0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zostać taksówkarzem - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założenie własnej działalności dotyczącej przewozu osób taksówką może okazać się bardzo dobrym pomysłem na biznes. Przeczytaj w naszym artykule, jak zostać taksówkarzem!

Jak zostać taksówkarzem - ogólna charakterystyka firmy TAXI

Przewóz osób taksówką jest działalnością zarobkową, która polega na płatnym transporcie klientów samochodem osobowym w wyznaczane przez nich miejsce. Opłata za przejazd jest ustalona najczęściej na podstawie stawki za kilometr. Taksówka musi być przeznaczona do przewozu osób (nie więcej jednak niż 9 pasażerów z kierowcą) i ich bagażu podręcznego.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy TAXI

Jakie wymagania musi spełnić przyszły taksówkarz? Osoba, która chce prowadzić firmę związaną z przewozem osób taksówką, musi:

 • mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy kat. B,

 • mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy, o ukończeniu szkolenia z transportu drogowego lub posiadać pismo potwierdzające to, że przez pięć lat pracował jako kierowca,

 • mieć tytuł prawny do dysponowania pojazdem,

 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. 

Główne wymogi stawiane przedsiębiorcom starającym się o licencję to, jak widać, wymóg dobrej reputacji. Jeżeli kandydat na taksówkarza spełnia powyższe wymagania, musi dodatkowo uzyskać odpowiednią licencję. Radca gminy, która liczy powyżej 100 tys. mieszkańców, może wymagać od przedsiębiorcy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, które zostało potwierdzone zdanym egzaminem, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy (a także zatrudnionych przez niego kierowców).

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy TAXI

Przyszły taksówkarz może wybrać każdy rodzaj działalności gospodarczej poza spółką partnerską. W Polsce można wybrać prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub spółki handlowej. Spółki handlowe to spółki osobowe - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz kapitałowe - spółka z o.o. oraz spółka akcyjna.

Najczęściej właściciele firm świadczącej przewóz osób taksówką decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że każda forma prowadzenia działalności wymaga od przyszłego kierowcy taksówki spełnienia odpowiednich warunków.

Jak założyć firmę TAXI?

Taksówkarz i jednoosobowa działalność gospodarcza

To rodzaj prowadzenia działalności, którą, jak sama nazwa wskazuje, wykonuje się samodzielnie. Jednoosobowa działalność oznacza, że firma posiada tylko jednego właściciela. Nie jest to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników. Nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału założycielskiego, a przyszły taksówkarz nie musi prowadzić pełnej księgowości. Dla małych przedsiębiorstw przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy obroty nie przekroczą 1 200 000 euro (według kursu z 30 września roku poprzedniego).

Warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą z powodu możliwości korzystania z ulg i dotacji. Początkujący taksówkarz może np. opłacać składki ZUS w niższej, preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy lub też wykorzystać unijną pomoc de minimis.

Taksówkarz i spółka cywilna

Spółka cywilna nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Jest to dobry wybór dla małych firm także tych rodzinnych.

Ten rodzaj spółki mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wspólnicy muszą natomiast pamiętać o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za spółkę odpowiada swoim majątkiem osobistym każdy ze wspólników. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Taksówkarz i spółka handlowa

Spółki handlowe to:

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie (tego rodzaju prowadzenia działalności nie może prowadzić osoba, która chce założyć przedsiębiorstwo polegające na przewozie osób taksówką),

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.

Wszystkie te rodzaje spółek wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz bezpośrednio w sądach.

Określenie PKD dla firmy taksówkarskiej

Numer PKD dla działalności świadczącej przewóz osób taksówką to: 49.32.Z – działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc.

Najlepsza forma opodatkowania dla własnej firmy TAXI

Dla taksówkarza najprostszą formą rozliczania się jest karta podatkowa, ale wtedy kierowca może wykonywać tylko jedną działalność. Karta podatkowa nie pozwala też na korzystanie z żadnych odliczeń. Jeżeli przyszły kierowca prowadzi poza przewozem osób taksówką jeszcze inny rodzaj działalności gospodarczej, to dobrym pomysłem będzie wybranie opodatkowania w formie ryczałtu – czyli 8,5% podatku od przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że przy ryczałcie taksówkarz również nie może odliczać kosztów związanych np. z naprawą auta. Natomiast rozliczenie działalności taksówkarskiej nie będzie opłacalne, jeśli kierowca wybierze podatek liniowy. Dlatego warto rozważyć pozostałe formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przy dochodzie niższym niż 85 528 zł taksówkarz będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 18% dochodu, w przypadku gdy dochód będzie wyższy - podatek wyniesie już 32%. Jakie zalety ma opodatkowanie na zasadach ogólnych? Taksówkarz będzie mógł przede wszystkim korzystać z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonką przy rozliczeniu rocznym. Natomiast w trakcie roku przy wyliczaniu zaliczki na podatek, dochód można pomniejszać o zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne oraz stratę poniesioną we wcześniejszych latach. Podatek natomiast zmniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą podatek. Kwota wolna od podatku występuje tylko przy formie opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc można potraktować to jako zaletę tej metody rozliczania. 

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowani w Polsce. Jeśli podatnik nie zdecyduje się na wybór innej innej metody przypada mu ona nie jako z urzędu. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia i jest możliwa, gdy roczny dochód nie przekracza 250 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też taksówkarze nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia następnego roku kierowca taksówki na ryczałcie rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach tego sposobu opodatkowania.

Stawka ryczałtu dla usług taksówkowych wynosi 8,5 procent.

Karta podatkowa

Wysokość stawki podatku przy rozliczaniu się za pomocą karty podatkowej jest zależny od liczby mieszkańców, w której wykonywana jest działalność i podobnie jak w przypadku ryczałtu - nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów. Wybierając taki sposób opodatkowania działalności, należy do ostatniego dnia każdego miesiąca przekazywać fiskusowi określoną kwotę. W przypadku opóźnień taksówkarz będzie zobowiązany zapłacić dodatkowo wymiar karty podatkowej - 215 zł. Ten rodzaj opodatkowania nie wymaga prowadzenia dokumentacji. Przy korzystaniu z karty podatkowej działalność musi być prowadzona wyłącznie na terenie Polski, a wysokość podatku dla karty podatkowej jest ustalona na cały rok z góry.

Lp.

 

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)

do 25 000

ponad 25 000 do 100 000

ponad 100 000 do 500 000

powyżej 500 000

1.

 

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

206 

216 

236 

253 

Prowadząc działalność rozliczaną w oparciu o Podatkową Kartę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów przedsiębiorcy mogą skorzystać z księgowości online przeznaczonej do samodzielnego prowadzenia księgowości. Przykładową platformą do samodzielnego prowadzenia księgowości może być wFirma.pl. Jest to opcja znacznie tańsza niż tradycyjne biuro rachunkowe. 

Prowadzenie firmy TAXI z VAT czy bez VAT

Taksówkarz jako czynny podatnik VAT

Taksówkarze, którzy zamierzają wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT lub planują osiągnąć wysokie obroty z działalności gospodarczej, powinni zdecydować się na zarejestrowanie siebie jako czynnego podatnika VAT. Bycie vatowcem w takim przypadku łączy się z korzyściami w postaci możliwości odliczenia VAT od otrzymanych faktur.

Świadczenie usług związanych z przewozem osób taksówkami opodatkowane jest stawką 8% VAT.

Taksówkarz ma możliwość zmiany wysokości opodatkowania podatkiem VAT - może wybrać opodatkowanie zryczałtowaną stawką 4%. Jest to zgodne z art. 114 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 114 ust. 1.Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

Zgodnie z art. 146a pkt 4 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 4%.

Wybór stawki ryczałtowej wymaga złożenia VAT-R i wskazania formy ryczałtowej w polu 47.

W przypadku gdy taksówkarz wcześniej prowadził działalność opodatkowaną stawką 8%, aby wybrać zryczałtowaną stawkę musi złożyć aktualizację VAT-R.

Taksówkarz zwolniony z VAT

Wybór zwolnienia z VAT jest korzystny w sytuacji, kiedy odbiorcami towarów lub usług, będą podmioty również zwolnione z podatku VAT (np. osoby prywatne).

Zwolnieniu z VAT podlegają podatnicy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Kasa fiskalna dla taksówkarza

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących zwolnień z kasy fiskalnej, taksówkarze mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. Kierowca zobowiązany jest drukować paragon fiskalny z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument pasażerowi. Na bieżąco też musi weryfikować poprawność jej działania ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku. W przypadku awarii konieczne jest zgłoszenie tego faktu podmiotowi prowadzącemu serwis kas.

W przypadku taksówek wykorzystujących taksometry połączone z kasą fiskalną powinien to być okres przewidziany na legalizację taksometru. Używając kasy fiskalnej, obowiązkowym w okresie jej wykorzystywania jest prowadzenie i przechowywanie książki kasy. Odnotowuje się w niej wszystkie naprawy i przeglądy, jak również raporty związane z fiskalizacją kasy i jej zamknięciem.

Składki ZUS a prowadzenie własnej firmy TAXI

Zgłoszenie taksówkarza do ubezpieczenia

Taksówkarz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zgłasza ją na druku CEIDG-1. Następnie wniosek z kopią wpisu CEIDG przesyła do ZUS. Ten sporządza zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA.

Mimo to przedsiębiorca musi sam zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli taksówkarz podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • ZUS ZZA - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności).

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy. ZUS obejmuje go tym świadczeniem na złożony przez niego wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Taksówkarz a preferencyjne składki ZUS

Taksówkarz rozpoczynający działalność może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, które obejmują okres 24 pełnych miesięcy. Wysokość składek ZUS zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Natomiast podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasadach, wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Konto firmowe dla firmy TAXI

Taksówkarz nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Może używać do celów działalności prywatnego rachunku. Jednak musi pamiętać, że konto musi mieć jednego właściciela (małżeństwa posiadający wspólne konto nie mogą przeznaczyć go również na cele firmowe).

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

Publiczne odtwarzanie muzyki a własna firma TAXI

Jeżeli taksówkarz planuje w samochodzie odtwarzać publicznie muzykę, musi uzyskać licencję. Udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi, np. na publiczne odtworzenia i wykonania utworów. W przypadku, gdy kierowca nie jest pewny, czy potrzebuje licencji, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z organizacją zbiorowego zarządzania.

Marketing firmy TAXI

Aby zaplanować skuteczną strategię marketingową, należy odpowiedzieć sobie najpierw na podstawowe pytania:

 1. Do kogo kieruję swoją ofertę?

 2. Jakie cele chcę osiągnąć?

 3. Co mnie wyróżnia na tle innych firm?

 4. W czym moja firma jest najlepsza?

Następnie po analizie odpowiedzi przejść do opracowania planu reklamy swojej firmy. Na początku można zlecić drukarni przygotowanie wizytówek. Dość często klienci różnych punktów usługowych mimochodem biorą wizytówki, które znajdują się na ladzie. W zależności od celów, jakie przedsiębiorca chce osiągnąć, można rozważyć wydrukowanie ulotek lub prowadzenie własnej strony internetowej.

Podsumowując, aby zostać taksówkarzem, należy najpierw uzyskać licencję i zdać egzamin z topografii miasta, a następnie zarejestrować działalność. Jednak trzeba pamiętać o dużej konkurencji w branży, dlatego też warto wcześniej przeprowadzić na własną rękę badanie rynku i określić, czy ten rodzaj działalności będzie się po prostu opłacał.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów