Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak zaliczyć jednorazowo do kosztów samochód cieżarowy o ładowności do 3,5 tony

Znacznym ułatwieniem jakie ustawodawca przewidział dla nowych przedsiębiorców oraz małych podatników jest skorzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy, którzy zakupili na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony mogą zaliczyć go jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o PIT.

Zgodnie z regulacjami prawnymi z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku podatkowym oraz mali podatnicy. Jednak takie rozwiązanie możliwe jest do wyznaczonego limitu, gdzie suma dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50.000 EUR (w 2014 roku wynosi 211.000 PLN). Dodatkowo nie wszystkie składniki majątku mogą zostać w ten sposób zamortyzowane, np. samochód osobowy.

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego możliwe jest w przypadku środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zatem z powyższej klasyfikacji wynika, że wspomniani na wstępie przedsiębiorcy wprowadzając do ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy mogą jednocześnie skorzystać z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Jednak tutaj też pojawia się szereg warunków, jakie podatnicy powinni spełnić, a mianowicie posiadać wymagane dokumenty potwierdzające, że dany pojazd rzeczywiście można uznać za samochód ciężarowy.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo o ruchu drogowym, samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Według przepisów ustawy o PIT samochodem ciężarowym może być pojazd o masie całkowitej poniżej 3,5 tony ale spełniający dodatkowe wymogi, które zostały określone w art. 5d.

Zgodnie z art. 5a pkt 19a ww. ustawy, do samochodów ciężarowych można zaliczyć:

1) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2) pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu;
3) pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5) pojazdy specjalne - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
6) pojazdy samochodowe inne niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

Dodatkowo zgodnie z art. 5d ustawy spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w punktach 1-4 stwierdza się dopiero na podstawie badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, które musi zostać potwierdzone właściwym zaświadczeniem. Potrzebna jest również adnotacja w dowodzie rejestracyjnym (pieczątka VAT-1), którą można uzyskać w wydziale komunikacji właściwego urzędu miasta.

W analizowanym przypadku, to właśnie powyższe wymogi mają kluczowe znaczenie, bowiem przy niespełnieniu któregokolwiek z nich, pojazd nie będzie mógł zostać uznany za ciężarowy, a co za tym idzie - nie będzie możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji. Ubiegając się o skorzystanie z pomocy de minimis w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych podatnik powinien złożyć odpowiedni wniosek. Następnie organ podatkowy weryfikuje, czy wszystkie warunki zostały wypełnione.