0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podstawa każdego biznesplanu - plan finansowy cz. I

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W tym artykule zajmiemy się czymś, bez czego żaden dobry biznesplan nie może istnieć. Chodzi tu o plan finansowy, czyli część szczególnie istotną dla potencjalnego inwestora. Dobrze wykonana analiza finansowa pozwala na prawidłowe przewidzenie dochodów i wydatków związanych z określonymi celami przedsiębiorstwa.

Czym jest plan finansowy?

Plan finansowy jest dokumentem kluczowym nie tylko dla początkowego etapu istnienia firmy - korzyści z jego sporządzenia czerpie się także już podczas jej funkcjonowania. Lepsza planowa dystrybucja środków przyczynia się do minimalizacji zagrożeń, jakie czyhają na działalność. Tworzenie planu finansowego wymaga koordynacji z planowaniem strategicznym w innych dziedzinach - w zakresie produkcji, marketingu i tak dalej. W omawianych wcześniej częściach biznesplan obejmował analizy jakościowe - plan finansowy zawiera głównie analizy ilościowe.

Plan finansowy - etapy

Plan finansowy tworzy się w 5 zasadniczych krokach. Pierwszy etap zakłada sporządzenie sprawozdań finansowych, które zawierają przewidywania dotyczące przyszłości firmy. To punkt wyjścia konieczny, by ocenić realizację założeń z planu operacyjnego - czyli obejmujących przyszłe zyski i pozostałe wskaźniki określające kondycję przedsiębiorstwa. Aby stworzyć plan finansowy trzeba także oszacować ilość środków koniecznych do jego wykonania. Do tego należy dołączyć przewidywania na temat środków przyszłych - osiągalnych podczas wykonywania planu finansowego. Tutaj zwykle pod uwagę bierze się okres 5 lat. Czwarty etap tworzenia planu finansowego to kontrola wydawania pieniędzy wewnątrz firmy. Ostatni krok jest sformułowaniem taktyki przeciwdziałania szkodliwym konsekwencjom, jakie mogą się pojawić, gdy prognozy finansowe nie zostaną spełnione.

Prognozy finansowe mogą być prowadzone na trzy sposoby. Metoda z góry na dół zasadza się na zarysowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i wskazaniu możliwych do osiągnięcia stopni popytu - z adnotacją, jaką jego część firma może w przyszłości zrealizować. Taka prognoza w planie finansowym pozwala na tworzenie prognoz i wyznaczanie zadań dla pojedynczych działów i segmentów. Podejście z dołu do góry to inaczej prognozy sprzedaży, które obejmują poszczególne działy firmy. Takie częściowe plany tworzą później jeden ogólny plan finansowy. Metoda interakcyjna to miks obu opisywanych technik.

Plan finansowy - wskaźniki operacyjne

Jak powszechnie wiadomo, jednym z głównych celów firmy jest powiększanie zysków. Konkurencja sprawia jednak, że nie zawsze jest to osiągalne. Kluczowa jest tu analiza sposobów, w jakie firma wykorzystuje swoje zasoby - tutaj wielką rolę odgrywają wskaźniki operacyjne.

Dla potrzeb planu finansowego wyróżniamy trzy wskaźniki rentowności: sprzedaży, majątku i kapitałów własnych.

  • Wskaźniki rentowności sprzedaży - określają stosunek zrealizowanych wyników finansowych do wielkości sprzedaży.

Zyskowność netto sprzedaży (ROS) = (zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100%

Zyskowność brutto sprzedaży = (zysk brutto / przychody ze sprzedaży) x 100%

Wskaźnik marży brutto na sprzedaży = (zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100%

  • Wskaźniki rentowności majątku - informują o wielkości osiąganego zysku w relacji do wielkości majątku. Pokazują, na ile aktywa wytwarzają zyski.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%

Wskaźnik siły zarobkowej aktywów (ROI) = (zysk operacyjny / aktywa ogółem) x 100%

  • Wskaźniki rentowności kapitałów własnych w planie finansowym - określają stosunek między zyskiem netto a wartością zaangażowanych kapitałów własnych.

ROE (Return On Equity) = (zysk netto / kapitał własny ogółem) x 100%

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów