0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja strony internetowej - czy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z form reklamy i gromadzenia bazy klientów jest korzystanie przez przedsiębiorców ze strony internetowej oraz fanpage’a. Taka forma jest bardzo popularna w działalności gospodarczej, jednak mogą pojawić się problemy co do sposobu ujmowania wydatku w kosztach podatkowych. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób przebiega amortyzacja strony internetowej.

Amortyzacja strony internetowej

Jak stanowi art. 22 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

W konsekwencji amortyzacji podlegają 2 grupy: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W dalszej części skoncentrujemy się na zagadnieniu wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • prawa określone w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej,
  • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),
  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Powyższy katalog WNiP ma charakter zamknięty. Składnik majątku, który nie został wymieniony w art. 22b ustawy o PIT, nie może być kwalifikowany jako WNiP.

Oznacza to, że amortyzacji podatkowej podlegają tylko te wartości niematerialne i prawne, które zostały wymienione w art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności należy jednak zaznaczyć, że amortyzacji podlegają wyłącznie te WNiP, które zostały nabyte od innego podmiotu. To oznacza, że wytworzona we własnym zakresie strona internetowa nie stanowi WNiP i nie będzie rozliczana poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli natomiast podatnik nabywa od innego podmiotu licencję do strony internetowej lub prawa autorskie, to mamy do czynienia z WNiP, która podlega amortyzacji.

Zgodnie z art. 22m ust. 1 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

  1. od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące,
  2. od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące,
  3. od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy,
  4. od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

W przypadku praw do strony internetowej okres amortyzacji wynosi zatem 24 miesiące, co oznacza, że roczna stawka amortyzacyjna to 50% wartości początkowej.

Wartością początkową strony internetowej będzie ustalona cena nabycia. 

Dodatkowo warto podkreślić, że zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. 

W świetle powyższego możemy zatem wyróżnić 2 sytuacje.

Przykład 1.

Przedsiębiorca nabył od innego podmiotu stronę internetową o wartości 11 000 zł. Wraz z zakupem dokonano przeniesienia praw autorskich. To powoduje, że mamy do czynienia z WNiP, która podlega wpisowi do ewidencji oraz amortyzacji wg stawki 20%.

Przykład 2.

Przedsiębiorca nabył od innego podmiotu stronę internetową o wartości 9000 zł. Wraz z zakupem dokonano przeniesienia praw autorskich. Podatnik może albo amortyzować zakupioną stronę internetową na zasadach ogólnych, albo wartość strony internetowej jednorazowo ująć w kosztach w miesiącu oddania jej do używania.

Za wartość niematerialną i prawną może być uznana wyłącznie strona internetowa oraz fanpage, które zostały nabyte od innego podmiotu i doszło do nabycia licencji lub prawa autorskiego.

Strona internetowa i fanpage, które nie podlegają amortyzacji

Możliwy jest również taki przypadek, w którym podatnik nabywa stronę internetową i fanpage od innego podmiotu, jednakże nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani nabycia licencji.

Taka sytuacja oznacza, że strona internetowa nie może być zakwalifikowana jako wartość niematerialna i prawna. Konsekwencją tego jest przede wszystkim brak możliwości amortyzacji, ponieważ mamy w takim przypadku do czynienia jedynie z usługą internetową.

Nie oznacza to jednak, że podatnik w ogóle nie może uwzględnić wydatków na taki zakup w kosztach podatkowych

Odnosząc się do momentu zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków, należy mieć na uwadze zapisy art. 22 ust. 5c ustawy o PIT stanowiące, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Tak samo stanowi też interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z 28 stycznia 2011 roku (nr IBPBI/2/423-1549/10/MO), gdzie podano, że skoro prawo do stron internetowych związanych z domenami internetowymi nie zostało wymienione w ww. katalogu, to nie można zaliczyć go do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 

Skoro ww. wydatki nie są związane z nabyciem składników majątku trwałego, to należy dokonać ich oceny pod kątem związku z przychodem. Zatem podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Jeżeli w związku z nabyciem strony internetowej nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani nie dochodzi do nabycia licencji, to nie mamy do czynienia z WNiP. Wydatek stanowi koszt podatkowy w dacie poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o PIT jako koszt pośredni.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem wskazać, że nie zawsze możliwa jest amortyzacja strony internetowej. Jeżeli bowiem nie są spełnione kryteria uznania strony internetowej za wartość niematerialną i prawną, to wydatek będzie traktowany jako koszt pośredni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów