0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej a obniżenie podstawy opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zwroty towarów, zmiany cen wywołane udzielonymi rabatami mogą być dokumentowane przy pomocy faktury korygującej. W odniesieniu do faktur zniesiony został obowiązek podpisywania faktur czy umieszczania na nich pieczątek. W przypadku korekt nie ma obowiązku ich bezpośredniego podpisywania na dokumencie. Jeśli jednak przedsiębiorca chce obniżyć kwotę podatku VAT należnego, konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Kiedy wystawiamy faktury korygujące?

Jeśli została wystawiona faktura początkowa i wymaga ona dokonania korekty, wówczas wystawia się fakturę korygującą. W szczególności wystawia się ją, gdy:

 • udzielony został rabat, co wywołało zmianę ceny,

 • udzielone zostały opusty i obniżki cen,

 • towary i opakowania zostały zwrócone sprzedawcy,

 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie, stawce podatku znajdującej się na fakturze,

 • zapłata została zwrócona nabywcy w całości lub części.

Od 2021 roku księgowanie faktury korygującej ulegnie zmianie na skutek wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. SLIM VAT. Szczegóły znajdują się w artykule: Proste fakturowanie korekt sprzedaży - w nowelizacji ustawy o VAT!

Faktura korygująca - elementy

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, dlatego wymagane jest, aby sporządzona została w ściśle określony sposób i zawierała określone elementy zawarte w art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym faktura korygująca, aby móc stanowić podstawę ujęcia w ewidencji, musi zawierać:

 • numer kolejny oraz datę wystawienia,

 • zwrot: “faktura korygująca” lub “korekta”,

 • dane zawarte w fakturze pierwotnej, której dotyczy faktura korygująca,

 • przyczynę korekty,

 • stawki opodatkowania, jeśli to one uległy zmianie lub kwota podatku należnego, jeśli to ona uległa zmianie,

 • w innych przypadkach prawidłową treść korygowanych pozycji, gdy nie zostaje zmieniona podstawa opodatkowania.

Faktura korygująca - podwyższenie podstawy opodatkowania 

Jeśli podatnik jest zobowiązany do podwyższenia podatku VAT, korekta deklaracji może nastąpić bez względu na to, czy otrzymamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej, czy też nie. Sam moment ujęcia korekty faktury w rozliczeniu podatku VAT jest zależny od przyczyny, jaka wywołała korektę. Jeżeli korekta dotyczy zdarzeń mających miejsce w chwili wystawienia faktury pierwotnej, korekta powinna zostać rozliczona w deklaracji za okres, w którym wykazany został podatek z faktury pierwotnej.

Jeśli korekta jest wywołana zdarzeniami, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej, korektę należy dokonać w miesiącu wystąpienia czynnika, który wywołał konieczność wystawienia faktury, tzn. w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Faktura korygująca - obniżenie podstawy opodatkowania

Jeśli w wyniku wystawienia faktury korygującej dojdzie do obniżenia podstawy opodatkowania, należy dokonać korekty podatku należnego. W przypadku obniżenia podatku konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, które podatnik musi posiadać przed terminem złożenia deklaracji za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Jeśli potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usług trafi do przedsiębiorcy po terminie złożenia deklaracji, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym potwierdzenie otrzymał.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej - jaka forma?

Jak już wspomniano, aby podatnik mógł obniżyć podstawę opodatkowania, musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Akceptowalnymi przez fiskus formami otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę są:

 • list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

 • odesłanie faktury korygującej z podpisem oraz datą odbioru,

 • pisemne potwierdzenie odbioru,

 • elektroniczne potwierdzenie odbioru faktury korygującej,

 • fax potwierdzający odbiór korekty.

Kiedy potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest wymagane?

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej  przez nabywcę nie jest wymagane zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy dotyczy:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,

 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz

 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Warto wspomnieć, że jeśli podatnik nie otrzymał potwierdzenia odbioru korekty mimo próby jej dostarczenia, jak wspomniano wyżej, wówczas może obniżyć podstawę opodatkowania nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione wszystkie przesłanki z wyżej wymienionego punktu 4.

W punktach wymienionych od 1 do 3 wystarczy samo wystawienie faktur korygujących, by możliwe było ich ujęcie w stosownych ewidencjach, a następnie deklaracji podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów