0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczone opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik pod pewnymi warunkami może skorzystać z możliwości wpłacania w trakcie roku uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Kto i w jaki sposób może skorzystać z tej formy opłacania podatku dochodowego? Sprawdź, jak wygląda uproszczone opłacanie zaliczek na PIT!

Uproszczone opłacanie zaliczek – na czym polega?

Przedsiębiorca, który wpłaca do US-u zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, co miesiąc powinien dokonać wpłaty 1/12 zobowiązania podatkowego wyliczonego na podstawie lat poprzednich. Przy czym nie ma tutaj znaczenia fakt, ile wynoszą rzeczywiste przychody i koszty w roku, za który wpłacane są zaliczki, bowiem w danym roku podatkowym zaliczki reguluje się na podstawie dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

Natomiast dopiero po zakończeniu roku podatkowego, za który wpłacane są zaliczki, podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym różnice pomiędzy faktycznymi zaliczkami a tymi rzeczywiście wpłaconymi.

Ten sposób odprowadzania podatku jest szczególnie korzystny, jeśli przewidujemy, że np. w 2021 roku nasze przychody będą znacznie wyższe od tych osiągniętych w roku 2019. Ponadto dużą zaletą jest fakt, że nie musimy tracić czasu na comiesięczne obliczanie zaliczek i martwić się o wysokość kwoty do zapłaty.

Kto może skorzystać z wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy?

Uproszczone opłacanie zaliczek przeznaczone jest dla podatników, którzy opłacają je według skali podatkowej lub na zasadach podatku liniowego. Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrali zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą wpłacać zaliczek na podatek w uproszczonej formie.

Obliczając wartość, w jakiej podatnik ma wpłacać zaliczki uproszczone w danym roku, bierze się pod uwagę dochód osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazany w zeznaniu rocznym złożonym:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku).

Jeżeli w drugim przypadku podatnik także nie wykazał dochodu z działalności gospodarczej bądź był on niższy od kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku – nie jest możliwa zapłata zaliczek w uproszczonej formie.

Przykład 1.

Pan Krzysztof w 2021 roku wybrał możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. W zeznaniu złożonym w 2020 roku za rok 2019 wykazał podatek w wysokości 60 000 zł. Obliczenie stałej kwoty zaliczki wygląda następująco:

60.000 zł /12 miesięcy = 5.000 zł

Kwota zaliczki, jaką pan Krzysztof będzie wpłacał do US w 2021 roku, wynosi 5.000 zł.

Obliczoną zaliczkę podatnik może pomniejszyć o zapłaconą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

Uproszczone opłacanie zaliczek - koniec obowiązku informowania o tym US

Do końca 2018 roku podatnik, który w danym roku podatkowym chciał opłacać zaliczki w formie uproszczonej, musiał o tym zawiadomić US do 20 lutego danego roku.

Od 2019 roku został zniesiony obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego w specjalnym piśmie o wyborze stosowania zaliczek uproszczonych. Obecnie, w przypadku wpłacania zaliczek w takiej formie, podatnik będzie informował urząd dopiero w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy, w którym stosowane było uproszczone opłacanie zaliczek na podatek. Analogicznie w sytuacji gdy podatnik rezygnuje z opłacania zaliczek w formie uproszczonej w nowym roku musi poinformować o tym urząd skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za ten rok.

Art. 52r ust. 3 ustawy o PIT:
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za 2020 r.

Uproszczone opłacanie zaliczek na PIT a rezygnacja

W sytuacji gdy przedsiębiorca zrezygnował z opłacania zaliczek uproszczonych w trakcie 2020 roku na skutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ma obowiązek poinformować o tym fakcie urząd skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok. W tym celu w części C. informacje dodatkowe należy zaznaczyć pole 58. (dla podatnika) lub pole 59. (dla małżonka).

Przykład 2.

Podatnik do maja 2020 r. opłacał zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Jednak na skutek problemów wywołanych pandemią koronawirusa postanowił zaprzestać opłacania zaliczek w ten sposób.

W takiej sytuacji, składając zeznanie roczne za 2020 rok, musi w nim zamieścić informację o tym, że zrezygnował w trakcie roku podatkowego z uproszczonej formy opłacania zaliczek.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca zdecyduje, że w 2021 roku będzie wpłacał zaliczki uproszczone, nie ma obowiązku informowania o tym fakcie US-u za pomocą specjalnego pisma. Informację tę będzie musiał zawrzeć dopiero w zeznaniu rocznym składanym za 2021 rok. Z kolei o rezygnacji z opłacania zaliczek w formie uproszczonej podatnik musi poinformować urząd skarbowy w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierza zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów