Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczone zaliczki w 2019 r.

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych, ma możliwość wyboru opłacania zaliczek w sposób uproszczony. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, wymaga opłacanie jej w stałej wysokości co miesiąc. W lutym przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych, mają prawo do wyboru sposobu opłacania przez nich zaliczek na podatek dochodowy. Podejmując decyzję  o opłacaniu zaliczek w formie uproszczonej, przedsiębiorca (część z nich) nie musi w tym celu ustalać rzeczywistej podstawy opodatkowania, lecz może regulować je w stałych kwotach, czyli w sposób uproszczony.

Kto może skorzystać z opłacania zaliczek w formie uproszczonej?

Ustawodawca zarezerwował tę formę wpłacania zaliczek na podatek dla tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w latach wcześniejszych i co istotne, nie ma znaczenia czy posiadają status małego podatnika czy też nie. Z uproszczonej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, jak również opodatkowani podatkiem liniowym. Uproszczeniem tym ustawodawca nie objął przedsiębiorców, którzy ją rozpoczęli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Wymagane zawiadomienie

Aby płacić zaliczki w formie uproszczonej, przedsiębiorca musi złożyć zawiadomienie w formie pisemnej do urzędu skarbowego. Należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego. Przedsiębiorca, który rozpoczął opłacanie zaliczek uproszczonych w 2018 r. lub w latach wcześniejszych, składając zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego, chcąc w 2019 r. nadal korzystać z uproszczonej formy, nie musi składać powiadomienia ponownie. Jeżeli do 20 lutego roku podatkowego, przedsiębiorca nie złoży zawiadomienia o rezygnacji z opłacania zaliczek w sposób uproszczony przyjmuje się  bowiem, że opłaca je na dotychczasowych zasadach.

Rezygnacja z uproszczonej formy opłacania zaliczek

Założenie zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 lutego w jednym z kolejnych lat, złoży zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o chęci rezygnacji z rozliczania zaliczek w uproszczonej formie. Istotne jest to, iż nie jest wymagana przy tym zgoda urzędu skarbowego, ponieważ poinformowanie następuje w formie zawiadomienia, a nie wniosku.

Parametry wpływające na uproszczone zaliczki

Gdyby podatnik zdecydował się na opłacanie uproszczonych zaliczek, podstawą do ich wyliczenia jest dochód z działalności gospodarczej, wskazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym przedsiębiorca chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej. Gdyby jednak w tym okresie, przedsiębiorca nie uzyskał dochodu lub wysokość osiągniętego dochodu nie powodowała obowiązku zapłaty podatku, wówczas uproszczoną zaliczkę zobowiązany jest ustalić na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym, w roku poprzedzającym dany rok o dwa lata. Wysokość  uproszczonej zaliczki na 2019 r. podatnik powinien ustalić w oparciu o wysokość dochodu z zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L składanego w 2018 r. za rok 2017. Jeśli to nie byłoby możliwe, to podstawą byłoby zeznanie podatkowe za rok 2016 złożone w 2017 roku. Jeżeli jednak okazałoby się, że w obu rozliczeniach rocznych za wskazane lata podatnik nie wykazał dochodu podlegającemu opodatkowaniu, to wówczas nie ma on możliwości skorzystania w 2018 r. z rozliczania podatku dochodowego w formie zaliczek uproszczonych.

Wysokość uproszczonej zaliczki na dany rok podatkowy, uzależniona jest od wybranego przez przedsiębiorcę sposobu opodatkowania. Zatem zaliczka na rok 2018 ustalona od dochodu z zeznania za właściwy okres podatkowy wynosi:

  • u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym - 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu 19% stawki podatku;

  • u przedsiębiorców opodatkowanych wg. skali podatkowej – 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w 2019 r.

Tak ustaloną zaliczkę podatnik ma prawo pomniejszyć o kwotę składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Tak wyliczona kwota, po jej zaokrągleniu do pełnych złotych, wyznacza wysokość zaliczki, która podlega wpłacie na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Podatnik opłacający uproszczone zaliczki w trakcie roku podatkowego nie może korzystać z żadnych innych przysługujących mu odliczeń.

Skutki korekty zeznania

W przypadku kiedy przedsiębiorca złoży korektę zeznania, które było podstawą do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych i korekta ta powoduje zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w formie uproszczonej przez podatnika, wówczas kwota tych zaliczek:

  • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie podatkowe korygujące, zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który podatnik płaci zaliczki w formie uproszczonej;

  • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, adekwatnie do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie podatkowe korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;

  • nie zmienia się – jeżeli zeznanie podatkowe korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wyżej wymieniony.

Dokonywanie wpłat

Uproszczone zaliczki, uprawnieni przedsiębiorcy wpłacają w tych samych terminach, w których zobowiązani są je uiszczać pozostali podatnicy opłacający od dochodu miesięczne zaliczki na podatek, czyli w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłacana jest zaliczka.

Przykład 1.

W złożonym zeznaniu podatkowym w 2018 r. PIT-36L za rok 2017 podatnik wykazał dochód z działalności gospodarczej w kwocie 79.300 zł. Uproszczona  zaliczka w 2019 r. wyniesie:

  • 79.300 zł x 19% = 15.067 zł,

  • 15.067 zł / 12 miesięcy = 1 255,58 zł

Przykład 2.

W złożonym zeznaniu podatkowym w 2018 r. PIT-36 za rok 2017 podatnik wykazał dochód z działalności gospodarczej w kwocie 79.300 zł. Uproszczona  zaliczka w 2019 r. wyniesie:

  • (79.300 zł x 18%) – 556,02* = 13.717,98 zł,

  • 13.717,98 zł / 12 miesięcy = 1.143,17 zł

*ponieważ dochód za 2016 rok nie przekroczył 85.528 zł., podatnik uwzględnia przy wyliczaniu uproszczonej zaliczki na 2018 r. kwotę zmniejszającą podatek w wysokości wynikającej z ustawy.