0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje na szkolenia z PARP w KPiR – czy można ująć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rokrocznie coraz większy odsetek przedsiębiorców oraz pracowników uczestniczy w szkoleniach kompetencyjnych. Wpływ na to ma coraz szersza i bogatsza oferta szkoleń dopasowana do bieżących potrzeb rynku. Zainteresowanie szkoleniami jest w dużej części podyktowane udzielanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowaniami do szkoleń zawodowych. Przedsiębiorcy korzystający z dofinansowania często mają problem z tym, jak powinni zewidencjonować otrzymane środki. Czy dotacje na szkolenia z PARP w KPiR powinny być ujęte?

Czym są dotacje do szkoleń z PARP?

W ramach prowadzonej strategii rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości każdego roku przeznacza środki finansowe z Unii Europejskiej i budżetu państwa na wsparcie polskich przedsiębiorców. Pomoc jest udzielana w formie dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezpośrednio do projektów rozwojowych realizowanych w firmie czy szkoleń kompetencyjnych pracowników i pracodawców. Każdy przedsiębiorca chcący skorzystać z dofinansowania do szkolenia musi zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych w skrócie BUR, wybrać interesujące szkolenie i udać się z wnioskiem o dofinansowanie do tzw. Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania, czyli instytucji państwowej zajmującej się rozdzielaniem środków z PARP w danym regionie czy województwie.

Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie oferty szkoleń kompetencyjnych zawarte w BUR są objęte programem dofinansowań. Przeglądając oferty z bazy, należy sprawdzać, czy usługodawca świadczy usługi dofinansowane z PARP.
Dotacje na szkolenia z PARP są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a wartość udzielanego wsparcia jest uzależniona od wielkości podmiotu korzystającego. Maksymalna kwota dotacji może wynieść nawet do 80% wartości szkolenia.

Czy dotacje na szkolenia z PARP stanowią przychód podatkowy?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT: dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu.

Analizując powyższe, można stwierdzić, że otrzymana dotacje na szkolenia z PARP w KPiR powinny znaleźć się w kolumnie 8 – Pozostałe przychody. Jednakże istnieje pewien wyjątek, na którego podstawie dotacja z PARP, mimo że faktycznie stanowi przychód po stronie przedsiębiorcy, nie będzie podlegać opodatkowaniu. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz 137 otrzymana wartość dotacji została bowiem zwolniona z obowiązku opodatkowania:

136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Powyższe stanowisko potwierdza także interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, o sygn. IBPBI/1/415-1196/13/ESZ z 28 lutego 2014 r., w której wskazano, że: dofinansowanie (dotacje), w części pochodzącej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dotacji celowej) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotacje na szkolenia z PARP w KPiR – czy podlega ujęciu w kosztach?

W oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów uważa się: koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem w odniesieniu do powyższego, koszty szkoleń realizowanych celem podnoszenia kwalifikacji pracowników lub pracodawcy mających wpływ na kondycję i rozwój firmy, a tym samym na zwiększenie osiąganych dochodów w przyszłości, należy uznać za koszt uzyskania przychodów podlegający ujęciu w KPiR. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej o sygn. IBPBI/2/423-238/12/MO z 5 czerwca 2012 r.: jeżeli wydatki poniesione na kształcenie pracownika będą racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia ewentualnych korzyści, jakie może osiągnąć z tego tytułu finansujący pracodawca (zwiększona wiedza i umiejętności pracownika obiektywnie mogą przyczynić się do uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródeł), to wydatki te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Rozpatrując kwestię ujęcia kosztu szkolenia w ramach dotacji z PARP, pod uwagę należy wziąć także sposób finansowania. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Reasumując, w przypadku wydatków w całości lub w części finansowanych m.in. z dotacji, kwota uzyskanej refundacji nie stanowi kosztów podatkowych. Tak więc dotacje na szkolenia z PARP w KPiR mogą zostać ujęte jedynie w części finansowanej przez podatnika, odpowiednio w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki.

Przykład 1.

Pan Jan w czerwcu 2018 r. podpisał umowę z PARP o dofinansowanie szkolenia marketingowego dla swoich pracowników. W ramach umowy opłacił otrzymaną od firmy organizującej szkolenie fakturę zakupu dotyczącą usługi szkoleniowej w wartości 4000 zł. Na zakupioną usługę szkoleniową pan Jan otrzymał dofinansowanie w wysokości 3200 zł. Jaką wartość kosztów może on ująć w KPiR?

Pan Jan na podstawie faktury zakupu może ująć w KPiR jedynie koszt w wartości faktycznie poniesionej, tj. 800 zł (4000 zł - 3200 zł).

Wydatki sfinansowane dotacją z PARP a możliwość odliczenia podatku VAT

W przypadku zakupu usług szkoleniowych wymienionych w Bazie Usług Rozwojowych PARP możliwość odliczenia podatku VAT z faktury zakupu zależna jest od wartości otrzymanego dofinansowania. Zgodnie bowiem z par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień: usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Tak więc jeśli wartość dofinansowania do szkolenia z PARP wyniesie co najmniej 70% wartości całej usługi szkoleniowej, wówczas sprzedawca zobowiązany jest do nieopodatkowywania sprzedaży i tym samym nabywca usługi nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż faktycznie nie powinien on zostać naliczony na fakturze.

Zwolnienie z VAT dotyczy nie tylko usługi szkoleniowej, lecz także innych usług lub dostawy towarów, które miały związek z usługą główną (usługa szkoleniową).

W myśl art. 44 rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego rozumie się nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
W przypadku, gdy sprzedawca usług szkoleniowych, mimo dofinansowania ich w 70%, wystawił fakturę sprzedaży z doliczonym podatkiem VAT, nabywca nie ma prawa odliczyć wykazanego na fakturze podatku VAT, gdyż jest on podatkiem nienależnym. W takiej sytuacji warto zwrócić się do sprzedawcy, by wystawił on fakturę korygująca w zakresie niepoprawnie zastosowanej stawki podatku VAT.

Podsumowując, dotacje na szkolenia z PARP w KPiR powinny być ujęte po stronie kosztów jedynie w części opłaconej przez podatnika z jego własnych środków, usługa szkoleniowa w części finansowanej z dotacji nie podlega bowiem ujęciu w KPiR. Tym samym wartość otrzymanego świadczenia nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym. Ponadto w przypadku usług szkoleniowych finansowanych dotacją z PARP w minimum 70%, sprzedawca ma obowiązek zwolnić całą sprzedaż z opodatkowania podatkiem VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów