0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć agencję pośrednictwa pracy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Agencja pracy jest to instytucja, który świadczy usługi m.in w zakresach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej czy doradztwa personalnego. Jak założyć agencję pośrednictwa pracy i czy taki pomysł na biznes może się sprawdzić?

Poprzez pośrednictwo pracy rozumiane jest udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 

Instytucja agencji pracy zajmuje się następującymi czynnościami:

 • pośrednictwem pracy,

 • pośrednictwem pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

 • doradztwem personalnym,

 • pracą tymczasową,

 • ściąganiem z rynku, pozyskiwaniem i upowszechnianiem ofert pracy.   

Wymagania wstępne, związane z prowadzeniem agencji pośrednictwa pracy

Prowadzenie takiej działalności reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Agencja pośrednictwa pracy wymaga więc wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Wpis do rejestru nie jest wymagany tylko w następujących sytuacjach:

 • kierowaniu za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat,

 • udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,

 • kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.   

Agencja pośrednictwa pracy - określenie numeru PKD

 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej.

Dopuszczalne formy prowadzenia agencji pośrednictwa pracy

Agencja pośrednictwa pracy w Polsce może być prowadzona w dowolnej formie, poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla wolnych zawodów. Przedsiębiorca ma więc do wyboru:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,

 • spółkę cywilną,

 • spółkę jawną,

 • spółkę komandytową,

 • spółkę komandytowo-akcyjną,

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółkę akcyjną.

W Polsce można prowadzić tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą naraz.

Jak założyć agencję pośrednictwa pracy?

Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza.

W przypadku prowadzenia agencji pośrednictwa pracy w szerszym zakresie, warto zastanowić się nad spółkami zarówno osobowymi, jak i kapitałowymi. Trzeba jednak pamiętać, że wybierając inną formę działalności gospodarczej niż indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna, przedsiębiorca musi się liczyć z bardziej skomplikowanymi formami prowadzenia dokumentacji księgowej (pełna księgowość) oraz procesem rejestracyjnym nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Najlepsza forma opodatkowania dla agencji pośrednictwa pracy

Zakładając agencję pośrednictwa pracy, przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych,

 • podatek liniowy.   

Agencje pośrednictwa pracy, za wyjątkiem prowadzenia agencji pracy tymczasowej, są  wyłączone z opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczając się według zasad ogólnych, przedsiębiorca odlicza 17% podatku, jeżeli jego przychody nie przekroczą 85.528 zł. Jednak jeśli przychody będą wyższe, podatnik będzie zmuszony obliczyć 32% podatku. Plusem zasad ogólnych jest możliwość odliczenia przewidzianych w ustawie ulg oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem. Z kolei w przypadku podatku liniowego stawka podatku stała i wynosi 19% - dlatego polecana jest przedsiębiorcom, którzy przewidują przychód powyżej 100 tys. zł. Jednak rozliczając się metoda liniową podatnik traci możliwość rozliczenia z małżonkiem oraz odliczenia ulg podatkowych. 

W przypadku usług agencji pracy tymczasowej stawka ryczałtu wynosi 17 % – od przychodów ze świadczenia usług.

Agencja pośrednictwa pracy z VAT czy bez VAT?

Przedsiębiorcy, którzy chcą być czynnymi podatnikami VAT, rejestrują się na formularzu VAT-R (druk zawiera także rejestrację/aktualizację danych związaną z VAT UE). Wówczas stawka VAT dla agencji pośrednictwa pracy wynosi 23%.

Jednak jeżeli obroty agencji pośrednictwa pracy nie będą przekraczać kwoty 200 000 zł, może on skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Składki ZUS agencji pośrednictwa pracy

Po założeniu działalności, jednak nie później niż 7 dni od tego momentu, przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Robi to na druku:

 • ZUS ZUA jeżeli agencja pośrednictwa pracy to jego jedyne źródło dochodów, lub na

 • ZUS ZZA, jeżeli pracuje też innym miejscu.   

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy założyli jednoosobową działalność gospodarczą, mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Oznacza to, że przez 24 miesiące płacą pomniejszone ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Nie muszą w tym czasie odprowadzać składek także na Fundusz Pracy.

Konto firmowe dla agencji pośrednictwa pracy

Przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca prowadzący agencję pośrednictwa pracy musiał prowadzić odrębne konto firmowe. Może używać rachunku prywatnego, jednak on musi być jego jedynym właścicielem. Jednak w przypadku częstych przelewów, w postaci zaliczek czy płatności, warto założyć konto firmowe.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, gdy:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł.   

Konieczność posiadania rachunku firmowego powstaje w sytuacji gdy niezbędne jest ujęcie rachunku bankowego na białej liście podatników oraz w sytuacji gdy płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Warunki lokalowe dla agencji pośrednictwa pracy

Prowadzenie usług pośrednictwa pracy w formie biura wymaga dostępności stosownego lokalu. Niemniej usługi te świadczone przez internet już nie muszą posiadać takiego pomieszczenia. W przypadku prowadzenia tradycyjnego biura pośrednictwa pracy, posiadanie pomieszczeń biurowych jest wskazane. Warunki socjalno bytowe takiego obiektu powinny odpowiadać ogólnym przepisom sanitarnym, przeciwpożarowym oraz prawa budowlanego.

Należy pamiętać, iż:

 • budynek/lokal należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem,

 • budynek/lokal niekoniecznie musiał powstać zgodnie z przepisami. W takim wypadku organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzić postępowanie legalizacyjne lub naprawcze. Inwestor/właściciel może złożyć wniosek o legalizację, albo przeprowadzenie postępowania naprawczego przez organy nadzoru budowlanego.

Agencja pośrednictwa pracy - obowiązki

Agencja pośrednictwa pracy jest zobowiązana do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Agencja nie może pobierać kwot innych niż kwoty należne z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

 1. dojazd i powrót osoby skierowanej,

 2. wydanie wizy,

 3. badania lekarskie,

 4. tłumaczenia dokumentów.

W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja pośrednictwa pracy jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako "oferty pracy tymczasowej".

Marketing agencji pośrednictwa pracy

Podstawą marketingu agencji pośrednictwa pracy są działania w internecie. Strona internetowa agencji musi być dobrze wypozycjonowana, dzięki temu znajdzie się wysoko w wynikach wyszukiwania Google. Agencje pracy tymczasowej powinny mieć także swoje konta na portalach z ogłoszeniami o pracę, w takich miejscach najlepiej jest także wykupić miejsce reklamowe, np. bannery.

Oczywiście, bardzo ważna jest wiarygodność agencji pośrednictwa pracy, dlatego istotne jest, aby nawiązywać relacje tylko wiarygodnymi kontrahentami, których warunki pracy są zgodne z przepisami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów