Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura wystawiana przez nievatowców - warto wiedzieć

Już w 2014 roku zmieniono szeroko przepisy dotyczące wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż. Przedsiębiorcy będący podatnikami zwolnionymi z VAT wciąż jednak mają niekiedy wątpliwości w kwestii wystawiania faktury bez VAT. Dlatego powinni zapoznać się ze zmianami, jakie nastąpiły w tym zakresie. W okresie od lipca 1993 do końca 2012 roku możliwość wystawiania faktury dostępna była wyłącznie dla czynnych podatników VAT. Od 2013 roku z kolei taki przywilej uzyskali dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w urzędzie jako podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia. Od 2014 roku weszły w życie kolejne zmiany. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiana przez nievatowców!

Czy każdy może wystawić fakturę od 2014 roku?

Od początku stycznia 2014 roku nadeszły zmiany, w ramach których bez względu na wcześniejsze dopełnienie obowiązku rejestracji, każdy przedsiębiorca otrzymuje możliwość (czasem nawet obowiązek) wystawienia faktury.

Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury?

Co do zasady przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia faktury w sytuacji, gdy sprzedaż występuje na rzecz firm. Ostateczny termin wystawienia faktury upływa 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży – tu jednak należy pamiętać, że w ustawie przewidziano wyjątki od tej reguły. Dodatkowo zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT obowiązek wystawienia faktury może zaistnieć z uwagi na zgłoszenie żądania nabywcy towaru lub usługi, o ile żądanie to zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zmiany w zasadach wystawiania faktur 

Podatnicy, którzy do końca 2012 roku byli zwolnieni podmiotowo z podatku VAT, mieli możliwość dokumentowania swojej sprzedaży jedynie przy użyciu rachunków. Nievatowiec nie miał prawa do wystawiania faktur, ze względu na obowiązujące wówczas regulacje prawne. Zmiany w tym zakresie zapoczątkowano od 2013 roku, a od 1 stycznia 2014 roku nastąpiła całkowita liberalizacja dając prawo do wystawienia faktury każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą.

Podmiotowe zwolnienie z VAT upoważnia do wystawienia faktury?

Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług mogą wystawić fakturę bez względu na to, czy rejestrowali się w urzędzie skarbowym na druku VAT-R jako podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia, czy też nie.

Należy jednak pamiętać, że aby korzystać ze zwolnienia podmiotowego łączna kwota sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego nie może przekroczyć 200 000 zł. Co nie oznacza, że tylko przedsiębiorcy, którzy przekroczyli tę kwotę mogą się rejestrować. W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji należy wszelkie formalności załatwić w urzędzie skarbowym, uzupełniając formularz VAT-R. Dla chcących zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony istotna jest część C, gdzie należy zaznaczyć kwadrat przy pozycji nr 30, a mianowicie: "podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9".

Faktura wystawiana przez nievatowców – co powinna zawierać?

Podatnicy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT, powinni na wystawianej fakturze wskazać:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego stosują zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku daną dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Co istotne, faktura wystawiana przez nievatowców zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 nie będą zawierać informacji o:

 • stawce podatku,
 • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Przepisy ustawy w kwestii faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur stanowiąc, że faktura nievatowca powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku (punkt ten nie dotyczy podatników podmiotowo zwolnionych).

W świetle powyższego, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, któremu przysługuje zwolnienie z VAT, od stycznia 2014 roku nie ma już bezwzględnego obowiązku rejestracji jako podatnik zwolniony w celu uzyskania prawa do wystawiania faktur.