0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Agencja zatrudnienia - zasady działania oraz obowiązki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001, tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 1100) przewiduje szczegółowe zasady funkcjonowania agencji zatrudnienia. Sprawdź, jak działa agencja zatrudnienia, co należy zrobić, by ją założyć, jakie usługi może świadczyć i jakich zasad powinna przestrzegać w swojej działalności.

Agencja zatrudnienia a działalność gospodarcza

Agencja zatrudnienia prowadzi działalność gospodarczą, która jest działalnością regulowaną w zakresie świadczenia usług:

 • doradztwa personalnego,
 • pracy tymczasowej,
 • poradnictwa zawodowego,
 • pośrednictwa pracy.

Agencja zatrudnienia prowadzi działalność polegającą na świadczeniu 1, kilku lub wszystkich ww. usług.

W ramach pośrednictwa pracy agencja pracy realizuje usługi polegające na:

 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami;
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
 • kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach doradztwa personalnego agencja zatrudnienia świadczy usługi polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

W ramach poradnictwa zawodowego agencja zatrudnienia świadczy usługi polegające w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

W ramach pracy tymczasowej agencja zatrudnienia świadczy usługi polegające na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Agencja zatrudnienia jako działalność regulowana

Powyższa działalność agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

Wpisowi do rejestru podlega świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i jej państwami członkowskimi, posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzających świadczyć tę usługę na terytorium RP.

Wpisowi do rejestru podlega również wykonywanie ww. usług, przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych usług.

Nie wymaga natomiast wpisu do rejestru świadczenie ww. usług przez:

 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;
 • wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;
 • przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i jej państwami członkowskimi, posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzających świadczyć te usługi na terytorium RP.

Agencja zatrudnienia - obowiązki

Agencja zatrudnienia jest zobowiązana:

 • do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • nie dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • nie pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium RP, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

Agencja zatrudnienia jest zobowiązana posiadać lokal, w którym są świadczone usługi.

W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej”.

Agencja zatrudnienia jest zobowiązana do niezwłocznego zwrócenia osobie, na której rzecz świadczą lub świadczyły usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Agencja zatrudnienia ma także obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów