0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Interpretacja podatkowa - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość rozwiania swoich wątpliwości podatkowych dzięki wnioskowi o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego stosowania przepisów podatkowych. Trudności z nimi związane najczęściej wynikają z faktu, iż są one zawiłe i często powiązane z konkretnymi okolicznościami. Przedsiębiorcy mają więc prawo mieć wątpliwości związane z ich praktycznym zastosowaniem. Jak chroni interpretacja podatkowa i jak ją uzyskać? Omawiamy w artykule!

Interpretacja podatkowa – przygotuj się przed złożeniem wniosku!

Dobrym rozwiązaniem przed wystąpieniem o interpretację indywidualną jest uprzednie skorzystanie z ogólnodostępnych źródeł wiedzy o podatkach. Ministerstwo Finansów, a także urzędy skarbowe wydają różnego rodzaju broszury informacyjne, które w bardziej przystępny sposób niż sama ustawa czy rozporządzenie opisują dany temat. Dla wszystkich podatników dostępne są również wcześniej wydane interpretacje podatkowe w sprawach zgłoszonych przez innych. Wyszukiwarka interpretacji indywidualnych znajduje się na stronie: System Informacji Podatkowej – wyszukiwarka.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie znajdzie analogicznego przypadku, to analiza podobnych, pozwoli dokładniej zapoznać się z tematem, a co za tym idzie, umożliwi zgłoszenie we własnym wniosku konkretnych pytań i wstępnych rozwiązań.

Problem poruszany we wniosku o interpretację indywidualną powinien być opisany w taki sposób, aby został we właściwy sposób zinterpretowany przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacjach indywidualnych często odpowiedzi posiłkowanie są treścią z już wydanych interpretacji, gdy problem opisany jest w nich zbyt ogólnie.

Interpretacja podatkowa – kto i gdzie może skierować wniosek o jej wydanie?

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Krajową Informację Skarbową (znajdująca się pod adresem: Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) i to właśnie do niej należy adresować wnioski.

Wniosek o wydanie interpretacji, tj. druk ORD-IN, może złożyć:

  • osoba fizyczna,

  • osoba prawna (np. spółka z o.o.) bądź

  • inny podmiot (np. spółka cywilna).

Co więcej, o wydanie interpretacji może wystąpić również grupa podatników (na innym druku).  

Wniosek ORD-IN  można złożyć w Krajowej Informacji Skarbowej:

  • osobiście – podczas wizyty w urzędzie,

  • listownie – na poczcie,

  • elektronicznie – za pośrednictwem ePUAP poprzez podpisanie wniosku profilem zaufanym.

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty od wniosku oraz oryginał lub notarialnie poświadczony, lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis spełniający wymogi określone w rozdziale 3a działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa.

Opłata za wniosek jest zależna od ilości zdarzeń, jakie mają zostać poddane analizie przez organ podatkowy. Jeden stan faktyczny lub jedno zdarzenie przyszłe to koszt 40 zł. Opłatę wnosi się bezpośrednio na konto bankowe urzędu, do którego kierowana jest interpretacja bądź w kasie. Przy wypełnianiu druku przelewu bardzo ważne jest podanie przez przedsiębiorcę imienia i nazwiska oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Indywidualna interpretacja podatkowa – co powinno znaleźć się we wniosku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek (ORD-IN dla jednego podatnika lub ORD-WS dla grupy podatników) powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek dotyczący sprawy objętej już postępowaniem kontrolnym, wydana interpretacja podatkowa nie będzie miała mocy.

Przedsiębiorca składający wniosek powinien przedstawić zdarzenie, opisać dokładnie problem interpretacyjny oraz wskazać własne stanowisko w poruszonej sprawie. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do samego wypełnienia wniosku – przedsiębiorca musi bowiem nazwać problem i przedstawić własną ocenę zagadnienia z uzasadnieniem.

Szczegółową instrukcję wypełnienia wniosku można znaleźć w artykule: Formularz ORD-IN z omówieniem.
 

Po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku i uiszczeniu opłaty pozostaje czekanie na wydanie interpretacji w jego sprawie. Czas oczekiwania może wynieść do 3 miesięcy. W niektórych przypadkach może on ulec wydłużeniu na skutek wezwania podatnika przez organ skarbowy w celu uzupełnienia braków formalnych wniosku. Jeżeli Dyrektor Urzędu Skarbowego przychylił się do oceny sytuacji przedstawionej przez podatnika, wydana interpretacja będzie chroniła go przed innymi poglądami kontrolerów z urzędu.

Wiążąca Informacja Stawkowa a interpretacja indywidualna – jakie zmiany zostały wprowadzone?

W związku z ewentualnym planowanym wejściem Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) interpretacje indywidualne wydawane do końca 2019 roku dotyczące stawek VAT będą wiążące do 31 grudnia 2019 roku. Spowodowane jest to tym, iż od 2020 roku rozważa się wejście w życie matrycy stawek VAT opartej na Nomenklaturze Scalonej – CN (wydawane w 2019 roku interpretacje nie będą jej uwzględniać). Po 2020 roku interpretacja podatkowa nie będzie mogła dotyczyć zakresu, który objęty jest Wiążąca Informacja Stawkowa (tj. klasyfikowaniem towaru/usługi według CN oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru/usługi).

Uwaga!Na obecnym etapie projekt dotyczący nowej matrycy stawek VAT oraz WIS jest na etapie I czytania sejmowego. Jego ostateczny kształt jeszcze nie jest przesądzony ani też to, czy projekt ten będzie miał dalszy bieg.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów