0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja kontenera adaptowanego na gruncie PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontener w przedsiębiorstwach adaptowany jest na różne zużycia. Najpopularniejszymi z nich jest adaptacja kontenera na pomieszczenie socjalne, biurowe, jako miejsce służące do magazynowania, a w dni letnie często przekształca się je na miejsce, w którym można dokonywać sprzedaży dań typu fast food. Jak powinna być rozliczona amortyzacja kontenera adaptowanego? Czy sposób amortyzacji jest zależny od adaptacji kontenera?

Amortyzacja kontenera adaptowanego – ustalenie definicji środka trwałego

Aby kontener mógł stanowić środek trwały, musi spełniać odpowiednie warunki wskazane w art. 22a ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią kontener powinien stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Ustalenie KŚT a amortyzacja kontenera adaptowanego

Aby wskazać numer KŚT kontenera, należy sięgnąć do przepisów rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Według nich adaptacja kontenera:

  • na pomieszczenie socjalne,
  • na pomieszczenie biurowe,
  • na pomieszczenie służącego do magazynowania

kwalifikowana jest pod KŚT 681 – „Kontenery”. Wówczas stawka amortyzacyjna wyniosłaby 18%.

Natomiast w przypadku adaptacji kontenera na pomieszczenie służące do sprzedaży dań fast food kwalifikowana jest ona pod KŚT 806 – „Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem”. Wówczas stawka amortyzacyjna wyniosłaby 10%.

Jaka amortyzacja kontenera adaptowanego?

Amortyzacja kontenera adaptowanego może być przeprowadzona wg kilku dostępnych metod amortyzacji:

  • metoda liniowa,

Kontener może być przez podatnika zawsze amortyzowany metodą liniową. W razie podjęcia decyzji o tej formie amortyzacji należy zastosować roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% (KŚT 806) bądź 18% (KŚT 681).

  • metoda degresywna,

W przypadku metody degresywnej możliwe jest skorzystanie z niej w stosunku do kontenera, ponieważ ma ona zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (prawo to reguluje art. 22k ust. 1 ustawy o PIT). Przy metodzie tej odpisy amortyzacyjne realizowane są od corocznie innej podstawy, tj. od wartości początkowej środka trwałego pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Podatnik korzystający z tej metody amortyzacji stosuje ją przy stawkach amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W przypadku kontenera będzie to odpowiednio 20% (2 x 10%) dla KŚT 806 i 36% (2 x 18%). Począwszy od roku podatkowego, w którym określona na powyższych zasadach roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnik powinien zacząć dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

  • amortyzacja jednorazowa,

Amortyzacja jednorazowa możliwa jest do zastosowania w sytuacji nabycia kontenera wówczas, gdy wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT) bądź brutto (w przypadku podatników VAT zwolnionych). Prawo to reguluje art. 22f ust. 3 ustawy o PIT. Warto mieć na uwadze, że zamiast dokonywać amortyzacji jednorazowej, dopuszczalne jest, aby zaliczyć nabycie bezpośrednio w kosztach podatkowych w kol. 13. KPIR „Pozostałe wydatki” z pominięciem ujęcia majątku w Ewidencji Środków Trwałych.

Jeżeli wartość jest wyższa niż limit 10 000 zł, to możliwe jest skorzystanie z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Przy czym ważne jest spełnienie odpowiednich warunków, które zostały szczegółowo omówione w artykule: Amortyzacja jednorazowa – ulga dla firm de minimis.

  • amortyzacja według stawki indywidualnie ustalonej,

Kontener adaptowany może być amortyzowany według stawki amortyzacyjnej ustalonej indywidualnie. Przy czym kontener musi posiadać status używanego środka trwałego lub ulepszonego środka trwałego. Prawo to reguluje art. 22j ust. 2 ustawy o PIT. Warto wskazać, że w przypadku tej metody amortyzacji, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, okres amortyzacji jest zależny od wartości początkowej:

  • 24 miesiące – jeżeli wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,
  • 36 miesięcy – jeżeli wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
  • 60 miesięcy – jeżeli wartość przekracza 50 000 zł.

Więcej w temacie metod amortyzacji z przykładami w artykule: Metody amortyzacji środków trwałych – warto wiedzieć!

Jak powinna być przeprowadzona amortyzacja kontenera adaptowanego w systemie wFirma?

W systemie wFirma, aby ująć zakup kontenera na podstawie faktury, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą zakupu. Wskazujemy właściwe KŚT w zależności od tego, jaka adaptacja kontenera nastąpiła. Zapisujemy.

amortyzacja kontenera adaptowanego

Wówczas system automatycznie dokona odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wybraną metodą oraz stawką amortyzacji i ujmie je w kolumnie 13. KPiR – Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów