Poradnik Przedsiębiorcy

Jak odzyskać VAT z nieuregulowanych faktur

Co z zapłaconym przez nas podatkiem VAT, jeśli nasz kontrahent nie reguluje swojego zobowiązania? Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatnik, który znalazł się w takiej sytuacji, ma prawo odzyskać VAT z nieuregulowanej faktury korzystając z tzw. ulgi na złe długi. Sprawdź, jak odzyskać VAT z nieuregulowanych faktur!

Jak odzyskać VAT z nieuregulowanych faktur - ulga na złe długi

Ulga na złe długi jest sposobem na odzyskanie podatku VAT z nieuregulowanej faktury. Daje ona możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku wierzytelności, które najprawopodobniej nie zostaną ściągnięte. Nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną, jeśli nie zostanie zapłacona ani zbyta w jakikolwiek sposób w przeciągu 150 dni od dnia, w którym upłynął jej termin płatności (zgodnie z terminem płatności zawartym na dokumencie źródłowym - zwykle fakturze). Dopiero spełnienie tego warunku pozwala odzyskać VAT z nieuregulowanej faktury. Ale to jeszcze nie wszystko!

Ulga na złe długi - warunki

Aby móc skorzystać z ulgi na złe długi muszą dodatkowo zostać spełnione następujące warunki:

  • zarówno dostawca jak i nabywca muszą posiadać status czynnego podatnika VAT,

  • dłużnik nie może być w trakcie likwidacji lub upadłości (w momencie dostawy towaru lub wykonywania usługi),

  • nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona,

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata (licząc od końca roku, w którym została wystawiona),

  • ponadto pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem nie może istnieć:

  • powinowactwo,

  • małżeństwo,

  • pokrewieństwo

  • powiązania z tytułu przysposobienia,

  • powiązania kapitałowe, wynikające ze stosunku pracy oraz majątkowe.

Do 2013 roku wierzyciel musiał wysłać do kontrahenta pismo z informacją o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi. Dopiero gdy w ciągu 14 dni od otrzymania takiego powiadomienia, dłużnik nie uregulował całości kwoty wierzyciel mógł dokonać korekty.  Jednak przepisy jednak zmianie, obecnie wystarczy, że spełnione zostaną w/w warunki, aby móc odzyskać VAT z nieuregulowanej faktury. Nie ma zatem obowiązku informowania dłużnika o korzystaniu z ulgi na złe długi.