0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Panele fotowoltaiczne a jednorazowa amortyzacja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rynek paneli fotowoltaicznych jest najszybciej rozwijającą się gałęzią energetyczną. Inwestują w nie nie tylko osoby fizyczne, lecz także firmy. W drugim przypadku zazwyczaj inwestycja jest znacznie większa. Jako związana z działalnością gospodarczą stanowi u podatników środki trwałe. Panele fotowoltaiczne mogą być amortyzowane, dowiedz się więcej na ten temat z artykułu!

Amortyzacja kosztem uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Konstrukcja powyższego przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione powyżej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Problematyka amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowana została w przepisach art. 22a do art. 22m ustawy o PIT.

Co do zasady amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;
  • maszyny, urządzenia i środki transportu;
  • inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Rozliczanie amortyzacji

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Podatnicy winni dokonać wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Jedną z metod amortyzacji przewidzianą przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tzw. jednorazowa amortyzacja. 

Panele fotowoltaiczne - jednorazowa amortyzacja 

Podatnicy inwestujący w fotowoltaikę zastanawiają się, jak taką instalację amortyzować

Przykład 1.

Mały podatnik prowadzi pensjonat nad morzem. W tym przypadku większość energii jest zużywana w trakcie sezonu wakacyjnego. Przedsiębiorca postanowił zainwestować 80 000 zł w panele fotowoltaiczne. Inwestycja powinna się zwrócić w ciągu 6 lat. Podatnik zastanawia się, czy może instalację amortyzować jednorazowo?

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Ponadto, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Panele fotowoltaiczne (system) jest klasyfikowany w grupie 6, rodzaj 669 KŚT. Wartość poniesionej inwestycji wynosi 80 000 zł. Tym samym w tym przypadku podatnik może wybrać jedną z dwóch powyżej wymienionych metod amortyzacji jednorazowej.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi zakład kamieniarski. Chcąc zaoszczędzić energię, postanowił zainwestować w panele fotowoltaiczne. Konsultant po analizie uznał, że podatnik powinien zainstalować panele o dużej mocy i wartość instalacji wyniesie 200 000 zł. Czy może on powyższą instalację amortyzować jednorazowo?

W tym przypadku wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorca jest małym podatnikiem. Przypomnijmy, że określenie „mały podatnik” zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W przypadku, gdy przedsiębiorca spełni powyższe warunki, będzie mógł dokonać amortyzacji jednorazowej. W analizowanym przypadku bowiem wartość instalacji nie przekracza 50 000 euro. 

Podsumowując, podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście muszą spełniać wszelkie warunki, aby móc skorzystać z takiej możliwości. Należy podkreślić, że w przypadku, gdy instalacja będzie miała wartość powyżej 50 000 euro, nie będzie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji.

Jak zamortyzować jednorazowo panele fotowoltaiczne?

W systemie wFirma.pl zakup środków trwałych księguje się poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT)/ WYDATEK » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH gdzie po uzupełnieniu wymaganych pól można jako metodę amortyzacji wybrać JEDNORAZOWA.

Panele fotowoltaiczne

Dzięki temu zakupiony majątek zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych a jednorazowy odpis amortyzacyjny zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów