0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi szkoleniowe bez VAT pod pewnymi warunkami

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założenie działalności wiąże się z dokonaniem wielu wyborów w zakresie rozliczeń firmy. Jeżeli chodzi o rejestrację do VAT jako czynny podatnik VAT, niektórzy mogą skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów, a niektórzy ze względu na profil działalności bez weryfikowania wartości dochodów. Sprawdź, w jakich przypadkach usługi szkoleniowe mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT!

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

W celu ustalenia prawa do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności punkty 26-29 regulujące zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT ze zwolnienia korzystają usługi szkoleniowe świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zwolnione z VAT są również usługi szkoleniowe (usługi prywatnego nauczania) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. W tym wypadku zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Ze zwolnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków. Zwolnienie takich usług od podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 27 i 28 ustawy o VAT:

1. Zwalnia się od podatku:

27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

Szkolenia w ramach kształcenia zawodowego

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 świadczone usługi szkoleniowe muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, pozwalające na rozpoczęcie pracy zarobkowej w zakresie jakiego dotyczyło szkolenie lub rozwój umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywanego zawodu.

Ponadto należy spełnić co najmniej jeden ze wskazanych poniżej warunków:

  • Szkolenie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach

Przykładem szkolenia, które spełnia powyższy warunek jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może dotyczyć ono m.in. pracodawcy czy pracowników. W tym przypadku są to usługi kształcenia zawodowego, bowiem znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy. Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Dlatego też szkolenia prowadzone zgodnie z tymi przepisami są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2013 r. (nr IBPP1/443-169/13/AW):

"(…) usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górniczych zakładach odkrywkowych, także spełniają definicję usług kształcenia zawodowego. (…) Szkolenia te mogą zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT (…)"

  • Szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują na konkretną akredytację, którą należy uzyskać, aby usługi świadczone w jej ramach mogły korzystać ze zwolnienia z VAT. Regulacja ta stawia jedynie wymóg uzyskania akredytacji wydanej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nakazuje, aby dane usługi szkoleniowe były objęte akredytacją.

  • Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych 

Jednakże na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że słowo “finansowane” może dotyczyć zarówno szkolącego, który np. otrzymuje środki publiczne, jak i nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych.

Jeżeli zostanie spełniony jeden z ww. warunków, to taki rodzaj usług będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Jeżeli jednak podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, wówczas może on wybrać zwolnienie podmiotowe. Z takiego zwolnienia może skorzystać podatnik, którego wartość przychodów netto ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Jeżeli działalność nie była prowadzona cały rok, limit ten należy określić w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Jeżeli jednak podatnik nie spełnia żadnego z powyższych warunków, uprawniającego do zwolnienia z VAT, zobligowany jest do opodatkowania przychodów podatkiem VAT.

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych w wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest rozliczenie usług szkoleniowych zwolnionych z VAT. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, następnie odznaczyć pole PŁATNIK VAT i w polu PODSTAWA PRAWNA ZWOLNIENIA Z VAT wybrać ZWOLNIENIE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ustawy o VAT). 

Usługi szkoleniowe w wfirma.pl

Wówczas możliwe będzie wystawienie faktury bez VAT przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT), na której automatycznie znajdzie się podstawa zwolnienia.

Usługi szkoleniowe w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów