0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Znaczenie wskazania numer PESEL w windykacji należności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znaczenie wskazania numeru pesel w  windykacji należności

Bardzo często występującym zjawiskiem występującym przy windykacji należności jest niezamieszczenie nr PESEL w relacjach z kontrahentami. Taka praktyka radykalnie utrudnia i spowalnia proces odzyskiwania należności.

Wymóg posługiwania się numerem pesel w postępowaniu cywilnym

Wraz z dniem 7 lipca 2013 r w polskiej procedurze cywilnej nastąpiły istotne zmiany dotyczące nr PESEL, mające ułatwić identyfikację podmiotów w postępowaniach cywilnych oraz ograniczyć ryzyko występowania ewentualnych pomyłek przed sądami jaki i komornikami sądowymi w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. Przede wszystkim po wprowadzonej nowelizacji, powód będzie zobowiązany do podania nr PESEL (lub numeru NIP) na pierwszym piśmie jakie będzie składał do sądu. Co ważne w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, powód oprócz wymogu umieszczenia w e-pozwie swojego nr PESEL (NIP) będzie zobowiązany także do wskazania odpowiedniego numeru identyfikującego pozwanego

Badanie poprawności numeru pesel przez sąd

Nowa regulacja nakłada na sąd obowiązek ustalenia nr PESEL, NIP, KRS lub innego numeru z właściwego rejestru bądź ewidencji. Ponadto sąd musi dokonać tych czynności z urzędu, bez ingerencji ze strony powoda,  poprzez skierowanie zapytania do bazy PESEL lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednakże jeżeli w toku podjętych przez sąd czynności zmierzających do ustalenia nr PESEL okaże się, że pojawiły się trudności w uzyskaniu takich informacji ( np. w sytuacji gdy przy danej ulicy zamieszkuje więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku ), sąd ma prawo wezwać powoda do przedłożenia dodatkowych znanych mu informacji dotyczących osoby pozwanego, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu jego numeru PESEL. W interesie powoda leży dostarczenie takich informacji dla sądu, jednakże jeżeli tego nie zrobi, musi liczyć się z tym, że sąd nie mogąc nadać biegu sprawie, może zawiesić postępowanie.

Sankcje za błędnie podany numer pesel

W przypadku błędnego podania nr PESEL (NIP/nr KRS), jeżeli wynika to z  celowego wskazania błędnych danych lub niezachowania przy należytej staranności, powód musi liczyć się z tym, że może zostać ukarany grzywną. Należy stwierdzić, że w interesie powoda, bez względu na rodzaj postępowania, powinno leżeć dążenie do uzyskania nr PESEL swojego kontrahenta. Z pewnością w znacznym stopniu ułatwi to w przyszłości egzekwowanie należności drogą sądową.

Obowiązek wskazania numeru pesel w sprawach sprzed nowelizacji

Powyższe zmiany dotyczące nr PESEL zostały wprowadzone 7 lipca 2013 roku, w związku z tym warto rozważyć kwestię wprowadzonego obowiązku w przypadku spraw sprzed dokonanej nowelizacji. W tym przypadku należy się posłużyć uchwałą Sądu Najwyższego, która brzmi :

Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

Innymi słowy, Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku spraw zakończonych przed 2013 r, w których powód składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, powód nie ma obowiązku podawania nr PESEL pozwanego. Ta sama zasada dotyczy spraw rozpoczętych przed 7 lipca 2013 roku i trwających nadal.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów