Poradnik Przedsiębiorcy

Interpretacja podatkowa - warto wiedzieć

Wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość rozwiania swoich wątpliwości podatkowych dzięki wnioskowi o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego stosowania przepisów podatkowych. Trudności z nimi związane najczęściej wynikają z faktu, iż są one zawiłe i często powiązane z konkretnymi okolicznościami. Przedsiębiorcy mają więc prawo mieć wątpliwości związane z ich praktycznym zastosowaniem. Jak złożyć i do kogo skierować wniosek o wydanie interpretacji dla konkretnego przypadku?

Sprawdzenie dostępnych źródeł informacji

Dobrym rozwiązaniem przed wystąpieniem o interpretację indywidualną jest uprzednie skorzystanie z ogólnodostępnych źródeł wiedzy o podatkach. Ministerstwo Finansów, a także urzędy skarbowe wydają różnego rodzaju broszury informacyjne, które w bardziej przystępny sposób niż sama ustawa czy rozporządzenie opisują dany temat. Dla wszystkich podatników dostępne są również wcześniej wydane interpretacje podatkowe w sprawach zgłoszonych przez innych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie znajdzie analogicznego przypadku, to analiza podobnych pozwoli dokładniej zapoznać się z tematem, a co za tym idzie umożliwi zgłoszenie we własnym wniosku konkretnych pytań i wstępnych rozwiązań.

Interpretacja podatkowa - gdzie skierować wniosek o jej wydanie?

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez wyznaczonych Dyrektorów Urzędów Skarbowych i to właśnie do nich należy adresować wnioski. Przedsiębiorca wybiera urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (województwo). Poszczególne województwa przypisane są do określonych instytucji przyjmujących wnioski (szczegółowy wykaz jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów).

Kolejny krok - wypełnienie wniosku

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej należy złożyć na urzędowym formularzu ORD-IN (5) (aktualna wersja obowiązującego formularza). O tym, jakie informacje należy zawrzeć w treści wniosku mówi już sama Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek dotyczący sprawy objętej już postępowaniem kontrolnym, wydana interpretacja nie będzie miała mocy.

Przedsiębiorca składający wniosek powinien przedstawić zdarzenie, opisać dokładnie problem interpretacyjny oraz wskazać własne stanowisko w poruszonej sprawie. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do samego wypełnienia wniosku - przedsiębiorca musi bowiem nazwać problem i przedstawić własną ocenę zagadnienia z uzasadnieniem.

Szczegółową instrukcję wypełnienia wniosku znaleźć można w Broszurze informacyjnej do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl). 

Skutecznie złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Uzyskanie wydanej w indywidualnej sprawie interpretacji jest możliwe jedynie po dokonaniu trzech podstawowych czynności:

  • wypełnieniu formularza ORD-IN,
  • złożeniu wniosku we właściwym urzędzie skarbowym,
  • uiszczeniu opłaty.

Opłata za wniosek jest zależna od ilości zdarzeń, jakie mają zostać poddane analizie przez organ podatkowy. Jeden stan faktyczny lub jedno zdarzenie przyszłe to koszt 40 zł. Opłatę wnosi się bezpośrednio na konto bankowe urzędu, do którego kierowana jest interpretacja bądź w jego kasie. Przy wypełnianiu druku przelewu bardzo ważne jest podanie przez przedsiębiorcę imienia i nazwiska oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty przedsiębiorcy pozostaje czekanie na wydanie interpretacji w jego sprawie. Czas oczekiwania może wynieść do 3 miesięcy. W niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu na skutek wezwania podatnika przez organ skarbowy w celu uzupełnienia braków formalnych wniosku. Jeżeli Dyrektor Urzędu Skarbowego przychyli się do oceny sytuacji przedstawionej przez podatnika, wydana interpretacja będzie chroniła przed innymi poglądami kontrolerów z urzędu.