0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć przychód z wypełniania ankiet internetowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby fizyczne mogą uzyskiwać przychody z różnych tytułów. W kontekście prawa podatkowego bardzo ważne jest prawidłowe ich rozliczenie, co przede wszystkim wiąże się z odpowiednim przyporządkowaniem do właściwego źródła przychodów. W poniższej analizie postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób rozliczyć przychód z wypełniania ankiet internetowych.

Wypełnianie ankiet a wygrana w konkursach

Często zdarza się, że osoba fizyczna za wypełnienie ankiety lub kwestionariusza otrzymuje nagrodę w postaci pieniężnej czy rzeczowej. W związku z tym warto zastanowić się, czy w takim przypadku możemy mówić o wygranych w konkursach i o szczególnych zasadach opodatkowania przewidzianych dla tego rodzaju przychodu.

Jak możemy przeczytać w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ww. ustawy nie zawierają definicji pojęcia „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu jego określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Na podstawie słownikowego znaczenia „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania bądź wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z tych definicji wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. 

Równie ważna jako element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym zostaną określone nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, należy wskazać, że w przypadku wypełniania ankiet nie mamy do czynienia z elementem współzawodnictwa. To oznacza, że do przychodów uzyskanych za wypełnienie ankiety nie może znaleźć zastosowania stawka 10% podatku.

Tak też wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2010 roku (nr IPPB2/415-147/10-2/MK1). W piśmie tym możemy przeczytać, że nagrody otrzymywane w zamian za wypełnienie kwestionariuszy/ankiet stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, nie ma w tym przypadku zastosowania.

Wynagrodzenia w formie pieniężnej bądź rzeczowej otrzymywane za wypełnianie ankiet nie stanowią wygranych w konkursach. To oznacza, że do tego rodzaju przychodów nie znajduje zastosowania 10% zryczałtowany podatek.

Przychód z wypełniania ankiet internetowych jako przychód z innych źródeł

Z przywołanej powyżej interpretacji indywidualnej wynika, że przychód z wypełniania ankiet internatowych należy kwalifikować jako przychody z innych źródeł określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jeżeli zatem przychód nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, to powinien być w ostatniej kolejności przyporządkowany do przychodów z innych źródeł.

Tak będzie właśnie w przypadku przychodów z tytułu wypełniania ankiet.

Przypomnijmy, że przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. To oznacza, że zastosowanie znajduje stawka 17% podatku oraz kwota wolna od podatku wynosząca obecnie 30 000 zł.

Rozliczenia dochodu dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Ponadto należy wskazać na treść art. 42a ustawy o PIT, który podaje, że podmioty wypłacające wynagrodzenie kwalifikujące się do art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (czyli właśnie do przychodów z innych źródeł) są zobowiązane do sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego. Informacja ta przesyłana jest zarówno do podatnika, jak i do właściwego urzędu skarbowego.

Podkreślenia wymaga, że powyższy przepis nakłada jedynie obowiązek sporządzenia PIT-11. Podmiot wypłacający wynagrodzenie nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Jedynym obowiązkiem w tym przypadku jest sporządzenie i przesłanie informacji PIT-11.

Przykład 1.

Osoba fizyczna uzyskała w trakcie 2021 roku 3000 zł tytułem wynagrodzenia za wypełnianie ankiet. Podatnik rozliczy całość uzyskanego dochodu w deklaracji rocznej PIT-36 składanej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podmiot wypłacający wynagrodzenie ma obowiązek przesłania informacji PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatnik doliczy uzyskany przychód do innych przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przychód uzyskany z tytułu wypełniania ankiet lub kwestionariuszy należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Oznacza to, że podatnik ma obowiązek samodzielnego rozliczenia uzyskanego wynagrodzenia w rocznej deklaracji podatkowej na podstawie informacji PIT-11.

Przychód z wypełniania ankiet internetowych a możliwość zastosowania zwolnienia od podatku

Ustaliliśmy, że przychód z tytułu wypełniania ankiet jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

W związku z tym wskażmy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolne od podatku są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Czy powyższe zwolnienie może znaleźć zastosowanie do przychodów z wypełniania ankiet? Niestety odpowiedź w tym przypadku brzmi nie.

Podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie to świadczenie stanowiące przysporzenie tylko po stronie obdarowanego niezwiązane z żadnym wzajemnym zobowiązaniem „obdarowanego” na rzecz „darczyńcy”. Nie można więc uznać za nieodpłatne świadczenie przekazywanego wynagrodzenia w zamian za wypełnienie kwestionariuszy/ankiet. 

Nie jest w tym przypadku spełniona przesłanka nieodpłatności. To powoduje, że nawet w przypadku gdy wypełnianie ankiet ma związek z promocją lub reklamą, to zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowym przypadku.

Do przychodów uzyskiwanych z tytułu wypełniania ankiet nie może znaleźć zastosowania zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule, należy wskazać, że przychód z wypełniania ankiet internetowych trzeba rozliczyć jako przychód z innych źródeł. Tego rodzaju przychody są rozliczane samodzielnie przez podatnika w deklaracji rocznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów