0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasy fiskalne dla wszystkich - czy mogą stać się obowiązkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kasy fiskalne stają się coraz powszechniejsze wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a to za sprawą zmieniających się przepisów, które coraz bardziej uszczuplają listę czynności, przy których wykonywaniu przysługuje zwolnienie z ich posiadania. Patrząc wstecz, można zauważyć, że limit obrotu uprawniającego do zwolnienia również uległ zmniejszeniu na przestrzeni lat. Czy polski rząd dąży do całkowitego zniesienia zwolnień z ewidencji na kasach fiskalnych? Dowiedz się, czy jest szansa, aby kasy fiskalne dla wszystkich stały się obowiązkiem!

Kto ma obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej reguluje art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Na jego mocy podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do rejestrowania swojego obrotu przy pomocy kasy fiskalnej.

Art. 111 ust. 1  ustawy o VAT

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje wyjątki od tej reguły, gdyż zawiera pewien zakres zwolnień zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych.

Kasy fiskalne dla wszystkich a zakres zwolnień na przestrzeni lat

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej wynika z limitu obrotów, jaki podmiot osiąga w trakcie roku. Limit ten jest proporcjonalny. Oznacza to, że przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku powinni przeliczyć limit w stosunku do liczby miesięcy, w których dokonywana była sprzedaż. Do roku 2012 limit ten wynosił 40 000 zł, jednak został zmniejszony do 20 000 zł i w takiej wysokości obowiązuje do dzisiaj.

Zwolnienie przedmiotowe obejmuje czynności, których wykonywanie uprawnia do zwolnienia z ewidencji przychodu na kasie fiskalnej. Lista czynności zwolnionych znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Na przestrzeni lat prawo do zwolnienia podmiotowego utraciły czynności m.in. takie jak:

 • usługi prawnicze,

 • usługi rachunkowo-księgowe,

 • badania rynków i opinii publicznej,

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 • usługi sekretarskie i tłumaczenia,

 • usługi pogrzebowe i pokrewne,

 • usługi świadczone w gospodarstwach domowych.

Poszerzył się również zakres czynności, które nie podlegają zwolnieniu nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu obrotu. Zakres czynności, dla których nie stosuje się zwolnienia, został poszerzony m.in. o usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia;

 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia;

 • doradztwa podatkowego;

 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;

 • cateringowe;

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dla kogo kasy fiskalne w 2018 roku będą obowiązkowe?

Zwolnienia zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą swą moc z 31 grudnia 2017 r. Na jego miejsce wchodzi całkiem nowe rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które pomniejszyło zakres zwolnień o kilka pozycji. Prawdopodobnie rząd będzie dążył do tego, aby w przyszłości kasy fiskalne dla wszystkich stały się obowiązkowe.

Docelowo wszystkie kasy fiskalne mają zostać zastąpione kasami online, które zostaną połączone z Ministerstwem Finansów, a ewidencjonowana na nich sprzedaż będzie na bieżąco raportowana do Centralnego Repozytorium Kas. Aktualnie przewidywane jest ich wprowadzenie w niektórych branżach już z początkiem 2018 roku, lecz informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów