0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa online dla doradcy podatkowego - czy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawód doradcy podatkowego cieszy się coraz większą popularnością. Wiele młodych ludzi wiąże z nim swoją przyszłość. Mimo, że jest niezwykle trudny, okazuje się także ciekawy, a zakres tematyczny – niezwykle szeroki. Prowadząc własną kancelarię, należy pamiętać o licznych obowiązkach fiskalnych, jakie na przedsiębiorców wykonujących ten zawód nałożył ustawodawca. Czy kasa online dla doradcy podatkowego jest obowiązkowa?

Doradca podatkowy – zawód zaufania publicznego

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany Ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Tym samym, doradca jest to zawód szczególny. Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie działają wyłącznie w celu osiągnięcia zysku. Ich rolą jest także zaspokajanie najważniejszych potrzeb i ochrona podstawowych, najbardziej doniosłych wartości. W przypadku doradców podatkowych jest to przede wszystkim ochrona majątkowa podatników. 

Osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego nie jest więc zwyczajnym przedsiębiorcą, ponieważ poza aktami prawnymi obowiązującymi osoby prowadzące działalność gospodarczą musi on także przestrzegać regulacji ustawy o doradztwie podatkowym.

Obowiązkowo należy on z mocy ustawy do samorządu zawodowego. Samorząd dba, aby doradca podatkowy wykonywał swoje czynności zgodnie z prawem powszechnym i korporacyjnym.

Ponadto przepisy regulujące funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego określają liczne obowiązki, np. stałego podnoszenia kwalifikacji, ubezpieczenia OC. Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego mają także szczególne uprawnienia, np. prawo uwierzytelniania dokumentów, czy immunitet materialny. 

Doradca podatkowy podatnikiem podatku VAT

Ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy o VAT.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,

  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

  • usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Ponadto nie wliczamy odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku wykonywania niektórych czynności podatnik musi jednak obligatoryjnie być podatnikiem podatku. Należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa poza wskazanymi w ustawie (doradztwo rolnicze) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa powyżej.

Przykład 1.

Pan Jan złożył ślubowanie i został wpisany na listę doradców podatkowych. W marcu postanowił, że założy własną działalność gospodarczą zajmująca się doradztwem podatkowym. Czy musi dokonać rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT?

Tak, podatnik winien złożyć VAT-R i zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT. W tym bowiem przypadku nie przysługuje mu zwolnienie ze względu na wielkość sprzedaży z podatku VAT. 

Kasa online dla doradcy podatkowego

Do czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących należą m.in. czynności doradztwa podatkowego.

Powoduje to, że świadczenie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych usług w zakresie doradztwa podatkowego zawsze musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Doradca podatkowy, który świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, winien więc od początku posiadać kasę fiskalną.

Doradcy podatkowi w związku z koniecznością wymiany kas fiskalnych na kasy online, zastanawiają się, czy także oni mają taki obowiązek od lipca 2021 roku.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Wykonuje usługi także dla osób fizycznych (najczęściej reprezentuje je przed organami podatkowymi i sądami). 

Czy w takim przypadku doradca podatkowy wykonuje usługi prawne i od 1 lipca jest obowiązany do wymiany kasy na online?

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 roku konieczność wymiany kasy na kasę online objęły podatników świadczących usługi:

 • fryzjerskie, 

 • kosmetyczne i kosmetologiczne, 

 • budowlane, 

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze 

 • oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu. 

Analiza powyższych regulacji wskazuje jednoznacznie, że doradcy podatkowi nie zostali ujęci w żadnej z powyższych grup podatników. Tym samym nie muszą oni wymieniać kas rejestrujących na kasy online.

Podsumowując, doradca podatkowy musi od początku rozpoczęcia działalności gospodarczej być podatnikiem podatku VAT. Ponadto doradcy, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników indywidualnych, muszą mieć zainstalowaną kasę fiskalną. Doradcy podatkowi nie muszą natomiast dokonywać już w lipcu wymiany kasy na kasę online, nie świadczą bowiem usług prawnych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów