0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import wyrobów akcyzowych - rozliczenie akcyzy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady import towarów stanowi jedną z czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Okazuje się jednak, że poprzez zastosowanie instytucji zarejestrowanego wysyłającego możliwe jest zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy, dzięki czemu dochodzi do przesunięcia obowiązku podatkowego. Sprawdź, kiedy import wyrobów akcyzowych nie będzie się wiązał z obowiązkiem zapłaty akcyzy.

Import towarów a rozliczenie akcyzy 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym poprzez import rozumie się przywóz:

 • samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju;
 • wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:
 • jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte czasowym składowaniem,
 • jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były objęte, i powstał dług celny.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowaniu podlega import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

 • importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 • importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym;
 • przypadków, gdy dług celny wygasł.

Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. W przypadku importu podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy w zgłoszeniu celnym (ewentualnie w ramach procedur szczególnych, tj. zgłoszeniu uzupełniającym lub w rozliczeniu zamknięcia). 

Trzeba jednak podkreślić, że jeżeli przed zwolnieniem towaru właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję, w której określa:

 • kwotę akcyzy w prawidłowej wysokości – w przypadku, gdy decyzja jest wydawana przed zwolnieniem towaru;
 • różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną – w przypadku, gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.

W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji, zapłacić różnicę między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną przez ten organ wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od niepobranej kwoty akcyzy.

W przypadku przywozu do Polski towarów z krajów trzecich występuje import towarów (wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych), który podlega opodatkowaniu akcyzą. Akcyza jest co do zasady rozliczana w zgłoszeniu celnym, a obowiązek podatkowy spoczywa na podmiocie dokonującym importu.

Import wyrobów akcyzowych a zawieszenie procedury poboru akcyzy

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy przy imporcie nie występuje co do wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku akcyzowym zarejestrowany wysyłający to podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu innego niż skład podatkowy z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślić wymaga, że zarejestrowany wysyłający oraz importer mogą być zupełnie odrębnymi podmiotami.

Co jednak istotne, w przypadku wystąpienia ww. sytuacji dochodzi do zawieszenia poboru akcyzy. Jak bowiem wynika z treści art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do:

 • składu podatkowego na terytorium kraju;
 • urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który:
  • nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo
  • jest urzędem, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego;
 • podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1.

Wskazana procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie mieć zastosowanie również w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego czy też nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W przypadku skorzystania z zarejestrowanego wysyłającego sama czynność importu towarów, które są następnie wysyłane z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego, nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Obowiązek w podatku akcyzowym powstanie wówczas dopiero po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy. To zatem odracza moment zapłacenia akcyzy.

Jak wynika wprost z treści art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. 

Zgodnie zaś z art. 62c ustawy o podatku akcyzowym zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zarejestrowany wysyłający jest natomiast obowiązany po dopuszczeniu do obrotu wyrobów akcyzowych wysłać wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Po dokonaniu importu wyrobów akcyzowych wysłanie tych towarów (np. do składu podatkowego) za pośrednictwem zarejestrowanego wysyłającego objęte jest procedurą zawieszenia poboru akcyzy, co oznacza, że podatek jest płatny dopiero w momencie zakończenia procedury.

Warunki uzyskania statusu zarejestrowanego wysyłającego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na sporządzony na piśmie wniosek wydaje zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający powinien zawierać:

 • dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej;
 • informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 • proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
 • informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, nadaje podmiotowi numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający określa w szczególności:

 • numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego;
 • adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego wysyłającego;
 • rodzaj wysyłanych wyrobów akcyzowych;
 • formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarejestrowanego wysyłającego konieczne jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Reasumując powyższe, należy wskazać, że co do zasady czynnością podlegającą opodatkowaniu akcyzą jest import wyrobów akcyzowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że import nie generuje konieczności zapłaty akcyzy, jeżeli następnie towary są wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów