Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak wypełnić NIP-2?

Formularz NIP-2 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Pole 1 wypełnia się tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego.

nip-2

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAZNANIA

nip-2

Zgodnie z opisem, w pozycji 4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat:

  • nr 1, gdy jest to zgłoszenie identyfikacyjne
  • nr 2, gdy jest to zgłoszenie aktualizacyjne
  • nr 3, gdy jest to zgłoszenie aktualizacyjne związane z przejściem NIP na następcę prawnego

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. W zgłoszeniu aktualizacyjnym wypełnia się te części formularza, w których nastąpiła zmiana.

W polu 5 podaje się dane urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek.

W pozycji 6 określa się, czy nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego (dotyczy to tylko zgłoszenia aktualizacyjnego). W przypadku zaznaczenia odpowiedzi “tak” w polu 7 podaje się dane poprzedniego naczelnika urzędu skarbowego.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO

Jeżeli składający zgłasza zmianę danych o rejestracji lub REGON, zaznacza się właściwy kwadrat w pozycji 9, 12 lub 17.

nip-2

W części B1, pola 8, 10 i 11, podaje się dane identyfikacyjne firmy składającego formularz.

Część B.2 dotyczy danych o rejestracji w Krajowym rejestrze sądowym lub w innym rejestrze. Nie wypełnia się w przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w pozycji 33.

W polach 18- 27 (część B.3) podaje się adres siedziby firmy.

W części B.4 podaje się dane kontaktowe, w tym telefon (pole 28), faks (pole 29) oraz e-mail (pole 30).

W części B.5 podaje się daty dotyczące prowadzonej działalności oraz jej zakończenia.

nip-2

W polu 31 należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat określający rodzaj daty:

  • 1. rozpoczęcie działalności
  • 2. zawieszenie działalności
  • 3. wznowienie działalności
  • 4. ustanie bytu prawnego

W polu 32 podaje się datę zdarzenia, określonego w pozycji 31.

Część B.6 dotyczy formy organizacyjno-prawnej.

nip-2

Do zgłoszenia identyfikacyjnego należy dołączyć:

  • w przypadku jednostki macierzystej (pozycja 33 kwadrat nr 1) informacje o wszystkich wyodrębnionych wewnętrznych podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (formularz NIP 2/A)
  • w przypadku podatkowej grupy kapitałowej (pozycja 33 kwadrat nr 4) informację o wszystkich spółkach tworzących grupę (formularz NIP D)

Do zgłoszenia aktualizacyjnego dołącza się informacje stosowne do okoliczności zmian (formularz NIP 2/A lub NIP D).

W polu 33 określa się, zaznaczając odpowiednio kwadrat, formę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Pozycja 34 związana jest z podstawową formą prawną.

W pozycji 35 określa się szczegółową formę prawną. Warto pamiętać, że przy spółkach należy dołączyć informacje o wszystkich wspólnikach lub o zmianie tych informacji (formularz NIP D).