0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozłożenie podatku na raty - kiedy jest to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest terminowe opłacanie zobowiązań podatkowych. Jak pokazuje praktyka, bardzo częste są sytuacje, kiedy właściciel firmy nie posiada środków finansowych na uregulowanie podatków na czas. Istnieją jednak rozwiązania, które pomagają przedsiębiorcom w takich sytuacjach uniknąć negatywnych sankcji za nieuregulowanie zobowiązania podatkowego w terminie. Jednym z nich jest rozłożenie podatku na raty. Jak to zrobić?

Kiedy możliwe jest rozłożenie podatku na raty?

Jak zostało już wspomniane, podstawowym obowiązkiem podatników jest terminowe wpłacanie podatków, bez wezwania do tego przez urząd skarbowy. Co można zrobić, jeżeli z analizy sytuacji finansowej firmy wynika, że nie uda się dopełnić tego obowiązku? Podstawowym prawem w takiej sytuacji jest rozłożenie podatku na raty. Jest to możliwość wynikająca z art. 67a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym urząd skarbowy ma prawo:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć podatek na raty,
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  3. umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Ważne!

W kontekście powyższego bardzo ważne jest rozróżnienie na zobowiązanie podatkowe - podatek oraz zaległość podatkową, w którą przekształca się zobowiązanie podatkowe po upływie terminu płatności.

Jeżeli więc jeszcze przed terminem wymagalności zapłaty zobowiązania podatkowego przedsiębiorca jest w stanie określić, że nie wystarczy mu środków na uregulowanie podatku, z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty nie musi czekać, aż powstanie zaległość podatkowa. Co ważne, przekroczenie terminów również nie wyklucza możliwości skorzystania z tego prawa.

Rozłożenie podatku na raty tylko na wniosek podatnika

Ulgi, jaką jest rozłożenie podatku na raty, udziela się wyłącznie na pisemny wniosek podatnika. Co ważne, pismo takie powinno spełniać wszystkie wymogi formalne, tj. zawierać informację o tym, od kogo pochodzi, do kogo jest kierowane oraz w jakiej sprawie. Konieczny jest również podpis podatnika. Niezwykle istotne we wniosku o rozłożenie podatku na raty jest wykazanie ważnego interesu przedsiębiorcy lub interesu publicznego związanego z przyznaniem omawianej ulgi.

Decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy, co oznacza, że to organ podatkowy decyduje o tym, czy udzielić wspomnianej ulgi, czy nie. Podstawą jest ocena realnej możliwości spłaty podatku przez podatnika, dokonana na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Rozłożenie podatku na raty - na ile części?

W przepisach nie znajdziemy informacji o tym, na ile rat można rozłożyć zaległość podatkową ani o tym, w jakiej wysokości powinny być owe raty. Co ważne, we wniosku przedsiębiorca powinien wskazać propozycję spłaty zadłużenia. Należy przy tym pamiętać, że zarówno ostateczna wysokość spłat, jak i ich harmonogram zostanie określony przez organ podatkowych w drodze decyzji.

Każdy przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji urzędu skarbowego w sprawie rozłożenia podatku na raty w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie takie należy złożyć do organu wyższego stopnia, czyli izby skarbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów