0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacje poufne - czego nie powinien udostępniać przedsiębiorca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca powinien z rozwagą podchodzić do publikowania informacji w internecie. W jakich przypadkach powinien on zachować szczególną ostrożność? Jak przedsiębiorca powinien chronić informacje poufne? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Ujawnianie danych osób i ich wizerunku bez podstawy prawnej 

Przedsiębiorcy bardzo często prowadzą strony internetowe i firmowe social media, na których publikują różne informacje o bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Nierzadko wśród publikowanych informacji pojawiają się dane dotyczące konkretnych osób, w tym ich wizerunek.

Przedsiębiorca powinien zadbać o to, by taka publikacja odbyła się w pełni legalnie i bezpiecznie.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Wizerunek to również dana osobowa. Przetwarzanie danych osobowych jest natomiast zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 1 lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W przypadku publikacji wizerunku i innych danych w internecie najczęściej właściwą podstawą będzie zgoda lub uzasadniony interes. Konieczne jest jednak każdorazowe rozważenie okoliczności sprawy w celu zidentyfikowania odpowiedniej podstawy prawnej.

Czym są informacje poufne?

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Informacje cenne dla przedsiębiorstwa tak długo będą stanowić informacje poufne lub tajemnicę przedsiębiorstwa, dopóki nie staną się publicznie dostępne. W szczególności przedsiębiorca, którego te informacje dotyczą, powinien dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia własnej tajemnicy przed jej ujawnieniem.

Przykład 1.

Informacje poufne przestaną być chronione w przypadku gdy choćby nieumyślnie zostaną ujawnione publicznie przez przedsiębiorcę, którego dotyczą. Do takiego ujawnienia może dojść np. poprzez opublikowanie zdjęcia z biura, które samo w sobie ujawni informacje lub które pozwoli na łatwe uzyskanie dostępu do takich informacji.

Jednocześnie przedsiębiorca powinien dbać także o nieujawnianie cudzych tajemnic przedsiębiorstwa. Należy mieć na uwadze, że ujawnienie takich tajemnic jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności, gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania bądź ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała bądź przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w sposób stanowiący czyn nieuczciwej konkurencji.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, na wniosek uprawnionego, może zobowiązać pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności sposób dokonania czynu, wartość informacji, których dotyczył czyn, skutek czynu oraz prawdopodobieństwo dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości, a w przypadku gdy pozwanym jest osoba fizyczna – jeżeli dodatkowo nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes pozwanego, w szczególności wzgląd na ochronę jego dóbr osobistych. Sposób i zakres podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa uprawniony może żądać, zamiast odszkodowania, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w internecie

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim bądź innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Wiadomościami, których nie może ujawniać przedsiębiorca, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

 • osobach kierujących przedsiębiorstwem,
 • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach,
 • stosowanych cenach,
 • sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Rozpowszechnianiem wiadomości, jest również posługiwanie się:

 • nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników,
 • nieprawdziwymi atestami,
 • nierzetelnymi wynikami badań,
 • nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów bądź usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów