Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi szkoleniowe bez VAT pod pewnymi warunkami

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

W celu ustalenia prawa do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności punkty 26-29 regulujące zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT ze zwolnienia korzystają usługi szkoleniowe świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania;

  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym;

  • oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnione z VAT są również usługi szkoleniowe (usługi prywatnego nauczania) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym. W tym wypadku zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Ze zwolnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków. Zwolnienie takich usług od podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Szkolenia w ramach kształcenia zawodowego

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 świadczone usługi szkoleniowe muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Ważne!

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, pozwalające na rozpoczęcie pracy zarobkowej w zakresie jakiego dotyczyło szkolenie lub rozwój umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywanego zawodu.

 

Ponadto należy spełnić co najmniej jeden ze wskazanych poniżej warunków:

  • Szkolenie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach

Przykładem szkolenia, które spełnia powyższy warunek jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może dotyczyć ono m.in. pracodawcy czy pracowników. W tym przypadku są to usługi kształcenia zawodowego, bowiem znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy. Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Dlatego też szkolenia prowadzone zgodnie z tymi przepisami są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2013 r. (nr IBPP1/443-169/13/AW):

"(…) usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górniczych zakładach odkrywkowych, także spełniają definicję usług kształcenia zawodowego. (…) Szkolenia te mogą zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT (…)"

  • Szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują na konkretną akredytację, którą należy uzyskać, aby usługi świadczone w jej ramach mogły korzystać ze zwolnienia z VAT. Regulacja ta stawia jedynie wymóg uzyskania akredytacji wydanej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nakazuje, aby dane usługi szkoleniowe były objęte akredytacją.

  • Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych  

Jednakże na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że słowo “finansowane” może dotyczyć zarówno szkolącego, który np. otrzymuje środki publiczne, jak i nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych.

Jeżeli zostanie spełniony jeden z ww. warunków, to taki rodzaj usług będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Niespełnienie przesłanek umożliwiających korzystanie ze zwolnienia z VAT obliguje do zastosowania stawki podstawowej 23%.