0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja strony internetowej - jak przebiega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym ze składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej może być fanpage. W związku z tym warto rozważyć, w jaki sposób przebiega amortyzacja strony internetowej.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Jak stanowi art. 22 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

Odpisy amortyzacyjne są zatem dokonywane albo od środków trwałych, albo od wartości niematerialnych i prawnych. Fanpage nie jest rzeczowym składnikiem majątku, w związku z czym nie jest to środek trwały.

Z tych też względów nasza dalsza analiza będzie się opierać na regulacjach dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa określone w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej,
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Powyższy katalog WNiP ma charakter zamknięty. Składnik majątku, który nie został wymieniony w art. 22b ustawy o PIT, nie może być kwalifikowany jako WNiP.

Oznacza to, że amortyzacji podatkowej podlegają tylko te wartości niematerialne i prawne, które zostały wymienione w art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koniecznie należy zwrócić uwagę, że art. 22b ustawy o PIT wskazuje, że amortyzacji podlegają wyłącznie te wartości niematerialne i prawne, które zostały nabyte od innego podmiotu. Wszelkie wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie przez podatnika nie podlegają amortyzacji.

W przypadku gdy wartość niematerialna i prawna jest nabywana od innego podmiotu, podstawą amortyzacji jest wartość początkowa, którą w tym przypadku stanowi cena nabycia.

Natomiast w kwestii stawki amortyzacyjnej należy sięgnąć do art. 22m ust. 1 ustawy o PIT, który podaje, że z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy:

 1. od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące,
 2. od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące,
 3. od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy,
 4. od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

Amortyzacja strony internetowej wynosi zatem 24 miesiące, co oznacza, że roczna stawka amortyzacyjna to 50% wartości początkowej.

Przy czym, jak stanowi art. 22d ustawy o PIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. 

Możliwe jest również dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, na co zezwala treść art. 22f ust. 3 ustawy o PIT.

W myśl tej regulacji odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. 

Jeżeli zatem wartość początkowa nabytego fanpage’a nie przekracza 10 000 zł, to podatnik ma 3 możliwości:

 • może ująć wydatek bezpośrednio w kosztach podatkowych,
 • może dokonać jednorazowej amortyzacji,
 • może prowadzić amortyzację na zasadach ogólnych, czyli wg stawki 50% rocznie.

Natomiast jeżeli wartość początkowa fanpage’a przekracza 10 000 zł, to podatnik amortyzuje wartość niematerialną i prawną na zasadach przewidzianych w przywołanym art. 22m ustawy o PIT.

Tylko nabyte prawo autorskie do strony internetowej będącej fanpage’em będzie podlegać amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna.

Amortyzacja strony internetowej - ujęcie fanpage’a w ewidencji

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie zobligowani przepisami prawa do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej co najmniej:

 1. liczbę porządkową,
 2. datę nabycia,
 3. datę przyjęcia do używania,
 4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 7. wartość początkową,
 8. stawkę amortyzacyjną,
 9. kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
 10. zaktualizowaną wartość początkową,
 11. zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
 12. wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
 13. datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. 

Powyższa ewidencja obejmuje nie tylko środki trwałe, ale również wartości niematerialne i prawne, dlatego też ujęciu w ewidencji podlegać będzie także zakupiony fanpage.

Warto dodać, że zgodnie z art. 22n ust. 6 ustawy o PIT w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 

Ujęcie wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji ma również znaczenie w zakresie wyznaczenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych bowiem, jak podaje art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Podsumowując powyższe, możemy zatem wskazać, że zakupiony od innego podmiotu fanpage stanowi wartość niematerialną i prawną w prowadzonym przedsiębiorstwie i podlega amortyzacji po uprzednim wpisaniu w ewidencji WNiP.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów