0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczone zaliczki w 2021 roku - kto może z nich skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych, ma możliwość wyboru opłacania zaliczek w sposób uproszczony. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, wymagają opłacania ich w stałej wysokości co miesiąc. Decyzję o stosowaniu uproszczonych zaliczek na podatek należy podjąć najpóźniej do 20 lutego. Podejmując decyzję o opłacaniu zaliczek w formie uproszczonej, przedsiębiorca nie musi w tym celu ustalać rzeczywistej podstawy opodatkowania, lecz może regulować je w stałych kwotach, czyli w sposób uproszczony.

Kto może skorzystać z opłacania zaliczek w formie uproszczonej?

Ustawodawca zarezerwował tę formę wpłacania zaliczek na podatek dla tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w latach wcześniejszych i co istotne, nie ma znaczenia czy posiadają status małego podatnika czy też nie. Z uproszczonej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, jak również opodatkowani podatkiem liniowym. Uproszczeniem tym ustawodawca nie objął przedsiębiorców, którzy założyli działalność w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Zawiadomienie o wyborze opłacania zaliczek uproszczonych

Do końca 2018 roku podatnik, który w danym roku podatkowym chciał opłacać zaliczki w formie uproszczonej, musiał o tym zawiadomić US do 20 lutego danego roku.

Od 2019 roku został zniesiony obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego w specjalnym piśmie o wyborze stosowania zaliczek uproszczonych. Obecnie w przypadku wpłacania zaliczek w takiej formie, podatnik będzie informował urząd dopiero w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy, w którym stosowane było uproszczone opłacanie zaliczek na podatek.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi działalność od 5 lat i co roku osiąga dochód przekraczający 50.000 zł. W 2020 r. zdecydował się opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Nie poinformował o tym fakcie urzędu skarbowego na początku 2020 roku. Jakie konsekwencje poniesie Pan Jan?

Jeżeli w zeznaniu rocznym za 2018 rok składanym w 2019 roku pan Jan wypracował dochód z tytułu którego powstał obowiązek opłacenia podatku, mógł w 2020 roku wybrać uproszczone zaliczki na podatek. Nie musiał informować o tym facie urzędu na początku 2020 roku. Składając zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L wystarczy, że zaznaczy właściwe pole informujące o tym, że stosował w 2020 roku uproszczone zaliczki na podatek.

Parametry wpływające na uproszczone zaliczki

Gdyby podatnik zdecydował się na opłacanie uproszczonych zaliczek, podstawą do ich wyliczenia jest dochód z działalności gospodarczej, wskazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym przedsiębiorca chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej. Gdyby jednak w tym okresie, przedsiębiorca nie uzyskał dochodu lub wysokość osiągniętego dochodu nie powodowała obowiązku zapłaty podatku, wówczas uproszczoną zaliczkę zobowiązany jest ustalić na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym, w roku poprzedzającym dany rok o dwa lata. Wysokość uproszczonej zaliczki na 2021 r. podatnik powinien ustalić w oparciu o wysokość dochodu z zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L składanego w 2020 r. za rok 2019. Jeśli to nie byłoby możliwe, to podstawą byłoby zeznanie podatkowe za rok 2018 złożone w 2019 roku. Jeżeli jednak okazałoby się, że w obu rozliczeniach rocznych za wskazane lata podatnik nie wykazał dochodu podlegającemu opodatkowaniu, to wówczas nie ma on możliwości skorzystania w 2021 r. z rozliczania podatku dochodowego w formie zaliczek uproszczonych.

Wysokość uproszczonej zaliczki na dany rok podatkowy, uzależniona jest od wybranego przez przedsiębiorcę sposobu opodatkowania. Zatem zaliczka na rok 2021 ustalona od dochodu z zeznania za właściwy okres podatkowy wynosi:

  • u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym - 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu 19% stawki podatku;

  • u przedsiębiorców opodatkowanych wg. skali podatkowej – 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej.

Tak ustaloną zaliczkę podatnik ma prawo pomniejszyć o kwotę składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Tak wyliczona kwota, po jej zaokrągleniu do pełnych złotych, wyznacza wysokość zaliczki, która podlega wpłacie na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Podatnik opłacający uproszczone zaliczki w trakcie roku podatkowego nie może korzystać z żadnych innych przysługujących mu odliczeń.

Skutki korekty zeznania

W przypadku kiedy przedsiębiorca złoży korektę zeznania, które było podstawą do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych i korekta ta powoduje zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w formie uproszczonej przez podatnika, wówczas kwota tych zaliczek:

  • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie podatkowe korygujące, zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który podatnik płaci zaliczki w formie uproszczonej;

  • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, adekwatnie do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie podatkowe korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;

  • nie zmienia się – jeżeli zeznanie podatkowe korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wyżej wymieniony.

Dokonywanie wpłat

Uproszczone zaliczki, uprawnieni przedsiębiorcy wpłacają w tych samych terminach, w których zobowiązani są je uiszczać pozostali podatnicy opłacający od dochodu miesięczne zaliczki na podatek, czyli w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłacana jest zaliczka.

Przykład 2.

W złożonym zeznaniu podatkowym w 2020 r. PIT-36L za rok 2019 podatnik wykazał podatek z działalności gospodarczej w kwocie 15.060 zł. Uproszczona zaliczka w 2021 r. wyniesie 1.255 zł (15.060/12).

Ostateczne rozliczenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego za dany rok podatkowy będzie miało miejsce w momencie złożenia zeznania rocznego za rok w którym opłacane były uproszczone zaliczki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów