0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura eksportowa - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Eksport towarów dotyczy sprzedaży towarów poza kraje Unii Europejskiej, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy spełnieniu odpowiednich warunków sprzedaż ta korzysta z opodatkowania stawką 0%. Sprawdźmy, co powinna zawierać faktura eksportowa!

Eksport towarów w ustawie o VAT

Eksport towarów jest czynnością specyficznie traktowaną w VAT. Jest to sprzedaż towarów, która w praktyce podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale - po spełnieniu określonych warunków - korzysta z opodatkowania stawką 0% - na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie o VAT eksport towarów jest to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 8, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni), wyłączając przy tym towary wywożone przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych i turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych,

jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Z przywołanej definicji wynika, że uznanie czynności za eksport towarów wymaga łącznego spełnienia warunków związanych z wywozem, a mianowicie wywóz ten:

  • następuje z Polski poza terytorium Unii Europejskiej,
  • jest dokonany w ramach dostawy towarów,
  • został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,
  • został dokonany przez dostawcę (lub na jego rzecz) bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski (lub na jego rzecz.

Należy pamiętać, że zastosowanie stawki podatku 0% może zostać wykorzystane, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jak zatem sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż towarów dla kontrahenta z krajów Unii Europejskiej?

Faktura eksportowa - zasady wystawiania

Zgodnie z zasadą ogólną podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z wyjątkami zawartymi w art. 106i ust. 2-8 ustawy o VAT. W sytuacji dokonania sprzedaży ciągłej (przez okres dłuższy niż rok), w fakturze określa się jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Jeżeli natomiast przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, fakturę wystawia się również nie później niż 15. dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Zatem faktura eksportowa wystawiana jest na takich samych zasadach i zawiera te same elementy co zwykła faktura VAT.

Jeśli z różnych przyczyn sprzedaż musi zostać skorygowana fakturą korygującą, podatnik dokonujący eksportu towarów ma tutaj pewne przywileje: obowiązek posiadania potwierdzenia faktury korygującej nie dotyczy eksportu towarów. W tym przypadku otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie wpływa na okres rozliczenia korekty.

W praktyce często zdarza się, że sprzedawca chce ułatwić kontrahentowi zaksięgowanie faktury i dostosowuje ją do potrzeb klienta, zachowując jednocześnie wszystkie elementy faktury VAT przewidziane w polskim prawie. Bardzo popularne wśród podmiotów dokonujących transakcji z klientami zagranicznymi są faktury w języku obcym (głównie faktura po angielsku) oraz faktura w euro. Kontrahent nie ma dzięki temu problemów z jej tłumaczeniem oraz z przeliczaniem wartości transakcji na walutę obowiązującą w jego kraju (warto podkreślić, że w większości krajów UE obowiązuje euro).

Wystawienie faktury eksportowej w systemie wFirma.pl

W celu wystawienia faktury sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy wypełnić wymagane pola. Przy uzupełnianiu podstawowych danych należy zwrócić szczególną uwagę na adres (wybierając poprawnie kraj) i numer NIP odbiorcy. Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć odpowiednią walutę oraz język, w jakim dokument ma zostać wystawiony. Należy również pamiętać o oznaczeniu odpowiedniej stawki podatku VAT. W przypadku eksportu towarów, czyli sprzedaży towarów poza kraje UE, należy oznaczyć 0% Exp.

Faktura eksportowa - jak wystawić w systemie wfirma.plSprzedawca może zastosować tę stawkę pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru z kraju tzw. SAD lub elektronicznego dokumentu PZC.

Na wydrukowanym dokumencie kwota, na jaką została wystawiona faktura, będzie widoczna na w obu walutach. Waluta obca będzie automatycznie przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia faktury, w zależności która z nich jest wskazana jako wcześniejsza.

Faktura eksportowa zostanie automatycznie zaksięgowana w walucie polskiej do Rejestru sprzedaży VAT oraz w kol. 7 KPiR lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtu).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów