IP BOX

W przypadku IB-BOX podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (patrz art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT). Tym samym dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Biorąc pod uwagę powyższe, z preferencji IP Box można skorzystać w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Ustawodawca wprowadził w ustawie wzór, jakim podatnicy stosujący preferencje winni się posługiwać (patrz art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT).

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:
(a + b) x 1,3 / a +b + c + d

W powyższym wzorze litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:
a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi w Kaliszu działalność gospodarczą. Ma ona charakter innowacyjny. Podatnik prowadzi działalność B+R związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej i w związku z tym poniósł koszty kwalifikowane w wysokości 300 000 zł. Ponadto podatnik część z nich zlecił powiązanemu podmiotowi ze Szwajcarii. Koszty te wyniosły 200 000 zł. Dochód z kwalifikowanego prawa wyniósł w tym roku 1 000 000 zł. Jak wyliczyć dochód kwalifikowany?

Wyliczenia dochodu kwalifikowanego przedstawia się następująco:
300 000 x 1,3 / (300 000 + 200 000) = 390 000 / 500 000 = 0,78
0,78 x 1 000 000 = 780 000.
Podatek według IP BOX (część dochodu, który jest kwalifikowany według formuły) 780 000 zł x 5% = 39 000 zł.

Część dochodu niekwalifikowanego według formuły: 220 000 zł x 19% = 41 800 zł. Tym samym całkowity podatek wyniósł = 80 800 zł. W przypadku, gdyby podatnik nie korzystał z preferencji, podatek wyniósłby: 1 000 000 x 19% = 190 000 zł.

To oznacza, że w tym przypadku podatnik zaoszczędził 190 000 – 80 800 = 109 200 zł.

Wyodrębnianie kosztów

Podatnicy podlegający opodatkowaniu stawką 5% są obowiązani:

 • wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych,
 • prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,
 • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3,
 • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów, lub tych usług – w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie, lub usłudze albo w produktach, lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa powyżej w odrębnej ewidencji.

Przeniesienie praw autorskich

W praktyce gospodarczej najczęściej przenoszonym prawem jest prawo do programów komputerowych. W tym miejscu należy stwierdzić, że autorskie prawo do programu komputerowego uregulowane jest na mocy art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Co istotne, idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego nie podlegają ochronie.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP BOX wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP BOX, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania Nr 5. Zgodnie z tym raportem nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej – oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. Tym samym oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Tym samym w przypadku oprogramowania, wytwarzający je mają prawa autorskie zamiast ochrony patentowej. Podsumowując, oprogramowanie, które jest chronione prawem autorskim, może być uznane za kwalifikowane IP, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Powyższe uprawnia twórców takiego oprogramowania do stosowania preferencji w opodatkowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów