Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić NIP-2?

Formularz NIP-2 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Pole 1 wypełnia się tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego.

nip-2

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAZNANIA

nip-2

Zgodnie z opisem, w pozycji 4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat:

  • nr 1, gdy jest to zgłoszenie identyfikacyjne
  • nr 2, gdy jest to zgłoszenie aktualizacyjne

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. W zgłoszeniu aktualizacyjnym wypełnia się te części formularza, w których nastąpiła zmiana.

W polu 5 podaje się dane urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO

Jeżeli składający zgłasza zmianę danych o rejestracji lub REGON, zaznacza się właściwy kwadrat w pozycji 6, 10 lub 13.

nip-2

W części B1, pola 6, 8 i 9, podaje się dane identyfikacyjne firmy składającego formularz.

Część B.2 dotyczy informacji o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach.

Część B.4, czyli pola 19 i 20 to miejsce przeznaczone na wskazanie daty związanej z działalnością (rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie) - cel złożenie NIP-2.

W polach 21- 30 (część B.5) podaje się adres siedziby firmy.

W części B.6 podaje się dane kontaktowe - wedle uznania. Wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

nip-2

Sekcja B.7 przeznaczona jest na wpisanie adresów działalności.

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW

Cześć C, to informacje dotyczące rachunków bankowych firmy. Należy tu podać rachunek do zwrotu podatku lub nadpłaty, rachunek do przekazania 1% na rzecz OPP oraz pozostałe rachunki - jeśli są - związane z prowadzoną działalnością.

nip-2