0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy procesu budowlanego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsięwzięcia budowlane i związane z tym procedury mogą przysporzyć licznych problemów, również dla samych uczestników procesu budowlanego. Kim są uczestnicy procesu budowlanego? Jakie są ich prawa i obowiązki? Wyjaśniamy poniżej.

Kim są uczestnicy procesu budowlanego?

Wśród uczestników procesu budowlanego możemy wskazać:

 1. inwestora,

 2. inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 3. projektanta,

 4. kierownika budowy lub kierownika robót.

Wymienione osoby są najważniejszymi postaciami w tworzeniu i realizacji projektu budowlanego i na każdym z nich ciąży odpowiedzialność wykonania pracy, która jest im przypisania w ramach projektu (art. 17 Prawa budowlanego).

Obowiązki inwestora

Inspektor jest główną osobą w procesie realizacji projektu, ponieważ właśnie na nim spoczywa obowiązek zorganizowania procesu przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi on zapewnić w szczególności:

 1. opracowanie projektu budowlanego, 

 2. kierownika budowy,

 3. wykonanie i odbiór robót budowlanych,

 4. nadzór robót przez wykwalifikowane osoby w przypadku skomplikowanych robót budowlanych (art. 18 Prawa budowlanego).

Prócz wymienionych wyżej obowiązków inwestor może wyznaczyć inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązać projektanta do nadzoru autorskiego.

Prawa i obowiązki inspektora

Inspektor jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego i do pełnienia tej funkcji musi posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę techniczną. W ramach swojej pracy kontroluje realizację projektu budowlanego oraz jakość użytych do tego materiałów. Podstawowymi obowiązkami inspektora jest:

 1. reprezentacja inwestora na budowie poprzez kontrolę zgodności jej realizacji z projektem;

 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz stosowanych wyrobów;

 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych w zakresie instalacji, przewodów, urządzeń technicznych;

 4. udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytku;

 5. potwierdzenie wykonanych robót bez wad;

 6. kontrolowanie rozliczeń budowy (art. 25 Prawa budowlanego).

Inspektor jest nie tylko zobowiązany do konkretnych działań, lecz także posiada odpowiednie uprawnienia, np.:

 1. wydawanie poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót – dotyczące np. usunięcia nieprawidłowości, wykonania badań etc.; 

 2. wydawanie żądań kierownikowi budowy lub kierownikowi robót – dotyczące np. poprawek, ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymania robót (art. 26 Prawa budowlanego).

Prawa i obowiązki projektanta

Projektant, jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim odpowiedzialny za projekt budowlany, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do innych obowiązków projektanta należy:

 1. zapewnienie udziału osób posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności;

 2. sporządzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 3. określenie obszaru oddziaływania projektu;

 4. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawozdań;

 5. prowadzenie nadzoru autorskiego (art. 20 Prawa budowlanego).

W przypadku uprawnień projektant ma prawo do:

 1. wstępu na teren budowy;

 2. wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości zagrożenia bądź wykonywania prac niezgodnie z projektem (art. 21 Prawa budowlanego).

Przykład 1.

Projektant zauważył, że w trakcie budowy pracownicy nie ustosunkowali się do projektu i zapomnieli o zbudowaniu jednej ściany podporowej. W takim wypadku projekt dokonuje wstrzymania robót budowlanych, gdyż może dojść do zawalenia budynku.

Prawa i obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy zarządza wszelkimi pracami na terenie budowy w określonym miejscu. Kieruje pracami mającymi na celu budowę, nadbudowę, odbudowę czy rozbudowę obiektu. Do jego obowiązków należy między innymi:

 1. zabezpieczenie terenu;

 2. prowadzenie dokumentacji budowy; 

 3. geodezyjne wytyczenie obiektu;

 4. koordynacja w realizacji zadań;

 5. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

 6. przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

 7. zgłoszenie obiektu do odbioru;

 8. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 22 Prawa budowlanego).

Do uprawnień kierownika budowy należy:

 1. ustosunkowanie się do zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

 2. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych (art. 23 Prawa budowlanego).

Przykład 2.

W planie kierownik zauważył, że ściany budynku są źle oznaczone odnośnie do wysokości. W takim wypadku kierownik ma prawo do zgłoszenia tej niewłaściwości inwestorowi i dokonania zmian w dotychczasowym projekcie. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a uczestnicy procesu budowlanego

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza kierownik budowy. Plan jest konieczny do minimalizacji zagrożenia związanego z realizacją projektu budowlanego i wskazane jest, aby w jego przygotowaniu wzięli udział podwykonawcy uczestniczący w realizacji projektu. 

W planie uwzględnia się specyfikę podejmowanych robót budowlanych, w tym wymagających użycia materiałów wybuchowych, prowadzonych pod ziemią czy w tunelach lub w pobliżu linii wysokiego napięcia. Sporządza się go przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Konieczne jest sporządzenie planu w przypadku robót o szczególnym zagrożeniu oraz jeżeli roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy projekcie minimum 20 pracowników lub pracochłonność będzie przekraczać 500 osobodni (art. 21a Prawa budowlanego). 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów