Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura eksportowa - wszystko co warto wiedzieć

Eksport towarów

Eksport towarów jest czynnością specyficznie traktowaną w VAT. Jest to sprzedaż towarów, która w praktyce podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale - po spełnieniu określonych warunków - korzysta z opodatkowania stawką 0%.

Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie o VAT eksport towarów jest to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni).

Z przywołanej definicji wynika, że uznanie czynności za eksport towarów wymaga łącznego spełnienia warunków związanych z wywozem, a mianowicie wywóz ten:

  • następuje z Polski poza terytorium Unii Europejskiej,
  • jest dokonany w ramach dostawy towarów,
  • został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,
  • został dokonany przez dostawcę (lub na jego rzecz) bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski (lub na jego rzecz.

Jak zatem sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż towarów dla kontrahenta z krajów Unii Europejskiej?

Faktura eksportowa

Fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W sytuacji dokonania sprzedaży ciągłej, w fakturze określa się jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Jeżeli natomiast przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Faktura eksportowa wystawiana jest na takich samych zasadach i zawiera te same elementy co zwykła faktura VAT.

Jeśli z różnych przyczyn sprzedaż musi zostać skorygowana fakturą korygującą, podatnik dokonujący eksportu towarów ma tutaj pewne przywileje: obowiązek posiadania potwierdzenia faktury korygującej nie dotyczy eksportu towarów. W tym przypadku otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie wpływa na okres rozliczenia korekty.

W praktyce często zdarza się, że sprzedawca chce ułatwić kontrahentowi zaksięgowanie faktury i dostosowuje ją do potrzeb klienta, zachowując jednocześnie wszystkie elementy faktury VAT przewidziane w polskim prawie. Bardzo popularne wśród podmiotów dokonujących transakcji z klientami zagranicznymi są faktury w języku obcym (głównie faktura po angielsku) oraz faktura w euro. Kontrahent nie ma dzięki temu problemów z jej tłumaczeniem oraz z przeliczaniem wartości transakcji na walutę obowiązującą w jego kraju (warto podkreślić, że w większości krajów UE obowiązuje euro).