0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja strony internetowej jako wartości niematerialnej i prawnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie niemal każda firma posiada stronę internetową. Funkcjonowanie firmy bez użycia internetu może znacząco ograniczyć zyski osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego warto zadbać o dobrą stronę, która kreuje wizerunek firmy w internecie, podnosi jej wiarygodność, prezentuje ofertę, umożliwia prowadzenie działań marketingowych i zapewnia globalny zasięg. Inwestycja w stronę internetową z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty. W dzisiejszym artykule omówimy sposób rozliczenia wydatków na wykonanie strony internetowej, odpowiemy na pytanie, kiedy wydatki związane z utworzeniem strony podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia, a kiedy podlegają rozliczeniu w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne i wyjaśnimy, w jaki sposób przebiega amortyzacja strony internetowej.

Strona internetowa – kiedy stanowi wartość niematerialną i prawną?

Utworzenie firmowej strony internetowej spełnia definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wydatki są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych (art. 23 tej ustawy). Celem utworzenia strony internetowej jest promocja i reklama firmy i oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej towarów czy usług. Strona internetowa to źródło informacji o firmie i jej produktach, które daje możliwość zapoznania się z ofertą aktualnym i potencjalnym klientom. Pozyskanie nowych klientów i utrzymanie obecnych jest związane z osiąganymi przez przedsiębiorcę przychodami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sposób rozliczenia tych wydatków może się różnić w zależności od ewentualnego przeniesienia praw autorskich lub licencyjnych.

Wydatki związane z utworzeniem firmowej strony internetowej, obejmujące jej zaprojektowanie, utworzenie i wdrożenie zazwyczaj rozliczane są na bieżąco jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w dacie ich poniesienia i nie powodują utworzenia wartości niematerialnej i prawnej. Wysokość poniesionych wydatków związanych z utworzeniem strony internetowej nie ma wpływu na ich klasyfikację jako wydatki ujmowane bezpośrednio w kosztach podatkowych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach strona internetowa zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22b ust 1 pkt. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) podlegających amortyzacji zalicza się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe i licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Strona internetowa stanowi wartość niematerialną i prawną wówczas, gdy ma miejsce przeniesienie na zamawiającego praw autorskich lub licencyjnych oraz jeśli prawa autorskie zostały nabyte na okres dłuższy niż rok i będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

Stronę internetową klasyfikowaną jako wartość niematerialną i prawną należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także amortyzować. Składniki majątku zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Strona internetowa jako wartość niematerialna i prawna – kiedy można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych dokonuje się wówczas, gdy wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (art. 22f ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dodatkowo zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku stanowiących wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Oznacza to, że wydatki związane z utworzeniem firmowej strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł mogą zostać jednorazowo zamortyzowane lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio bez klasyfikowania ich jako wartość niematerialną i prawną. Nie ma również przeciwwskazań, aby wydatki te podlegały amortyzacji na zasadach ogólnych.

Przykład 1.

Pani Marlena nabyła usługi służące utworzeniu strony internetowej. Na fakturze o wartości 4000 zł netto, którą otrzymała od kontrahenta, zamieszczono informację o przeniesieniu praw autorskich. W jaki sposób pani Marlena powinna rozliczyć wydatki na utworzenie strony internetowej? Z uwagi na to, że usługi służące nabyciu strony internetowej są udokumentowane fakturą o wartości poniżej 10 000 zł, pani Marlena może amortyzować je na zasadach ogólnych, dokonać jednorazowej amortyzacji lub ująć wydatki poniesione na utworzenie strony internetowej bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. W razie amortyzacji na zasadach ogólnych koszty będą rozliczane sukcesywnie w ramach odpisów amortyzacyjnych. Wybierając jednorazową amortyzację lub zaliczenie wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, pani Marlena ujmie poniesione wydatki jednorazowo w kosztach w bieżącym okresie.

Amortyzacja strony internetowej - jaką metodą?

Stronę internetową klasyfikowaną jako wartość niematerialną i prawną należy amortyzować w czasie. Amortyzacja oznacza stopniowe zużywanie w ramach upływu czasu. Amortyzację wydatków poniesionych na utworzenie strony internetowej trzeba rozpocząć w miesiącu następującym po wprowadzeniu WNiP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęcia używania w działalności gospodarczej. Koniec amortyzacji następuje w dniu zrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Odpisy amortyzacyjne mogą być naliczane w równych ratach miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Wydatki na utworzenie strony internetowej klasyfikowane jako wartości niematerialne i prawne w działalności gospodarczej amortyzowane są przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne można amortyzować wyłącznie metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane wówczas w takiej samej kwocie w każdym kolejnym okresie na podstawie samodzielnie ustalonej stawki amortyzacyjnej.

Obowiązujące przepisy podatkowe określają minimalny okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w zależności od ich rodzaju. Na podstawie art. 22m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci praw autorskich oraz licencji (sublicencji) na programy komputerowe nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oznacza to, że maksymalna roczna stawka amortyzacyjna wynosi w tym przypadku 50%, przedsiębiorca może także zastosować inną wartość stawki amortyzacyjnej, jednak pod warunkiem zachowania minimalnego okresu amortyzacji określonego w ustawie o PIT. Stawka amortyzacyjna dla każdej WNiP jest ustalana na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Przykład 2.

Pani Julia zleciła wykonanie strony internetowej związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Od kontrahenta otrzymała fakturę na kwotę 30 000 zł netto, 6900 zł VAT, 36 900 zł brutto, na fakturze umieszczono informację o przeniesieniu praw autorskich. Pani Julia jest czynnym podatnikiem VAT. Czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT? W jaki sposób pani Julia powinna rozliczyć wydatki na zakup strony internetowej? Czy powinna ją amortyzować? Pani Julia jako czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim nabyte usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli zatem strona internetowa wykorzystywana jest w działalności gospodarczej wyłącznie do czynności opodatkowanych, przedsiębiorca może odliczyć pełną kwotę VAT zawartą na fakturze VAT. Wydatki na utworzenie strony internetowej poniesione przez panią Julię stanowią wartość niematerialną i prawną, która podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Należy to zrobić najpóźniej w miesiącu przekazania strony internetowej do używania w działalności. Przekroczona jest kwota 10 000 zł netto, zatem pani Julia nie zaliczy wydatków bezpośrednio w koszty, zobowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku gdy wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na zasadach ogólnych. Pani Julia powinna amortyzować stronę internetową jako wartość niematerialną i prawną przy zastosowaniu metody liniowej, jest to jedyna metoda amortyzacji dopuszczalna w tym przypadku. Może samodzielnie ustalić wartość stawki amortyzacyjnej, jednak pod warunkiem zachowania minimalnego okresu amortyzacji, który w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci praw autorskich oraz licencji (sublicencji) na programy komputerowe nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oznacza to, że maksymalna stawka amortyzacji, jaką może przyjąć pani Julia, wynosi 50% rocznie.

Roczna amortyzacja strony internetowej wynosi wówczas:

30 000 zł x 50% = 15 000 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny:

15 000 zł / 12 = 1250 zł.

Pierwszego odpisu amortyzacyjnego pani Julia powinna dokonać w miesiącu następującym po miesiącu, w którym strona internetowa została przyjęta do użytkowania w działalności. Wartość miesięcznego odpisu wynosi 1250 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów