0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup kasy fiskalnej - jak uzyskać zwrot za jej zakup?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku, jeszcze bardziej zawężają zakres działalności, dla których przedsiębiorcy będą zwolnieni z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. W związku z tym, kolejna grupa podatników w pierwszym kwartale 2018 roku będzie kupować kasy fiskalne. Warto wiedzieć, w jaki sposób starać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej i jakie zasady obowiązują dla vatowców i przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT.

Zasady zwrotu za zakup kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy zakupili kasę fiskalną i rejestrują na niej sprzedaż, mają możliwość ubiegania się o zwrot za zakup kasy fiskalnej, jeśli dopełnią odpowiednich formalności z tym związanych. Mówi o tym ustawa o podatku od towarów i usług w przytoczonym poniżej artykule.

Art. 111 ust. 4 - Ustawa o podatku od towarów i usług

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Dokładne zasady, które podatnik musi spełnić, aby móc ubiegać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej, określił Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

 • złożenie przez podatnika pisemnego zgłoszenia informującego o liczbie kas rejestrujących, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i adresie ich używania. Zgłoszenie to musi zostać złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, której zgłoszenie dotyczy;

Ważne!

Podatnicy, którzy zamierzają stosować tylko jedną kasę fiskalną, nie muszą składać zgłoszenia jako osobne pismo - może ono być zawarte na formularzu zgłoszenia miejsca instalacji kasy fiskalnej, w sytuacji, gdy został on złożony do urzędu skarbowego w obowiązującym terminie, tj. przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży.
 • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później, niż w obowiązujących podatnika terminach;
 • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla podatników VAT

Podatnicy VAT mają możliwość rozliczenia zwrotu za zakup kasy fiskalnej nie wcześniej, niż w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej. Ustawodawca nie zabrania rozliczania zwrotu w późniejszych deklaracjach, nie określa też ostatecznej daty, kiedy tego rozliczenia można dokonać.

Istotna jest również kwota, jaką możemy rozliczyć w deklaracji. W sytuacji, gdy :

 • kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego jest równa lub większa od przysługującej nam kwoty zwrotu za zakup kasy fiskalnej, możemy odliczyć jednorazowo całość w jednej deklaracji,
 • kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres jest mniejsza niż przysługujący nam zwrot za zakup kasy fiskalnej - możliwe jest rozliczenie ulgi tylko do wysokości podatku podlegającego wpłacie do US, resztę możemy rozliczyć w następnych deklaracjach,
 • w danym okresie występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym - w takim wypadku podatnik może ubiegać się w danej deklaracji VAT o przesłanie na konto bankowe zwrotu za zakup kasy fiskalnej w wysokości :
  1. równowartości 25% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 175 zł, w przypadku, gdy płatnik rozlicza się z VATu miesięcznie,
  2. równowartości 50% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 350 zł, przy rozliczeniach kwartalnych.

Wyjątek!

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, rozliczający się na podstawie ryczałtu 3%, może rozliczyć w danym okresie rozliczeniowym jedynie taką kwotę zwrotu za zakup kas fiskalnych, jaka podlegałaby wpłacie do urzędu skarbowego.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT

Z kolei podmioty, niebędące podatnikami VAT, aby uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej, muszą złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dane, które powinny być zawarte w takim wniosku oraz załączniki, które przedsiębiorca powinien dodać do wniosku, określa § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Wymagane dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
 • dane adresowe,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Konieczne załączniki:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
 • oryginał faktury dokumentującej zakup kas fiskalnych wraz z potwierdzeniem zapłaty całej należności za urządzenia,
 • numer rachunku bankowego podatnika, na który ma zostać wysłana kwota zwrotu za zakup kas fiskalnych.

Wyjątek!

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - wniosek o zwrot za zakup kas fiskalnych powinien dodatkowo zawierać informację o:

 • numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,

oraz dodatkowy załącznik:

 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów