0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zastosowanie procedury celnej 42 w pliku JPK_V7 przykłady, cz. II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zastosowanie procedury celnej 42 jest jedną z korzystniejszych procedur celnych, pozwalających na zwolnienie z podatku VAT transakcji przy samym imporcie towarów, co skutkuje tym, że importer rozliczy podatek VAT dopiero w swoim kraju przeznaczenia.

Kiedy więc i czy zawsze polski podatnik uczestniczący w łańcuchu transakcji z zastosowaniem procedury celnej 42 winien oznaczyć odpowiednim symbolem wystąpienie procedury celnej 42?

Zastosowanie procedury celnej 42 - wymóg nowych oznaczeń w niektórych sytuacjach w nowym pliku JPK_V7

1 października 2020 r. to dzień wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie to wymaga od czynnych podatników VAT stosowania w nowym pliku JPK_V7 zupełnie nowych oznaczeń dla sprzedawanych niektórych towarów i usług, rodzajów niektórych dokonywanych transakcji sprzedaży i zakupu, a także niektórych typów dokumentów sprzedaży i zakupów.

Jednym z ww. obowiązkowych oznaczeń w niektórych okolicznościach transakcyjnych jest symbol I_42 oznaczający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zaraz po uprzednio zrealizowanym imporcie danych towarów.

Zastosowanie procedury celnej 42 a zwolnienie z VAT

Zastosowanie procedury celnej 42 jest wykorzystywane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą z uwagi na możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT (od importu towarów). 

W myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Tak więc stosowanie procedury celnej 42 umożliwia opodatkowanie VAT sprzedaży zaimportowanych towarów dopiero w kraju ich przeznaczenia (w kraju importera) – czyli dalszej sprzedaży.

Dopuszczenie do obrotu towarów a zastosowanie procedury celnej 42

Po dopuszczeniu towarów (po dokonanym imporcie) do swobodnego obrotu w państwie członkowskim przywozu (np. Polska) towary te winny zostać bezpośrednio przetransportowane do importera w kraju przeznaczenia UE lub przekazane do odbiorcy (polskiego). Dostawa tego typu będzie transakcją wewnątrzwspólnotową zwolnioną z podatku VAT zgodnie z art. 17 i 138 dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Niemniej importer (kontrahent zamawiający towar z kraju przeznaczenia UE) albo upoważniony przez niego przedstawiciel podatkowy musi wypełnić poniższe przesłanki w państwie członkowskim przywozu:

  1. być zidentyfikowanym do celów VAT w państwie członkowskim przywozu lub wyznaczyć w tym państwie przedstawiciela podatkowego,

  2. być zidentyfikowanym do celów VAT w państwie członkowskim przeznaczenia w przypadku przemieszczenia albo realizować dostawy w tym kraju do klienta zidentyfikowanego do celów VAT,

  3. zamieścić informację na temat takiej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przemieszczenia w informacji podsumowującej przekazywanej organom podatkowym państwa członkowskiego przywozu.

Zastosowanie procedury celnej 42 - oznaczenie symbolem I_42 

Oznaczenie procedury 42 jest wymagane na mocy § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W sytuacji gdy procedura celna 42 jest realizowana, a zatem polski podatnik występuje w łańcuchu procedury w miejscu podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) na rzecz importera, wtedy będzie miał obowiązek w okresie (miesiącu) jej dokonania, ująć w nowym JPK_V7 oznaczenie przy fakturze dokumentującej WDT jako I_42.

Będzie to oznaczało, że polski podatnik występuje jako drugi podmiot w łańcuchu transakcji. W tej konfiguracji:

  1. importer towarów prowadzi działalność w jednym z krajów członkowskich innych niż Polska,

  2. dostawca towarów prowadzi działalność w kraju trzecim spoza Wspólnoty UE,

  3. dokonującym WDT z Polski do kraju importera jest polski podatnik prowadzący na terytorium RP działalność gospodarczą,

  4. przedstawiciel fiskalny (jeżeli jest powołany przez importera i załatwia całość lub część formalności celnych).

Oznaczenie I_42 polski podatnik wykaże w okresie dokonania WDT (następującego po imporcie towarów) w polu P_21 nowego JPK_V7.

Należy podkreślić, że w przypadku procedury 42 import towarów dotyczy importu bez uprzedniego transportu towarów celem obróbki (lub w innym celu), a następnie powrotu do tegoż samego kraju UE (w tym przykładzie Polski) celem dalszego dokonania WDT do państwa UE przeznaczenia.

Natomiast same oznaczenie I_42 będzie odnosić się wyłącznie do WDT następującej po imporcie towarów (w zakresie realizacji procedury celnej 42). 

Przykład 1.

Polski czynny podatnik VAT handluje akcesoriami rowerowymi. Od lat współpracuje z czeską firmą (podatnik VAT-UE), która kupuje od niego regularnie niektóre sprowadzone spoza Polski akcesoria. Polski podatnik dokonał zamówienia od kontrahenta ze Szwajcarii 200 prędkościomierzy i lampek LED. Polski podatnik za pośrednictwem agencji celnej dokonał odprawy celnej w procedurze 42 (dopuszczenia towarów do obrotu na terytorium UE) w urzędzie celnym we Wrocławiu. 

Zorganizował on transport zakupionych towarów. Są one przeznaczone dla odbiorcy z Czech. Polski podatnik zorganizowanym transportem przewiezie je do wieloletniego, czeskiego kontrahenta.

W tych okolicznościach polski podatnik, realizując zamówienie kontrahenta czeskiego, będzie miał obowiązek oznaczyć daną transakcję symbolem I_42 w części dokonanej jako WDT.

Przykład 2.

Polski czynny podatnik VAT realizuje usługi celne związane z odprawą i transportem towarów. Niemiecki kontrahent skorzystał z jego usług, dając mu upoważnienie do załatwienia wszystkich formalności celno-skarbowych. Po imporcie towarów w Polsce polski podatnik wynajął transport towarów, po czym towar od razu został przetransportowany do kontrahenta z Niemiec (przekazał pełną wymaganą dokumentację o tym fakcie do importera z Niemiec). 

Polski podatnik rozpoznał WDT w Polsce na rzecz kontrahenta z Niemiec, a ten ostatni rozpoznał w Niemczech WNT. 

W tych okolicznościach polski podatnik, realizując usługi przedstawiciela fiskalnego, powinien oznaczyć przeprowadzoną transakcję w części stanowiącej WDT (po imporcie) symbolem I_42.

Przykład 3.

Polski czynny podatnik VAT handlujący akcesoriami samochodowymi zamówił od kontrahenta z Chin 500 zestawów dywaników samochodowych. Wyszukał i zamówił usługę przedstawicielstwa fiskalnego w Holandii, gdyż tam docelowo zacumował statek przywożący towary z Chin. W porcie w Rotterdamie dokonana została odprawa celna zamówionych towarów. Podatnik, udzielając upoważnienia przedstawicielowi fiskalnemu w Holandii, dokonał za jego pomocą odprawy importowanych towarów oraz wszelkich formalności celnych. 

Polski podatnik wynajął transport towarów z Holandii do Polski. Przedstawiciel fiskalny rozpoznał w Holandii WDT na rzecz polskiego importera. Polski podatnik rozpoznał z kolei WNT w Polsce i zamierza sprzedawać części na terytorium RP (ewentualnie za granicą). 

W tych okolicznościach polski podatnik, realizując zamówienie z Chin, nie powinien oznaczać przeprowadzonej transakcji symbolem I_42.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów