0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego w świetle ustawy o PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znacznym ułatwieniem, jakie ustawodawca przewidział dla nowych przedsiębiorców oraz małych podatników, jest jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego w ramach pomocy de minimis. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy, którzy zakupili na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej niektóre środki trwałe, mogą zaliczyć je jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów bez względu na ich wartość początkową. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o PIT.

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego w ramach pomocy de minimis - kiedy jest możliwa?

Zgodnie z regulacjami prawnymi jednorazowa amortyzacja jest przywilejem przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą w danym roku podatkowym oraz małych podatników. Jednak takie rozwiązanie możliwe jest do wyznaczonego limitu, gdzie suma dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 EUR (w 2022 roku wynosi 230 000 PLN). Dodatkowo nie wszystkie składniki majątku mogą zostać w ten sposób zamortyzowane, np. samochód osobowy.

W 2023 roku limit amortyzacji jednorazowej wynosi 50 000 EUR x 4,8272 = 241 000 zł
Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego możliwe jest w przypadku środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zatem z powyższej klasyfikacji wynika, że przedsiębiorcy, mogą wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy i jednocześnie skorzystać z amortyzacji jednorazowej samochodów ciężarowych w ramach pomocy de minimis. Jednak tutaj też pojawia się szereg warunków, jakie podatnicy powinni spełnić, a mianowicie posiadać wymagane dokumenty potwierdzające, że dany pojazd rzeczywiście można uznać za samochód ciężarowy.

Samochód ciężarowy - definicja według ustawy o PIT

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo o ruchu drogowym, samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Według przepisów ustawy o PIT samochodem ciężarowym może być pojazd o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, ale spełniający dodatkowe wymogi, które zostały określone w art. 5d.

Jak wynika z art. 5a ust. 19a ustawy o PIT za samochód ciężarowy uznaje się pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją wyjątki, które zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich:

 • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Na gruncie przepisów o PIT do samochodów ciężarowych zaliczane są również pojazdy specjalne:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka,
 • koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W analizowanym przypadku to właśnie powyższe wymogi mają kluczowe znaczenie, przy niespełnieniu któregokolwiek z nich pojazd nie będzie mógł bowiem zostać uznany za ciężarowy, a co za tym idzie - jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego nie będzie możliwa.

Księgowanie faktury za zakup samochodu ciężarowego w systemie wfirma.pl

Aby zaksięgować fakturę za zakup samochodu ciężarowego, z jednorazową amortyzacją, należy wejść w zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - "KŚT. 742". Po uzupełnieniu wymaganych danych, w polu METODA AMORTYZACJI należy wybrać JEDNORAZOWA. 

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego - księgowanie w systemie

Dzięki temu, samochód zostanie ujęty w kosztach amortyzacji w pełnej kwocie netto, w miesiącu oddania go do użytkowania. Z kolei odliczenie podatku VAT nastąpi zgodnie z zdefiniowanymi parametrami i spełnieniu obowiązków w VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów