Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Plan organizacyjny

Plan organizacyjny przedsiębiorstwa decyduje o jego prawidłowym funkcjonowaniu. Jest jedną z najważniejszych części biznesplanu, gdyż organizuje firmę i jej działania. A jak wiadomo, prawidłowa organizacja firmy to klucz do jej sukcesu.

Organizacja firmy i procesów

W planie organizacyjnym przedsiębiorstwa powinny znaleźć się informacje dotyczące obszaru działania firmy - czy obejmuje ona swoim zasięgiem jedynie Polskę, czy również zagranicę.

W tym miejscu przedsiębiorca powinien opisać lub wybrać strukturę organizacyjną, jaka obowiązuje lub też będzie obowiązywać w jego firmie.

Wśród najpopularniejszych struktur organizacyjnych firmy można wymienić trzy.

Strukturę płaską, która charakteryzuje się tym, że występuje w niej tylko jeden kierownik, któremu podlegli są pozostali pracownicy. Jak każda ze struktur, posiada swoje zalety i wady. Do zalet z pewnością można zakwalifikować dużą samodzielność decyzyjną pracowników oraz szybszy przepływ informacji. Za wyborem tej struktury przemawiają niskie koszty utrzymania kadry kierowniczej. Natomiast, jeżeli chodzi o wady, do najważniejszych można zaliczyć brak planowania i zarządzania strategicznego oraz brak rezerw kadry kierowniczej. Minusem jest również centralizacja władzy i wiedzy w jednym kierowniku.

Struktura liniowa, która charakteryzuje się tym, że pracownicy podlegają wielu kierownikom funkcjonalnym, przy czym każdy z kierowników działa w wyspecjalizowanej dziedzinie. Zaletami z pewnością są tutaj prosty i jasno określony zakres władzy i odpowiedzialności, a także fachowość podejmowanych decyzji. Z kolei do wad można zaliczyć skomplikowaną sieć informacji, a co za tym idzie - możliwość otrzymywania przez pracowników sprzecznych poleceń. Defektem tego typu struktury jest także trudność w rozstrzyganiu zakresu kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych kierowników.

Struktura funkcjonalna, która charakteryzuje się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów. W tym przypadku pracownik podlega więcej niż jednemu kierownikowi. W razie problemów przy wykonywaniu zadań może zwrócić się do odpowiedniego specjalisty. Tego typu struktura z pewnością pozwala na efektywny sposób wykorzystania posiadanych zasobów oraz szybkie podejmowanie decyzji. Plusami są również obniżenie kosztów oraz łatwość sprawowania kontroli i nadzoru. Natomiast do wad można zakwalifikować trudność w dostępie do informacji, brak koordynacji oraz spory kompetencyjne pomiędzy specjalistami.

Plan zatrudnienia

Plan zatrudnienia w przedsiębiorstwie powinien zawierać przede wszystkim strukturę zatrudnienia pracowników firmy wraz z określeniem stawek miesięcznych wynagrodzeń. Dodatkowo należałoby umieścić tutaj informacje o trybie i koszcie szkoleń.

Kierownictwo i pracownicy

W tej części należy wskazać opis konkretnych stanowisk pracy - zarówno tych podrzędnych, jak i kierowniczych, wskazując przy tym wymogi jakie są stawiane dla kandydatów na dane stanowisko:

 • wykształcenie,
 • kwalifikacje,
 • zakres obowiązków i zadań,
 • niezbędne umiejętności itp.

System wynagrodzeń

W tym miejscu przedsiębiorca powinien określić system wynagradzania poszczególnych pracowników. Do najczęściej stosowanych systemów wynagrodzeń można zaliczyć:

 • system czasowy;
 • system akordowy;
 • system premiowy.

System czasowy

Wynagrodzenie w takim systemie uzależnione jest od ilości przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. Warto podkreślić, że stawki wynagrodzenia odnoszone są do liczby jednostek czasu:

 • godziny;
 • dnia;
 • tygodnia;
 • miesiąca.

Wysokość stawek zależy m.in. od rodzaju wykonywanej pracy, czy kwalifikacji pracownika. Tak jak w przypadku pracowników wykonujących prace fizyczne stosuje się stawki godzinowe lub tzw. dniówki, tak miesięczny system wynagradzania dotyczy głównie pracowników biurowo - administracyjnych.

System akordowy

W tym przypadku wynagrodzenie pracownika uzależnione jest od wyników jego pracy, jak np. liczba wyprodukowanych wyrobów.

W akordowym systemie wynagradzania możemy wyróżnić:

 • akord prosty - polega na obliczeniu wynagrodzenia wprost proporcjonalnie do liczby wykonanych produktów,
 • akord progresywny - polega na tym, że stawki wynagrodzenia ulegają podwyższeniu za produkty wytworzone ponad określoną normę. Wynagrodzenie wzrasta w zależności od stopnia przekroczenia tej normy. Za produkty wytworzone w granicach normy pracownik otrzymuje stałą stawkę,
 • akord zryczałtowany - polega na ustaleniu z góry wynagrodzenia za wykonanie całości prac.

System prowizyjny

System prowizyjny charakteryzuje się tym, że wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości oraz jakości wykonanej pracy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w stawce procentowej oraz niekiedy zależna od kwalifikacji zawodowych pracownika.

System motywacyjny

System motywacji jest wszystkim tym, co determinuje pracowników do lepszej pracy. Do najważniejszych sposobów motywacji zatrudnionych można zaliczyć:

 • system premiowy,
 • wartościowanie stanowisk pracy,
 • świadczenia pozapłacowe,
 • system rozwoju pracowników.

Głównym celem wdrożenia systemu motywacyjnego w firmie  jest zapewnienie pracownikowi poczucia, że warto pracować efektywniej, ponieważ firma dostrzega i nagradza jego wysiłek.

 
Artykuły z cyklu
„Jak napisać profesjonalny biznesplan?”