Poradnik Przedsiębiorcy

Błędna, zniszczona lub zagubiona faktura

W toku prowadzonej działalności gospodarczej dość częstym przypadkiem są błędy występujące na otrzymanych fakturach VAT, zarówno w danych nabywcy jak i w cenie czy też ilości. W jaki sposób dokonać poprawy błędów, aby otrzymany dokument stanowił podstawę do ujęcia wydatku w kosztach firmowych? A co w przypadku, gdy zostanie zagubiona faktura lub ulegnie zniszczeniu? Do każdego z przypadków znajdziemy rozwiązanie.

Korygowanie błędów

Błędy na wystawionej fakturze VAT mogą korygować zarówno wystawca jak i odbiorca dokumentu. Wszystko uzależnione jest od rodzaju błędu. Możemy zatem spotkać się z następującymi dokumentami:

 • nota korygująca – wystawiana przez nabywcę,
 • faktura korygująca – wystawiana przez sprzedawcę.

Nota korygująca

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą, o ile pomyłki te dotyczą w szczególności błędów w:

 • imionach i nazwiskach lub nazwie bądź nazwie skróconej nabywcy oraz ich adresach,
 • numerze identyfikacji podatkowej nabywcy,
 • dacie wystawienia lub sprzedaży,
 • nazwie(rodzaju) towaru lub usługi.

Przy czym notą korygującą nie można zmienić całego podmiotu gospodarczego.

Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Warto pamiętać, że błędy mniejszej wagi nie mają wpływu na rozliczenie przez nas podatku naliczonego. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną w dniu 18.08.2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: (...) o prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych braków mających charakter wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają one na przedmiot i podstawę opodatkowania. (...)

Faktura korygująca

Dokument faktury korygującej wystawia się w następujących przypadkach:

 • gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów lub podwyższono cenę,
 • w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku,
 • w razie zwrotu przez kontrahenta całości lub części towaru,
 • błędnie wskazanego nabywcy.

Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • wyraz KOREKTA lub wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz nr NIP,
 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT",
 • nazwę towaru lub usługi objętych zmianą ceny,
 • kwotę podwyższenia/ zmniejszenia wartości ceny bez podatku,
 • kwotę podwyższenia/ zmniejszenia podatku należnego.

Należy jednak pamiętać, że przy wystawieniu faktury korygującej zmniejszającej musimy otrzymać od naszego kontrahenta kopię podpisanej korekty. Jest to warunek konieczny aby móc pomniejszyć kwotę podatku należnego.