Poradnik Przedsiębiorcy

Faktury bez numeru NIP dla klientów prywatnych

Korzystam ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czy w przypadku rozliczeń z osobami indywidualnymi/prywatnymi możliwe jest wystawianie faktury bez numeru NIP klienta?

Jan, Polkowice

 

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest obecnie powszechnym zjawiskiem. Czy w takim przypadku możliwe jest wystawienie faktury bez numeru NIP dla klienta indywidualnego?

Faktury bez numeru NIP dla klientów prywatnych - czy są możliwe?

Informacje jakie powinny się znajdować na fakturze określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich znajduje się numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami uznaje się, że faktury powinny zawierać, między innymi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Wspomnianym numerem jest w przypadku polskich podatników NIP. Uznać przy tym należy, że podawanie NIP-u na fakturze jest konieczne tylko w przypadkach, gdy nabywca jest zidentyfikowany dla podatku VAT w Polsce (jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony) i nabywając towary lub usługi działa w charakterze takiego podatnika.

Jeżeli natomiast rozliczenie dokonywane jest z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie musi ona posiadać numeru NIP. Nie ma również obowiązku podawania numeru PESEL. Wówczas wystawienie faktury bez numeru NIP będzie prawidłowe, jeżeli zostaną zawarte inne informacje, jak dane osobowe oraz adres, które pozwolą na identyfikację nabywcy.

Kiedy należy wystawić fakturę na rzecz osoby prywatnej?

Faktura na rzecz osoby prywatnej wymagana jest w dwóch przypadkach. Pierwsza występuje, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej i każdą sprzedaż dokumentuje fakturą przychodową. Taka faktura wymagana jest również w przypadku, gdy klient zażąda wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie wystawienie takiej faktury jest dobrowolne i zależy od sprzedawcy.

Jeśli klient zgłosi żądanie wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę w terminie:

  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - jeżeli żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,

  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w poprzednim punkcie

Faktura na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności w systemie wfirma.pl

W celu wystawienia faktury dla osoby fizycznej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane zgodnie z dokonaną sprzedażą. W polu dotyczącym kontrahenta w opcji NIP należy wybrać BRAK.

Faktury bez numeru NIP w wfirma.pl