0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna w 2019 roku – wydatki możliwe do odliczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

29 listopada 2018 r. podpisana została przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzająca nową ulgę termomodernizacyjną. Dzięki tej uldze podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na ocieplenie budynku jednorodzinnego. Ulga termomodernizacyjna zachęcająca do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych ma być uzupełnieniem działań realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Ulga termomodernizacyjna – jakie wydatki będzie można odliczyć w PIT?

Nowa ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pod warunkiem że przedsięwzięcie to zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które obejmuje ulga termomodernizacyjna można znaleźć w rozporządzeniu wydanym przez ministra inwestycji i rozwoju w porozumieniu z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów. Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych zawiera:

1. Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń;

 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 5. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

 6. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 7. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

 8. pompa ciepła wraz z osprzętem;

 9. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

 10. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

 11. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

 12. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

 2. wykonanie analizy termograficznej budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

 10. montaż pompy ciepła;

 11. montaż kolektora słonecznego;

 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;

 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji”.

Art 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dodany na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o PIT odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Dokumentowanie poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Warunkiem zastosowania ulgi termomodernizacyjnej będzie odpowiednie udokumentowanie wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Warto zatem zadbać o odpowiednią dokumentację już na etapie poniesienia wydatku, a nawet w trakcie poszukiwania firmy mającej wykonać prace termomodernizacyjne.

Za kwotę wydatku uważana będzie kwota wraz z podatkiem od towarów i usług, ale tylko wówczas, gdy podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ulga termomodernizacyjna - ile można odliczyć?

Odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł, kwota ta odnosi się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach stanowiących własność lub współwłasność podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., co oznacza że ulga termomodernizacyjna będzie mogła zostać zastosowana po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za 2019 rok, składanym do 30 kwietnia następnego roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów