0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy dla korekty faktury VAT marża potrzebne jest potwierdzenie odbioru?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura VATmarża jest wystawiana w czterech zasadniczych sytuacjach, które zostały określone w art. 119 oraz art. 120 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przytoczonymi regulacjami dotyczy ona:

 • świadczenia usług turystycznych,

 • dostawy towarów używanych,

 • dostawy dzieł sztuki,

 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, gdzie podstawą opodatkowania VAT jest marża.

 

Jak w przypadku zwykłych faktur VAT, tak i w przypadku faktur VAT marża nabywca może zwrócić zakupiony towar lub sprzedawca może udzielić mu rabatu itd. Tego typu zdarzenia wymagają sporządzenia faktur korygujących. Czy sprzedawca powinien oczekiwać na potwierdzenie odbioru korekty przez kupującego? Czy w związku z tym, że na fakturze nie jest wykazywany podatek VAT, jest ono niezbędne, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu? Wyjaśniamy poniżej.

Faktura VAT marża - jakie dane powinna zawierać?

Elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT marża zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 2 i 3 ustawy o VAT:

1. oznaczenie faktury - w zależności od kategorii działalności, na fakturze powinna być zamieszczona wybrana fraza świadcząca o rodzaju działalności:

 • "procedura marży dla biur podróży" - w przypadku świadczenia usług turystycznych, dla których podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy, kwota marży,

 • "procedura marży - towary używane" - w przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawą opodatkowania jest marża,

 • "procedura marży - dzieła sztuki" - w przypadku dzieł sztuki, dla których podstawą opodatkowania jest marża,

 • "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" - w przypadku antyków i przedmiotów kolekcjonerskich, dla których podstawą opodatkowania jest marża;

2. data wystawienia i kolejny numer;

3. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

4. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

5. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

6. nazwa towaru lub usługi;

7. miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

8. kwota należności ogółem.

Faktura VAT marża korygująca - kiedy jest konieczna?

Art. 29a ust. 10 ustawy o VAT określa sytuacje, w których ma miejsce obniżenie podstawy opodatkowania. Wśród nich wymienia się:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

 • wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W trzech pierwszych przypadkach konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (art. 29a ust. 13).

 

Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT

“W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.”

W art. 29a ust. 15 zostały wymienione zdarzenia, w przypadku których potwierdzenie nie jest konieczne. Są to m.in.:

 • eksport towarów i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów;

 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

 • sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

Analizując powyżej przytoczone regulacje, należy stwierdzić, że ust. 13 odnosi się do konieczności uzyskania potwierdzenia jedynie przy  zmniejszeniu podstawy opodatkowania “w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem”. Faktura VAT marża nie zawiera tego typu informacji, a więc należy wnioskować że w jej przypadku sprzedawca nie potrzebuje potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów