Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć agencję pośrednictwa pracy?

Agencja pracy jest to instytucja, który świadczy usługi m.in w zakresach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej czy doradztwa personalnego. Jak założyć agencję pośrednictwa pracy i czy taki pomysł na biznes może się sprawdzić?

Poprzez pośrednictwo pracy rozumiane jest udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 

Instytucja agencji pracy zajmuje się następującymi czynnościami:

 • pośrednictwem pracy,

 • pośrednictwem pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

 • doradztwem personalnym,

 • pracą tymczasową,

 • ściąganiem z rynku, pozyskiwaniem i upowszechnianiem ofert pracy.   

Wymagania wstępne, związane z prowadzeniem agencji pośrednictwa pracy

Prowadzenie takiej działalności reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Agencja pośrednictwa pracy wymaga więc wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Wpis do rejestru nie jest wymagany tylko w następujących sytuacjach:

 • kierowaniu za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat,

 • gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,

 • kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.   

Agencja pośrednictwa pracy - określenie numeru PKD

 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej.

Dopuszczalne formy prowadzenia agencji pośrednictwa pracy

Agencja pośrednictwa pracy w Polsce może być prowadzona w dowolnej formie, poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla wolnych zawodów. Przedsiębiorca ma więc do wyboru:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,

 • spółkę cywilną,

 • spółkę jawną,

 • spółkę komandytową,

 • spółkę komandytowo-akcyjną,

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółkę akcyjną.

Uwaga!

W Polsce można prowadzić tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą naraz.

Jak założyć agencję pośrednictwa pracy?

Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza.

W przypadku prowadzenia agencji pośrednictwa pracy w szerszym zakresie, warto zastanowić się nad spółkami zarówno osobowymi, jak i kapitałowymi. Trzeba jednak pamiętać, że wybierając inną formę działalności gospodarczej niż indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna, przedsiębiorca musi się liczyć z bardziej skomplikowanymi formami prowadzenia dokumentacji księgowej (pełna księgowość) oraz procesem rejestracyjnym nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Najlepsza forma opodatkowania dla agencji pośrednictwa pracy

Zakładając agencję pośrednictwa pracy, przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych,

 • podatek liniowy.   

Agencje pośrednictwa pracy, za wyjątkiem prowadzenia agencji pracy tymczasowej, są  wyłączone z opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczając się według zasad ogólnych, przedsiębiorca odlicza 18% podatku, jeżeli jego przychody nie przekroczą 85.528 zł. Jednak jeśli przychody będą wyższe, podatnik będzie zmuszony obliczyc 32% podatku. Plusem zasad ogólnych jest możliwość odliczenia przewidzianych w ustawie ulg oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem. Z kolei w przypadku podatku liniowego stawka podatku stała i wynosi 19% - dlatego polecana jest przedsiębiorcom, którzy przewidują przychód powyżej 100 tys. zł. Jednak rozliczając się metoda liniową podatnik traci możliwość rozliczenia z małżonkiem oraz odliczenia ulg podatkowych. 

W przypadku usług agencji pracy tymczasowej stawka ryczałtu wynosi 17 % – od przychodów ze świadczenia usług.