0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak odzyskać VAT z nieuregulowanych faktur

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co z zapłaconym przez nas podatkiem VAT, jeśli nasz kontrahent nie reguluje swojego zobowiązania? Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatnik, który znalazł się w takiej sytuacji, ma prawo odzyskać VAT z nieuregulowanej faktury korzystając z tzw. ulgi na złe długi. Sprawdź, jak odzyskać VAT z nieuregulowanych faktur!

Jak odzyskać VAT z nieuregulowanych faktur - ulga na złe długi

Ulga na złe długi jest sposobem na odzyskanie podatku VAT z nieuregulowanej faktury. Daje ona możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku wierzytelności, które najprawopodobniej nie zostaną ściągnięte. Nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną, jeśli nie zostanie zapłacona ani zbyta w jakikolwiek sposób w przeciągu 150 dni od dnia, w którym upłynął jej termin płatności (zgodnie z terminem płatności zawartym na dokumencie źródłowym - zwykle fakturze). Dopiero spełnienie tego warunku pozwala odzyskać VAT z nieuregulowanej faktury. Ale to jeszcze nie wszystko!

Ulga na złe długi - warunki

Aby móc skorzystać z ulgi na złe długi muszą dodatkowo zostać spełnione następujące warunki:

  • zarówno dostawca jak i nabywca muszą posiadać status czynnego podatnika VAT,

  • dłużnik nie może być w trakcie likwidacji lub upadłości (w momencie dostawy towaru lub wykonywania usługi),

  • nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona,

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata (licząc od końca roku, w którym została wystawiona),

  • ponadto pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem nie może istnieć:

  • powinowactwo,

  • małżeństwo,

  • pokrewieństwo

  • powiązania z tytułu przysposobienia,

  • powiązania kapitałowe, wynikające ze stosunku pracy oraz majątkowe.

Do 2013 roku wierzyciel musiał wysłać do kontrahenta pismo z informacją o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi. Dopiero gdy w ciągu 14 dni od otrzymania takiego powiadomienia, dłużnik nie uregulował całości kwoty wierzyciel mógł dokonać korekty.  Jednak przepisy jednak zmianie, obecnie wystarczy, że spełnione zostaną w/w warunki, aby móc odzyskać VAT z nieuregulowanej faktury. Nie ma zatem obowiązku informowania dłużnika o korzystaniu z ulgi na złe długi.

Kiedy dokonać korekty?

Zgodnie z  art. 89a ust. 3 ustawy o VAT wierzyciel ma prawo skorygować podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności staje się uprawdopodobniona (150 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze). Wierzytelność ta nie może zostać spłacona ani zbyta do dnia złożenia deklaracji. Jeśli należność zostanie do tego czasu uregulowana podatnik nie może dokonać korekty.

Przykład 1.

W grudniu 2013r. pan Jan dostarczył towar spółce ABC na kwotę 15.000 zł netto + 3450 zł VAT.  Zarówno pan Jan jak i jego kontrahent posiadają status czynnego podatnika VAT, a pomiędzy nimi nie istnieje żadna szczególna więź. Termin zapłaty wynikający z faktury wystawionej przez pana Jana minął 30 grudnia 2013r. Należność nie została jednak uregulowana. Z uwagi na to, że 29 maja 2014 r. minął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, pan Jan ma prawo do zastosowania ulgi na złe długi w rozliczeniu za maj.

W przypadku gdy należność zostanie uregulowana lub zbyta już po złożeniu deklaracji z dokonaną korektą, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. Jeżeli należność zostanie uregulowana tylko częściowo - podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do uregulowanej części.

Przykład 2.

W sierpniu 2014r. spółka ABC reguluje zobowiązanie wobec pana Jana. Pan Jan ma zatem obowiązek dokonać powiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w deklaracji za sierpień 2014 r. (miesiąc odzyskania wierzytelności).

Dodatkowe obowiązki wierzyciela

Wraz z deklaracją, w której dokonana została korekta podatku należnego, do naczelnika urzędu skarbowego powinna wpłynąć informacja o wysokości tej korekty oraz danych dłużnika. Wierzyciel ma obowiązek poinformować o uldze naczelnika urzędu skarbowego, aby umożliwić organom podatkowym m.in. weryfikację spełnienia bezwzględnego obowiązku dłużnika do skorygowania podatku naliczonego. Zawiadomienie to składa się na formularzu VAT-ZD.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów