0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_V7 - planowane zmiany w pliku oraz kodach GTU

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzony 1 października 2020 roku nowy plik JPK_V7 z deklaracją wzbudził skrajne emocje wśród przedsiębiorców i księgowych. Z uwagi na nieprecyzyjne przepisy pojawiło się bowiem wiele wątpliwości dotyczących ewidencjonowania różnego rodzaju transakcji, stosowania kodów GTU i innych procedur. Liczne problemy interpretacyjne nowych przepisów sprawiły, że Ministerstwo Finansów opublikowało szereg pytań i odpowiedzi, by pomóc podatnikom w sporządzeniu nowego pliku JPK_VAT z deklaracją. 

Niestety w wielu przypadkach takie wsparcie okazało się niewystarczające, nie wszystkie wątpliwości przedsiębiorców i księgowych zostały bowiem wyjaśnione przez MF. W związku z tym wprowadzono Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Ma ono na celu wyjaśnienie wątpliwości podatników dotyczących wykazywania danych w pliku JPK_V7.

Plik JPK_V7 – charakterystyka

Plik JPK_V7/JPK_V7K jest sporządzany i składany do urzędu skarbowego przez czynnych podatników VAT, począwszy od rozliczenia za październik / IV kwartał 2020 roku. Plik obejmuje część ewidencyjną oraz deklaracyjną i zastąpił stosowane wcześniej pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Przedsiębiorcy rozliczający się w okresach miesięcznych z podatku VAT składają co miesiąc część ewidencyjną i deklaracyjną (JPK_V7M), natomiast ci stosujący kwartalne rozliczenia z podatku VAT przez dwa pierwsze miesiące kwartału składają tylko część ewidencyjną, a za trzeci miesiąc kwartału część ewidencyjną wraz z częścią deklaracyjną zawierającą dane za cały kwartał.

Część ewidencyjna pliku JPK_V7 zawiera dane o zakupach i sprzedaży za dany okres oraz w porównaniu do stosowanego wcześniej pliku JPK_VAT została rozszerzona o szereg dodatkowych procedur obowiązujących wybrane transakcje. Kodów GTU i innych procedur transakcji podatnicy muszą używać tylko w odniesieniu do niektórych rodzajów dokumentów, co sprawia, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości wśród osób zajmujących się sporządzaniem nowego pliku JPK_V7. Część deklaracyjna stanowi odzwierciedlenie wcześniej przygotowywanej przez podatników deklaracji VAT.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w pliku JPK_V7?

Wprowadzone Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawiera szereg zmian dotyczących zasad sporządzania części ewidencyjnej pliku JPK_V7, odnoszących się przede wszystkim do kodów GTU oraz stosowanych procedur, ale zawierających też inne zmiany dotyczące, np. paragonów z NIP-em nabywcy na kwoty nieprzekraczające 450 zł. Planowane zmiany weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

Oznaczenia kodów GTU w pliku JPK_V7 – co się zmieniło?

Przypomnijmy, że konieczność wykazywania w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 kodów GTU powstaje tylko w odniesieniu do określonych grup towarów czy usług, które mogą być sprzedawane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznaczenia w zakresie grup towarów i usług, czyli kodów GTU, przysparzają części podatników wiele trudności. 

W związku z tym ustawodawcy proponują wprowadzenie szeregu zmian dotyczących kodów GTU. Są one stosowane wyłącznie przy fakturach sprzedaży. Jeżeli przynajmniej jeden rodzaj towaru bądź jedna usługa objęta jest danym kodem GTU, to faktura powinna zostać nim oznaczona. Możliwe jest stosowanie kilku różnych kodów GTU przy jednej fakturze sprzedaży, w razie gdy transakcja obejmuje kilka różnych towarów bądź usług objętych odrębnymi oznaczeniami GTU.

Zgodnie z nowymi regulacjami w celu ujednolicenia dokumentacji technicznej, czyli struktury JPK_VAT ze wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami nastąpi zmiana sposobu oznaczeń z typu „01”–„13” na oznaczenia „GTU_01”–„GTU_13”.

Dodatkowo ustawodawcy wprowadzili następujące zmiany w zakresie oznaczeń kodów GTU:

 1. Oznaczenie „GTU_01” – ma być stosowane w odniesieniu do napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203–2208. Wprowadzone doprecyzowanie w zakresie kodu GTU wyjaśnia wątpliwości podatników w zakresie ewentualnego stosowania oznaczenia „GTU_01” w przypadku sprzedaży środków chemicznych zawierających alkohol, alkoholi nienadających się do spożycia czy słodyczy zawierających alkohol;

 2. Oznaczenie „GTU_02” – bez zmian;

 3. Oznaczenie „GTU_03” – nie będzie używane w odniesieniu do dostawy olejów opałowych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o podatku od towarów i usług, do których stosujemy kod „GTU_02”. Dzięki wprowadzonej zmianie wyeliminowano wątpliwości podatników, czy tego typu dostawa powinna zostać oznaczona dwoma różnymi kodami GTU;

 4. Oznaczenie „GTU_04” – bez zmian;

 5. Oznaczenie „GTU_05” – bez zmian;

 6. Oznaczenie „GTU_06” – będzie obowiązkowe w przypadku sprzedaży folii typu stretch wyszczególnionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli jest odrębną dostawą poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich;

 7. Oznaczenie „GTU_07” – będzie używane w odniesieniu do wszystkich pojazdów, a także części do nich zawartych w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej o kodach CN ex 8701–8708, co oznacza poszerzenie katalogu towarów oznaczanych kodem „GTU_07”;

 8. Oznaczenie „GTU_08” – ma być stosowane przy sprzedaży metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w  poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (bez 2 i 3) oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług;

 9. Oznaczenie „GTU_09” – będzie odnosić się wyłącznie do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostaną ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Tym samym wyeliminowano wątpliwości podatników dotyczące tego, że kod „GTU_09” miałby być stosowany przy sprzedaży towarów niewykazanych w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne;

 10. Oznaczenie „GTU_10” – ma być stosowane zarówno do budynków, budowli i gruntów, jak i ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;

 11. Oznaczenie „GTU_11” – zaktualizowano odniesienie do zaktualizowanej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

 12. Oznaczenie „GTU_12” – przypisano symbole PKWiU 2015, dzięki czemu wyeliminowano wątpliwości interpretacyjne usług objętych kodem „GTU_12”;

 13. Oznaczenie „GTU_13” – będzie stosowane przy transakcjach sprzedaży usług transportowych i gospodarki magazynowej zawartych w całych działach 49.4 oraz 52.1 PKWiU 2015.

Zmiany w stosowanych procedurach w pliku JPK_V7

Po wprowadzonych zmianach w przepisach oznaczenie „TP” nie będzie stosowane w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a sprzedawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub JST lub ich związkami.

Zlikwidowano obowiązek stosowania oznaczenia “MPP”. Dotychczas podatnicy wykazywali symbol „MPP” w odniesieniu do transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupów. Stosowanie oznaczenia “MPP” w pliku JPK_V7 przysparzało wiele trudności podatnikom, szczególnie nabywcom którzy zgodnie z przepisami mieli obowiązek wskazać oznaczenie MPP przy transakcjach obowiązkowo objętych mechanizmem podzielonej płatności w części ewidencyjnej pliku JPK nawet wtedy, gdy brakowało go na fakturze zakupu i odwrotnie, byli zobligowani nie wykazywać oznaczenia “MPP” w pliku JPK w razie, gdy mechanizm podzielonej płatności nie był obowiązkowy, nawet jeżeli takie oznaczenie widniało na fakturze. Nabywcy zostali zatem obarczeni obowiązkiem weryfikacji czy dana transakcja podlega pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. 

Nowe przepisy zmieniają także dotychczasowe oznaczenia “SW” i EE” i zastępują je jednym  wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Oznaczenie WSTO_EE odnosi się do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.  W rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 zamiast oznaczenia „WSTO_EE” należy wykazywać oznaczenie „EE”.

W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych ustawodawcy zdecydowali, że dokumenty ewidencjonowane w pliku JPK_V7, do których przypisane zostały oznaczenia „RO” lub „WEW”, nie będą dodatkowo oznaczane kodami GTU. Dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą oznaczane symbolami procedur.

Zgodnie z nowymi regulacjami nastąpiło doprecyzowanie dotyczące korekt in-minus, a mianowicie zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług będzie mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Paragony z NIP nabywcy, faktury za przejazd autostradą, bilety jednorazowe w pliku JPK_V7

Ustawodawcy zdecydowali się na uproszczenia ewidencyjne dotyczące paragonów zawierających NIP nabywcy do kwoty 450 zł, faktur za przejazd autostradą oraz biletów jednorazowych. Paragonów fiskalnych z NIP-em nabywcy do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone od tej pory nie trzeba będzie wyszczególniać odrębnie w prowadzonej ewidencji VAT i w pliku JPK_VAT. Oznacza to, że podatnicy zyskali możliwość zbiorczego ujęcia tych paragonów w pliku JPK_V7.

Możliwość zbiorczego wykazania w pliku JPK_VAT z deklaracją dotyczy także faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów