0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż zwierząt w ramach działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotem sprzedaży mogą być nie tylko rzeczy materialne, ale również i żywy inwentarz, czyli zwierzęta. W związku z tym warto zastanowić się, czy w przypadku dokonania odpłatnego zbycia zwierzęcia na rzez osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej konieczne jest stosowanie kasy fiskalnej, czy też możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku. W artykule przedstawiamy jak opodatkować oraz udokumentować sprzedaż zwierząt przez rolnika ryczałtowego!

Sprzedaż zwierząt jako sprzedaż środka trwałego

Analiza treści rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących wskazuje, że zwalnia się od tego obowiązku czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 47 załącznika wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

W konsekwencji pojawia się pytanie, czy zwierzę wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej może stanowić środek trwały podlegający amortyzacji.

Przede wszystkim przypomnijmy, że zgodnie z art. 22a ustawy PIT środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Powyższy przepis definiuje pojęcie „środka trwałego” jako nabytego lub wytworzonego składnika majątkowego, kompletnego i zdatnego do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Przy czym wskazuje, iż środkami tymi mogą być: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty.

Jak możemy przeczytać w treści interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z 15 lutego 2010 roku, nr ITPB3/423-781/09/AW, przepisy ustawy o podatku dochodowym nie obejmują natomiast pojęciem „środków trwałych” inwentarza żywego. Również wymieniony w załączniku 1 do ww. ustawy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych nie obejmuje grupy 9. KŚT dotyczącej zwierząt.

Z tych względów wydatek na zakup koni nie stanowi wydatku na zakup środków trwałych i nie stosuje się do niego zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Wydatek ten może stanowić w całości koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Powyższe oznacza, że zwierzę nie jest środkiem trwałym w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji nie podlega amortyzacji (wydatek na zakup ujmuje się bezpośrednio w kosztach) i w tym przypadku nie ma zastosowania zwolnienie od obowiązku stosowania kasy fiskalnej określone w poz. 47 załącznika do rozporządzenia.

W tym miejscu warto dodać, że zupełnie inaczej odbywa się klasyfikacja zwierząt na gruncie prawa bilansowego. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości, mówiąc o środkach trwałych, rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  1. nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
  2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
  3. ulepszenia w obcych środkach trwałych;
  4. inwentarz żywy.

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w postaci nauki jazdy konnej. W swojej stadninie posiada pięć koni, które wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności. Jeden z koni został sprzedany osobie fizycznej. Na gruncie prawa podatkowego koń nie stanowi środka trwałego, zatem nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej określonego w poz. 47 załącznika do rozporządzenia, nawet jeżeli podatnik wystawi fakturę.

Zwierzęta nie stanowią środków trwałych w rozumieniu ustawy PIT oraz CIT, tak więc sprzedaż zwierząt na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie uprawnia do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Sprzedaż zwierząt przez rolnika ryczałtowego

Jeżeli sprzedaż zwierząt, wówczas zastosowanie znajdzie zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej określone w poz. 46 rozporządzenia. Wymieniono tam dostawę produktów rolnych i świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

Przez „produkty rolne” rozumie się towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego.

W ramach działalności rolniczej możemy wymienić chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej.

W takim przypadku zwolnienie przysługuje w całości niezależnie od tego ile wyniosła sprzedaż zwierząt. Trzeba przy tym podkreślić, że ze zwolnienia korzysta wyłącznie sprzedaż zwierząt pochodzących z własnej hodowli, a nie zwierząt nabytych w celach dalszej odsprzedaży.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy zwierząt pochodzących z własnej hodowli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może korzystać z całkowitego zwolnienia od obowiązku wystawiania paragonu w tym zakresie.

Sprzedaż zwierząt przez rolnika mającego status czynnego podatnika podatku VAT

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy rolnik nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT i posiada status czynnego podatnika podatku VAT.

W takim przypadku możliwe jest jedynie skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, gdzie podano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Przykład 2.

Rolnik będący czynnym podatnikiem VAT sprzedaje konie pochodzące z własnej hodowli. Podczas roku sprzedał dwa konie za łączną kwotę 50 000 zł. To powoduje utratę prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Gdyby podatnik posiadał status rolnika ryczałtowego, wówczas sprzedaż zwierząt byłaby w całości zwolniona od konieczności wystawiania paragonu, natomiast w tym przypadku sprzedaż zwierząt należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Rolnik będący czynnym podatnikiem podatku VAT może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej do limitu 20 000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jak widać z przywołanych przepisów, sprzedaż zwierząt może korzystać ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej. W zależności od okoliczności możemy mieć do czynienia albo ze zwolnieniem podmiotowym, albo przedmiotowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów