0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje kwartalne w formie pliku JPK_V7K - dla kogo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy będący czynnymi podatnikami VAT, poza prowadzeniem ewidencji do celów podatku, muszą składać JPK_V7, w których dokonują rozliczenia tego podatku. Mali podatnicy mogą wybrać, w jaki sposób chcą dokonywać rozliczenia podatku VAT. Czy deklaracje kwartalne w formie pliku JPK_V7K może składać każdy podatnik?

Mały podatnik VAT

Definicję małego podatnika znajdziemy w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zatem z powołanego wyżej art. 2 pkt 25 lit. a ustawy, wynika, że aby podatnik podatku od towarów i usług spełniał definicję małego podatnika, wartość dokonanej przez niego sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie może przekroczyć, w poprzednim (do badanego okresu) roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Zgłoszenie rejestracyjne

Jednym z obowiązków podatnika VAT jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego (rejestracji VAT). Obowiązek ten winien zostać dopełniony przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (patrz art. 96 ust 1 ustawy o VAT). Należy podkreślić, że obowiązek rejestracji VAT nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Podatnicy korzystają ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). Rejestracja VAT polega na zgłoszeniu podatnika do rejestru. Zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT w zakresie podatku od towarów i usług dokonujemy na druku VAT-R.

Przykład 1.

Podatnik planuje rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na usługach dekarskich. Planowana sprzedaż nie przekroczy 150 000 zł. Podatnik pomimo braku konieczności bycia podatnikiem VAT czynnym chcąc pozyskiwać zlecenia winien dokonać rejestracji. Podatnik zastanawia się, czy w tym celu musi wypełnić jakiś dokument.

Rejestracja na druku CEIDG w tym przypadku nie wystarczy. Jak było wspomniane wyżej, podatnik dokonuje rejestracji na druku VAT-R. Chcąc zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT powinien on dokonać tego na druku VAT-R.

Wybór rozliczania VAT - deklaracje kwartalne w formie pliku JPK_V7K

Podatnicy VAT czynni są obowiązani składać w urzędzie skarbowym JPK_V7M za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnicy mogą wybrać kwartalne rozliczenie – wówczas składają oni:

  • za dwa pierwsze miesiące kwartału JPK_V7K zawierający tylko część ewidencyjną,
  • za ostatni miesiąc kwartału JPK_V7K zawierający część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za cały kwartał.

Tym samym mamy dwa rodzaje podstawowych plików JPK_V7:

  • JPK_V7M składają podatnicy rozliczający się miesięcznie,
  • JPK_V7K składają podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Przypomnijmy, że prawa do rozliczeń kwartalnych nie mają podatnicy nieposiadający statusu małego podatnika. Muszą oni od rozliczenia za styczeń składać wyłącznie miesięczne pliki JPK.

Podatnicy dokonują wyboru rozliczania podatku VAT w deklaracji VAT-R. Oznacza to, że mały podatnik może wybrać czy chce rozliczać się miesięcznie, czy kwartalnie.

JPK_V7 składamy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ustalenia urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT dokonujemy zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa. Z regulacji tych wynika, że jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

JPK_V7M i JPK_V7K należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Utrata prawa do składania deklaracji kwartalnych w formie pliku JPK_V7K

Uprawnienie do składania kwartalnych deklaracji ustaje m.in., gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach mali podatnicy dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że załącznik nr 15 zawiera aż 150 pozycji. W celu przybliżenia problemu posłużymy się przykładami.

Przykład 2.

Podatnik rozlicza się metodą kwartalną. Podatnik zajmuje się handlem opałem. W listopadzie 2019 r. podatnik sprzedaje duże ilości węgla. Wartość transakcji w listopadzie wyniosła około 150 000 zł. Przedsiębiorca zastanawia się, czy nadal będzie mógł rozliczać się kwartalnie.

W tym przypadku podatnik od 2020 roku będzie obowiązany do składania deklaracji w formie pliku JPK_V7M. W załączniku nr 15 znajdziemy bowiem węgiel kamienny. Tym samym przedsiębiorca w trzecim kwartale przekroczył kwotę obrotu towarem znajdującym się w załączniku nr 15 (kwota sprzedaży przekroczyła 50 000 zł).

Powyższy przykład pokazuje, że w 2020 r. wielu małych podatników utraciło prawo do rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych. Podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę czy sprzedawane towary lub wykonywane usługi znajdują się w załączniku.

Przykład 3.

Przedsiębiorca prowadzący małą firmę budowlaną podpisał kontrakt na budowę dwóch domów. Wartość sprzedaży przekroczyła w grudniu 2019 r. kwotę 60 000 zł. Podatnik korzystał dotychczas z kwartalnej metody rozliczania podatku VAT. Czy w nowym roku nadal będzie mógł rozliczać się kwartalnie?

W tym przypadku podatnik również dokonał sprzedaży usługi wymienionej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W związku z wielkością sprzedaży, która przekracza 50 000 zł, podatnik również będzie rozliczał podatek VAT za okresy miesięczne.

Przykład 4.

Podatnik prowadzi warsztat samochodowy. W listopadzie 2019 r. podatnik dokonał sprzedaży części zamiennych, które miał w magazynie. Powyższe było podyktowane chęcią uwolnienia środków finansowych. Wartość sprzedanych części wyniosła 45 000 zł. Czy w tym przypadku podatnik utraci prawo do składania deklaracji w formie pliku JPK_V7K  w 2020 r.?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że części do samochodów również zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W tym jednak przypadku wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 50 000 zł. Tym samym przedsiębiorca w 2020 r. nadal będzie mógł składać kwartalne deklaracje w formie pliku JPK_V7K .

Powyższe przykłady pokazują, że wielu podatników musi przygotować się na rozliczanie podatku VAT za okresy miesięczne w 2020 r.

Rozliczenia kwartalne w formie pliku JPK_V7K w systemie wFirma.pl

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji w formie pliku JPK_V7K należy dokonać właściwych ustawień w systemie i wybrać odpowiedni tryb rozliczania. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczając okienko PŁATNIK VAT oraz wybierając okresy za jakie będą składane deklaracje, miesięczne lub kwartalne. W przypadku rozliczeń kwartalnych w oknie należy wybrać KWARTALNA.

deklaracje kwartalne

W celu wygenerowania JPK V7 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK V7 i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony JPK. 

deklaracje kwartalne

Jeżeli wysyłka JPK V7 przebiegnie prawidłowo, obok pliku za dany okres w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się zielona ikona koperty. Wówczas możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby było to możliwe, należy zaznaczyć plik na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

deklaracje kwartalne

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów