0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości do 3.500 zł

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydatki poniesione na nabycie samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej będą stanowiły podstawę do ustalenia wartości początkowej środka trwałego podlegającą amortyzacji.

Ważne!

Samochód osobowy można amortyzować dwiema metodami:

  1. liniową oraz

  2. liniową indywidualną dla samochodów używanych.

Stawka amortyzacji dla nowych samochodów osobowych wynosi co do zasady 20%, a w przypadku używanych (które były wykorzystywane przed nabyciem przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy) - 40% rocznie. Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych maksymalna kwota, która podlega amortyzacji, jest równa 20 000 euro przy kursie z dnia zakupu. Wynika z tego, że jeżeli samochód jest droższy, to wartości powyżej 20 000 euro nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Amortyzacja jednorazowa - kiedy?

Jednorazowa amortyzacja pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu całego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od wartości początkowej środka trwałego.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT) może zostać dokonana po spełnieniu ściśle określonych warunków, takich jak:

  • dotyczy środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych);

  • łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 50 000 euro (przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, którego ten limit dotyczy, w zaokrągleniu do 1000 zł., (w 2014 roku limit ten wynosi 211 000 zł), oraz

  • metoda ta jest dostępna wyłącznie dla:

    • podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

    • małych podatników

Odpisu można dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (na 2014 rok limit ten wynosi 211 tys. zł).

O skorzystaniu z pomocy de minimis w formie amortyzacji jednorazowej decyduje sam podatnik. Natomiast organ podatkowy weryfikuje, czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy wraz z niezbędnymi przepisami.

Jednorazowa amortyzacja samochodów osobowych - czy jest możliwa?

Jednorazowa amortyzacja stanowi wyjątkową formę zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wartości początkowej zakupionego środka trwałego.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis nie obejmuje jednak samochodów osobowych. Nie oznacza to, że w ogóle nie ma możliwości zastosowania jednorazowego odpisu. Bowiem jeżeli wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 3.500 zł,  podatnik ma prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji.  

Musi wprowadzić taki składnik majątku do ewidencji najpóźniej w miesiącu oddania go do używania. Jak precyzuje art. 22k ust. 8 updof, podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Natomiast wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić nie później niż w miesiącu przekazania takiego środka trwałego do używania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów