Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla dentysty - czy jest obowiązkowa?

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek posiadania kasy fiskalnej obejmuje coraz większą grupę przedsiębiorców. Posiadanie kasy rejestrującej stało się również obowiązkowe dla lekarzy dentystów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, od kiedy kasa fiskalna dla dentysty stała się obowiązkiem!

Kasa fiskalna dla dentysty a limit obrotu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od 2015 roku kasa fiskalna dla dentysty stała się koniecznością.

Ważne!

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt f powołanego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług lekarzy dentystów.

Zatem lekarze dentyści niezależnie od osiąganych obrotów zobowiązani są do posiadania kasy rejestrującej.

Przykład 1.

Od 2015 roku lekarz dentysta, którego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła 20 tys. zł, jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Przewidziano jednak okres przejściowy dla podatników, którzy do końca 2014 roku byli zwolnieni z obowiązku posiadania kasy. Mieli oni czas do lutego 2015 roku na wprowadzenie kas do swoich firm.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/4512-89/16/JPz 28 kwietnia 2016 roku, która dotyczyła tego, ile kas fiskalnych powinien posiadać dentysta prowadzący kilka działalności na jedno nazwisko i pod tym samym adresem, możemy przeczytać, że (...) Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie posiada odrębnego statusu podatnika VAT, gdyż nie prowadzi samodzielnej działalności leczniczej i jako takie nie może prowadzić za pomocą kasy rejestrującej ewidencji odrębnej od ewidencji prowadzonej przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą – podmiotem leczniczym prowadzącym to przedsiębiorstwo. Ustawa o działalności leczniczej nie daje przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego odrębnej osobowości prawnej. Przedsiębiorstwo to nie jest również oddziałem działalności gospodarczej (...) gdyż działalność prowadzona przy jego wykorzystaniu prowadzona będzie w głównym miejscu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Ponadto, działalność lecznicza wykonywana w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jak i indywidualna praktyka lekarska stanowią w całości, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – jedno przedsiębiorstwo za pomocą którego Wnioskodawczyni prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, w ramach której nie występują dwie odrębne firmy. W związku z tym, na płaszczyźnie ustawy o podatku VAT, Wnioskodawczyni jest jedynym podatnikiem występującym w obrocie. Nie ma również potrzeby zakupu kolejnej kasy rejestrującej dla rejestrowania całego obrotu, jeżeli będzie można zarejestrować cały obrót za pomocą jednej kasy rejestrującej (...).

(...) W konsekwencji, w sytuacji gdy posiadana przez Wnioskodawczynię z tytułu prowadzenia Prywatnej Praktyki Stomatologicznej kasa rejestrująca umożliwi ewidencjonowanie całego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, tj. obrotu uzyskanego w Prywatnej Praktyce Stomatologicznej oraz w NZOZ, Wnioskodawczyni nie musi zakupić drugiej kasy celem ewidencjonowania obrotu w NZOZ.

Zgodnie z przytoczoną interpretacją indywidualną, lekarz dentysta prowadzący kilka działalności pod jednym nazwiskiem oraz tym samym adresem nie musi posiadać odrębnych kas rejestrujących.

Zgłoszenie kasy fiskalnej

Podatnik zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zakupem oraz instalacją kasy fiskalnej. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych dentysta zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego zawiadomienia o liczbie kas oraz wskazaniu adresów, gdzie kasa będzie zainstalowana.

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla dentysty

Podatnicy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, mają możliwość odliczenia wydatku na zakup kasy. Należy zaznaczyć, że kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej nie może przekroczyć 90% ceny netto. Kwota ta nie może być większa niż 700 zł.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odnosi się do zwrotu ulgi na zakup kasy. Zgodnie z nim podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestaną działalności;

  • nastąpi otwarcie likwidacji;

  • zostanie ogłoszona upadłość;

  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Zwrotu dokonuje się za pomocą formularza VAT-7 oraz VAT-7K poprzez wpisanie w pozycji 37 kwoty ulgi. W ten sposób zostanie ona doliczona do podatku należnego wykazywanego bieżąco w deklaracji.

Podsumowując, kasa fiskalna dla dentysty od 2015 roku stała się obowiązkiem. Nie jest zależne, czy przedsiębiorca przekracza limit 20 tys. zł obrotu, czy też nie. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszelkie formalności związane z zakupem kasy oraz jej finalizacją zostały spełnione.