0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędne doręczenie - w jaki sposób się odwołać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest skuteczne doręczenie w postępowaniu cywilnym?

Kluczowym elementem prawidłowego przebiegu postępowania cywilnego (a także innego rodzaju postępowań) są prawidłowo doręczone dokumenty, które gwarantują adresatowi możliwość zapoznania się z treścią pism kierowanych do niego, w szczególności pism sądowych. Ponadto prawidłowe doręczenie korespondencji ma ogromny wpływ na zachowanie równości stron w procesie, a co za tym idzie, gwarantuje zachowanie praworządności całego procesu. Ważność tej instytucji podkreśla fakt, iż od jego prawidłowego dokonania uzależniona została skuteczność dokonania licznych czynności procesowych, chociażby skuteczne doręczenie pisma rozpoczyna bieg terminu do dokonania określonej czynności procesowej.  

Czym jest doręczenie zastępcze?

Aby można było mówić o prawidłowym doręczeniu, musi ono spełniać pewien reżim, określony przez przepisy ustawy. Generalną zasadą jest, że doręczenie powinno nastąpić do rąk własnych adresata pisma. Jednak prawo przewiduje i dopuszcza w ściśle określonych przypadkach zastosowanie tzw. doręczeniazastępczego (czyli doręczenia korespondencji innej niż adresat osobie, która na mocy przepisów ustawy jest do tego uprawniona).

Błędne doręczenie 

Stroną odpowiedzialną za prawidłowy obieg adresowanej korespondencji jest organ, który wysyła takie dokumenty. Nawet jeżeli organ w sposób całkowicie prawidłowy (zgodnie z przewidzianymi przez prawo wymaganiami sporządzania pism procesowych) sporządzi konkretne pismo, a z powodu wystąpienia błędu w doręczeniu korespondencji, adresat nie będzie miał możliwości zapoznania się z jego treścią – pismo takie nie wywiera żadnych skutków prawnych ani dla adresata, ani dla organu. Adresat nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani ponosić żadnych konsekwencji z tego tytułu, gdyż występuje w takim przypadku brak jakiejkolwiek winy po jego stronie. Nie może także być mowy o zastosowaniu fikcji prawnej doręczenia, np. w przypadku nieodebrania powtórnego awizo, jeżeli korespondencja nie była zaadresowana na prawidłowy adres osoby, dla której była przeznaczona. W takim przypadku adresat błędnie doręczanego pisma może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu. Przy czym warto mieć na uwadze, iż zgodnie z prawem, termin można przywrócić, jeżeli czynność nie została dokonana w terminie z powodu przeszkód trudnych do usunięcia i niezależnych od strony. To znaczy, że w przypadku gdy strona dostanie pismo w dniu wyjazdu na urlop i z tego powodu nie wniosła odwołania, nie będzie to uznane za sytuację uniemożliwiającą podjęcie działania, a tym samym wniosek o przywrócenie terminu będzie bezzasadny.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów